Home
Nagłówek
Scroll
   Jesteś tu: ZSR CKP ›› Strona główna » Aktualności

AKTUALNOŚCI

Sierpień 2017

Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 (wszystkie klasy) odbędzie się dnia
4 września 2017 roku o godzinie 9:00 w Hali Sportowej Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Białymstoku.


Przetarg na "Prowadzenie sklepiku"

W menu głównym Przetargi w zakładce Aktualne przetargi umieszczono dokumentację przetargu: "Prowadzenie sklepiku szkolnego w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Białymstoku".

Więcej ...


Kwaterowanie młodzieży w Internacie

Kwaterowanie młodzieży w Internacie odbędzie się w dniu 03.09.2017 r.
od godz. 14:00 na podstawie listy przyjętych i dowodu wpłaty.

Warunkiem zakwaterowania w internacie będzie:
1. Dowód wpłaty za pobyt w internacie (opłata stała plus wyżywienie) - można dokonać na miejscu w kasie szkoły w dniu przyjazdu – stawka: 70,00 zł opłata stała plus 11,00 zł za dzień wyżywienia (w tym obiad 4,00 zł).
2. Dostarczenie dokumentów niezbędnych do zameldowania (dokumenty do zwrotu)
- dokument potwierdzający tożsamość
- zaświadczenie o miejscu stałego zameldowania

RODZICE!!
03. września 2017 r. o godz. 14:30 w Stołówce Internatu odbędzie się zebranie informacyjne z kierownikiem, na które zapraszamy wszystkich rodziców, a szczególnie tych, których dzieci po raz pierwszy zamieszkają w Internacie.


Listy słuchaczy przyjętych na kursy kwalifikacyjne R.03 i R.16

W menu głównym Kursy w zakładce Informacje umieszczono listy słuchaczy przyjętych na kursy kwalifikacyjne:
R.03 - Prowadzenie produkcji rolniczej
R.16 - Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej
w roku szkolnym 2017/2018.


Wyjaśnienie do przetargu

W menu głownym Przetargi w zakładce Aktualne przetargi umieszczono wyjaśnienie do zapytania do przetargu "Zakup i dostawa różnych produktów spożywczych według pakietów zamkniętych od nr 1 do nr 11" (dotyczy pakietu nr 8 pozycja 9).


Egzaminy poprawkowe

Egzaminy poprawkowe w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego odbędą się w środę, 30 sierpnia 2017 r.


Przetarg na zakup i dostawę różnych produktów spożywczych

W menu głównym Przetargi w zakładce Aktualne przetargi umieszczono dokumentację przetargu: "Zakup i dostawa różnych produktów spożywczych według pakietów zamkniętych od nr 1 do nr 11".

Więcej ...


Lipiec 2017

Lista uczniów przyjętych do Internatu
Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Białymstoku

W menu głównym Internat w zakładce Nabór do Internatu 2017/2018 umieszczono Listę uczniów przyjętych do Internatu Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Białymstoku na rok szkolny 2017/2018.


EGZAMIN MATURALNY W TERMINIE POPRAWKOWYM

Organizacja egzaminu w terminie poprawkowym

Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej ALBO w części pisemnej, pod warunkiem że:
a. przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i w części pisemnej i żaden z tych egzaminów nie został mu unieważniony
ORAZ
b. przystąpił do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej i egzamin nie został mu unieważniony

Uprawniony absolwent w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników egzaminu (nie później niż do 7 lipca 2017 r.) składa dyrektorowi szkoły pisemne oświadczenie o ponownym przystąpieniu do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu zgodnie z deklaracją ostateczną.

TERMINY EGZAMINÓW:
Część pisemna: 22 sierpnia 2017 r. godz. 9:00
Część ustna:      23-25 sierpnia 2017 r.

Ogłoszenie wyników egzaminu z terminu poprawkowego: 12 września 2017 r.


Czerwiec 2017

ŚWIADECTWA DOJRZAŁOŚCI !!!

Wydawanie ŚWIADECTW DOJRZAŁOŚCI rozpocznie się w piątek,
30 czerwca 2017 roku o godz. 12:00
w kancelarii szkoły - pokój Nr 17.


Zakończenie roku szkolnego 2016/2017

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/2017 rozpocznie się w piątek,
23 czerwca 2017 roku o godzinie 09:00.


Rządowy program pomocy uczniom w 2017 r. – „Wyprawka szkolna”

Zgodnie z opracowanym projektem Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” w 2017 r. pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, obejmie się uczniów:


1) słabowidzących,
2) niesłyszących,
3) słabosłyszących,
4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
5) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
6) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
7) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
8) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1–7

posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 49) oraz orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę ­ Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 i 949), uczęszczających w roku szkolnym 2017/2018 do szkół dla dzieci i młodzieży do: klasy II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia, klasy I branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy lub do klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas VII–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej lub liceum plastycznego.

W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających w roku szkolnym 2017/2018 do szkół dla dzieci i młodzieży do: klas II–III szkoły podstawowej, zasadniczej szkoły zawodowej, klas dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej organizowanych w branżowej szkole pierwszego stopnia, branżowej szkoły pierwszego stopnia, liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych.


IT SZKOŁA 2016/2017

Informujemy, że nasza szkoła zajęła pierwsze miejsce w województwie podlaskim w projekcie IT Szkoła.

W rankingu ogólnopolskim zostaliśmy sklasyfikowani na 13 miejscu z 620 szkół z całej Polski (w poprzednim roku szkolnym zajeliśmy 12 miejsce na 580 szkół, w roku szkolnym 2014/2015 była to 15 pozycja na 531 szkół, w roku szkolnym 2013/2014 uplasowaliśmy się na 16 miejscu z 454 szkół).

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczniom biorącym aktywny udział w projekcie oraz ich opiekunom.

Ranking wojewódzki

Ranking ogólnopolski


Maj 2017

UWAGA ABSOLWENCI !!!

Wydawanie DYPLOMÓW potwierdzających kwalifikacje zawodowe wraz suplementami rozpocznie się w piątek, 26 maja 2017 roku o godz. 09:00 w kancelarii szkoły - pokój Nr 17.


Zasady rekrutacji do Internatu Zespołu Szkół Rolniczych CKP

W menu głównym Internat w zakładce Zasady rekrutacji do Internatu umieszczono zasady rekrutacji oraz kryteria naboru do Internatu Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Białymstoku na rok szkolny 2017/2018.
W menu głównym Internat dodano do wypełnienia Wniosek o przyjęcie do Internatu (plik pdf).


Rekrutacja na kursy kwalifikacyjne R.03 i R.16

W dniach od 15 maja do 03 lipca 2017 roku do godziny 15:00 przyjmowane są dokumenty rekrutacyjne na kursy kwalifikacyjne: R.03 - Prowadzenie produkcji rolniczej i R.16 - Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej. Informacje i wymagane dokumenty dostępne są w menu głownym Kursy w zakładce Informacje.


Tydzień Zdrowia pod hasłem „Z pasją po zdrowie...”
15 – 18.05.2017

Główne cele Tygodnia Zdrowia:
• kształtowanie umiejętności dbania o własne zdrowie oraz społeczności, w której się żyje.
• zachęcenie młodzieży do zapoznania się z zagadnieniami dotyczącymi profilaktyki zdrowotnej korzyściami płynącymi z aktywności fizycznej.
• propagowanie wiedzy o zdrowiu poprzez przygotowanie gazetki tematycznej
• dostarczenie wiedzy na temat zaburzeń odżywiania (anoreksja, bulimia) - poprzez projekcje filmów, pogadanki, spotkania z wykładowcami PWSZ
• poszerzanie wiedzy na temat wpływu właściwego odżywiania i aktywności fizycznej na zdrowie młodzieży.
• ukazanie młodzieży wartości zdrowia jako potencjału, którym dysponuje;
• przekazanie i utrwalanie zasad zdrowego stylu życia;
• zapoznanie ucznia ze sposobami zachowania i umacniania, a także poprawy zdrowia;
• poszerzanie wiadomości z dziedziny kultury fizycznej, zdrowia i pierwszej pomocy;

Scenariusz „Tygodnia Zdrowia”:
Poniedziałek: „Zdrowo jem, więcej wiem” (sala gimnastyczna)
- 11:00 - wykład dietetyka p. Magdaleny Cienkis - Zaremba (wszystkie klasy)
- stoisko ze zdrową żywnością „zdrowa przerwa”- kanapki „fit” (uczniowie)

Wtorek: „Pomagaj każdemu - to dobra rada, odmawiać nie wypada”
- Projekcja filmu: ”Gwiazd naszych wina” kl. II TI, II TMR, II KS, II SMS, II TAK, II TRTW, II WET (I. Cimochowicz) – sala lustrzana
- gazetka tematyczna (p. pielęgniarka Halina Małyszko)

Środa: ”Profilaktyka zdrowotna”
- 10:00 - wykład Pierwotna Profilaktyka Wad Cewy Nerwowej - p. Teresa Poznańska – sala lustrzana – dziewczęta kl. III technikum i II liceum
- 12:00 - projekcja filmu „Anoreksja i bulimia” kl. I (dziewczęta) – M. Kiluk
- konspekt lekcyjny do wykorzystania w ramach zajęć z wychowawcą

Czwartek „Żyjmy z pasją” (sala gimnastyczna lub podwórko)
- 09:30 - Przywitanie gości i rozpoczęcie gry terenowej oraz konkursu na rzeźbę owocowo – warzywną.
- 10:00 - Wspólny taniec – prowadzenie p. Sylwia Świsłocka
- 11:00 - Prezentacja o zdrowym stylu życia – trener Przemysław Zabawski
- 12:00 - zakończenie gry terenowej oraz konkursu na rzeźbę i wręczenie nagród.


1. Dodatkowo uczniowie przygotują plakaty tematyczne, które rozwieszone zostaną w szkole w gablotkach oraz na tablicach.
2. Każdy nauczyciel będzie mógł skorzystać z gotowych scenariuszy lekcji godzin wychowawczych przygotowanych zgodnie z tematem danego dnia.
3. Dyżurni uczniowie przy wejściu do szkoły rozdawać będą tematyczne ulotki informacyjne.
4. Każdy nauczyciel zobligowany będzie do aktywnego uczestnictwa w „Tygodniu Zdrowia” tzn. pomoże zmotywować uczniów do przygotowania plakatów, transparentów itp.
5. Wszystkie projekcje filmów, pogadanki, będą realizowane podczas godzin wychowawczych i w trakcie lekcji wychowania fizycznego.


Plany lekcji
w II semestrze roku szkolnego 2016/2017

W menu głównym Uczniowie w zakładce Plan lekcji umieszczono rozkłady zajęć
w II semestrze roku szkolnego 2016/2017 w:
- Liceum Ogólnokształcącym,
- Technikum Zawodowym
,
obowiązujące od 09 maja 2017 roku.


Kwiecień 2017

„Dzień Przedsiębiorczości”
w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Białymstoku

26 kwietnia 2017 roku, 30 uczniów z naszej szkoły odbyło jednodniową wizytę w wybranych firmach lub instytucjach w ramach ogólnopolskiego programu Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości „Dzień Przedsiębiorczości”.

Uczestnictwo w w/w programie pozwoliło uczniom poznać stanowiska pracy zgodne z ich zainteresowaniami, pozyskać informacje o wykształceniu, umiejętnościach czy predyspozycjach niezbędnych do pracy na danym stanowisku oraz zweryfikować swoje wyobrażenia o zawodzie. Uczniowie będąc w firmie bądź instytucji mieli okazję doświadczyć związku pomiędzy wykształceniem a karierą zawodową, zapoznać się z organizacją i zarządzaniem firmą. Pozyskana przez uczniów wiedza i umiejętności niewątpliwie wpłyną na lepsze przygotowanie się do wejścia na rynek pracy.

Wszystkim przedstawicielom firm i instytucji, którzy współpracowali ze szkołą podczas Dnia Przedsiębiorczości serdecznie dziękujemy i jednocześnie zachęcamy Państwa do udziału w kolejnej edycji programu „Dzień Przedsiębiorczości”, która rozpocznie się wraz z nowym rokiem szkolnym.

Szkolny koordynator Dnia Przedsiębiorczości: Bożena Piśmienna.


Rekrutacja do Technikum Zawodowego i Liceum Ogólnokształcącego

W menu głównym Rekrutacja w zakładkach Rekrutacja do Technikum Zawodowego i Rekrutacja do Liceum Ogólnokształcącego umieszczono terminy rekrutacji, wstępny plan naboru oraz oświadczenia i wnioski do pobrania wymagane podczas rekrutacji do klas Technikum i Liceum.REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE
W ZESPOLE SZKÓŁ ROLNICZYCH CKP
w BIAŁYMSTOKU


Dzień I - 04 kwietnia 2017 r. (wtorek)
  08:00 - 08:45 - Lekcja zgodnie z planem
  09:00 - 10:30 - Konferencja z modlitwą (hala sportowa szkoły)
  10:30 - 11:00 - Droga Krzyżowa spod szkoły do Kościoła
  11:00 - 12:00 - Adoracja i Spowiedź

Dzień II - 05 kwietnia 2017 r. (środa)
  08:00 - 08:45 - Lekcja zgodnie z planem
  09:00 - 11:00 - Konferencja z modlitwą (hala sportowa szkoły)
  11:00 - 11:30 - Przejście do Kościoła
  11:30 - 12:30 - Msza Święta i ew. spowiedź
  13:00 - 13:45 - Lekcje otwarte
  14:00 - 14:30 - Omówienie lekcji otwartych


REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE
W PARAFII ŚWIĘTEGO PROROKA ELIASZA
W BIAŁYMSTOKU


Dzień I - 04 kwietnia 2017 r. (wtorek)
  16:30 - Spotkanie rekolekcyjne w cerkwi nt. "Cel życia chrześcijanina"
  Po spotkaniu akafist do św. męczennika młodzieńca Gabriela i sakrament spowiedzi.

Dzień II - 05 kwietnia 2017 r. (środa)
  08:00 - Święta Liturgia Uprzednio Oświęconych Darów (Sakrament Eucharystii)
  Po Liturgii wspólna agapa w sali parafialnej.


Marzec 2017

UWAGA UCZNIOWIE:
„DZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI” – JUŻ 26 KWIETNIA 2017 r.


Zachęcamy do wzięcia udziału w ogólnopolskim programie „Dzień Przedsiębiorczości”, ponieważ wówczas, 26 kwietnia (środa) udasz się do wybranej firmy! Tam odbędziesz kilkugodzinną praktykę, co zostanie potwierdzone zaświadczeniem. Zweryfikujesz swoje wyobrażenia o wymarzonym zawodzie, pozyskasz informacje o wykształceniu, umiejętnościach czy predyspozycjach niezbędnych do wykonywania danego zawodu, spotkasz się z pracodawcą oraz zdobędziesz ciekawe doświadczenie.

Jeżeli chciałbyś/łabyś się dowiedzieć czegoś więcej na temat programu oraz zgłosić w nim swój udział skontaktuj się ze szkolnym doradcą zawodowym: panią Bożeną Piśmienną, pok.2.13.


ZAPROSZENIE NA DNI OTWARTE SZKOŁY

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Białymstoku serdecznie zaprasza uczniów klas trzecich Gimnazjum, nauczycieli i rodziców na Dni Otwarte Szkoły, które odbędą się w dniach 22 - 23 marca 2017 roku w godzinach 09:00 - 15:00.

Program Dni Otwartych:
• Zapoznanie z ofertą edukacyjną szkoły.
• Prezentacja osiągnięć uczniów.
• Zwiedzanie obiektów szkolnych: zespołu hal sportowych, internatu, szklarni, pracowni zajęć praktycznych.
• Zajęcia warsztatowe w pracowniach: informatycznej, hotelarskiej i turystyki wiejskiej, architektury krajobrazu, weterynaryjnej, mechanizacji rolnictwa.
• Zajęcia warsztatowe z doradcą zawodowym.
• Punkt konsultacyjny doradcy zawodowego.
• Gra szkolna z nagrodami „Poznaj naszą szkołę”.
• Zawody sportowe.

Serdecznie zapraszamy!

Dziewczyny na politechniki!


Po raz kolejny rusza kampania Dziewczyny na politechniki! i Dziewczyny do ścisłych! - pionierski i zarazem największy projekt promujący kierunki techniczne, inżynierskie i ścisłe wśród młodych kobiet w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej.

Już 30 marca Dzień otwarty dla dziewczyn również na Politechnice Białostockiej.

Więcej informacji o programach Dnia Otwartego znajduje się na stronie poświęconej kampanii www.dziewczynynapolitechniki.pl

Przejdź na stronę Dziewczyny na politechniki


Nowy kierunek w Zespole Szkół Rolniczych:
TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ

Kwalifikacje:
T.13. Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych
T.14. Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych

Technik obsługi turystycznej organizuje działalność turystyczną; przygotowuje, sprzedaje, realizuje i rozlicza imprezy i usługi turystyczne; udziela informacji turystycznej; obsługuje klientów korzystających z usług turystycznych, np. przewodnickich, pilotażu, noclegowych; obsługuje konferencje, kongresy; prowadzi dokumentację związaną z organizacją imprez i usług turystycznych, obsługą klientów oraz prowadzi działania marketingowe na rzecz turystyki.

Przedmioty rozszerzone:
- Język obcy nowożytny
- Geografia


Luty 2017

Warsztaty dla Rodziców

Zapraszam wszystkich chętnych Rodziców na warsztaty TRUDNA SZTUKA POROZUMIEWANIA SIĘ - JAK ROZMAWIAĆ Z NASTOLATKIEM.
Spotkanie I rozpocznie się 22 lutego 2017 roku o godzinie 15:30 w sali 21.

Pedagog szkolny: Iwona Cimochowicz


Plany lekcji
w II semestrze roku szkolnego 2016/2017

W menu głównym Uczniowie w zakładce Plan lekcji umieszczono rozkłady zajęć
w II semestrze roku szkolnego 2016/2017 w:
- Liceum Ogólnokształcącym,
- Technikum Zawodowym
,
obowiązujące od 06 lutego 2017 roku.


Styczeń 2017

Przetarg na wynajem części magazynowej

W menu głównym Przetargi w zakładce Aktualne przetargi umieszczono dokumentację na wynajem części magazynowej położonej w Białymstoku przy ul. Ks. St. Suchowolca 26 (w Pracowni Zajęć Praktycznych).

Więcej ...


Harmonogram zjazdów kursu kwalifikacyjnego R.03

W menu głównym Kursy w zakładce Kurs kwalifikacyjny R03 umieszczono harmonogramy zjazdów w II semestrze w Kursie kwalifikacyjnym R03 (Grupa A i Grupa B).


Grudzień 2016


Przetarg na wynajem części magazynowej

W menu głównym Przetargi w zakładce Aktualne przetargi umieszczono dokumentację na wynajem części magazynowej położonej w Białymstoku przy ul. Ks. St. Suchowolca 26 (w Pracowni Zajęć Praktycznych).

Więcej ...


Plany lekcji obowiązujące od 12 grudnia 2016 roku

W menu głównym Uczniowie w zakładce Plan lekcji umieszczono rozkłady zajęć:
- w I semestrze roku szkolnego 2016/2017 klas I-III (w Technikum Zawodowym) i klas I-II (w Liceum Ogólnokształcącym)
- w II semestrze roku szkolnego 2016/2017 klas maturalnych Technikum i Liceum
obowiązujący od 12 grudnia 2016 roku.


OFERTA ŚWIĄTECZNA

Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych CKP
w Białymstoku
zaprasza do zakupu
żywego karpia, amura, lina
żywionych paszami z własnej produkcji

w dniach 19 – 23 grudnia 2016 r.
w godzinach od 9.00 – 16.00.
w szklarni szkolnej przy ul. Myśliwskiej.

Oferujemy sprzedaż po atrakcyjnych cenach.
tel. kontaktowy 85-741-33-79
85-674-56-88


Wyświetl większą mapę

Przetarg na dostawę paliw płynnych

W menu głównym Przetargi w zakładce Aktualne przetargi umieszczono dokumentację: "Przetarg na dostawę paliw płynnych dla Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Białymstoku ".

Więcej ...


Harmonogram Egzaminów Kursu R.16

W menu głównym Egzaminy w zakładce Kurs Kwalifikacyjny umieszczono Harmonogram Egzamów Kursu Kwalifikacyjnego R.16 - Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej.


Listopad 2016

Wyniki egzaminów z kursu R.03

Wyniki egzaminów z kursu kwalifikacyjnego R.03 - Prowadzenie produkcji rolniczej są do odbioru w sekretariacie szkoły (pokój nr 17).


SZLACHETNA PACZKA


UWAGA!!! UWAGA!!!
Do wszystkich Ludzi Dobrej Woli i Szlachetnych Serc!!!


Ogłaszamy powszechną mobilizację przed akcją charytatywną
„SZLACHETNA PACZKA” w naszej szkole!
Chcemy wesprzeć jedną z potrzebujących rodzin w naszym mieście…
Pani Aneta samotnie wychowuje 3-letnią Dianę…
Nie ma pralki, garnków, ubrań na zimę, środków czystości, żywności…
Czy uda się nam sprawić jej niespodziankę na święta?
Czasu zostało niedużo, bo finał już 10-11 grudnia 2016r….
Oczekujemy od każdego z Was wsparcia finansowego w postaci „piątaka”.
Zorganizujcie w klasach zbiórkę pieniędzy do środy 30.11.2016 i przynieście pieniążki do:

1. Opiekuna Samorządu Uczniowskiego p. Agnieszki Sobczyńskiej (s. 29)
2. Opiekuna Samorządu Uczniowskiego p. Agnieszki Perkowskiej (pracownia turystyczna)
3. Opiekuna Szkolnego Klubu Wolontariatu p. Małgorzaty Jatulewicz (s. 40)
4. Przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego Kornelii Dąbrowskiej

Wierzymy, że po raz kolejny nas nie zawiedziecie

JEDEN ZA WSZYSTKICH, WSZYSCY ZA JEDNEGO


Program „Otwarta firma”
w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości.

W dniach 14 – 18 listopada 2016 r. w Polsce realizowany był Światowy Tydzień Przedsiębiorczości - międzynarodowy projekt, którego celem jest promocja przedsiębiorczości wśród młodych ludzi. Nasza szkoła przyłączyła się do przedsiębiorczej edukacji młodzieży poprzez realizację programu Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości „Otwarta firma – Biznes przy tablicy”, w ramach którego w szkole odbyły się spotkania uczniów z:
- Przedstawicielami firmy Contractus sp. z o.o. Uczestniczące klasy: II TMR, III TMR oraz IV TMR.
- Absolwentem szkoły - panem Krzysztofem Giro – właścicielem firmy Fastquad. Uczestniczące klasy: IV TTW, III TTW, II TAK oraz I TR TTW.
- Doradcą Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Białymstoku panią Renatą Matuk oraz panią Małgorzatą Wojtach - właścicielką Masani Biebrzańskie Smaki. Uczestniczące klasy: IV TRTTW, III TTW oraz IV TMR.

Podczas spotkań z uczniami zaproszeni goście przekazywali wiedzę dotyczącą prowadzenia własnego biznesu, możliwości pozyskiwania środków na realizację działalności gospodarczej oraz przedstawiali zasady funkcjonowania firmy na współczesnym, konkurencyjnym rynku. Wydarzenia te były dobrą okazją do kształtowania postaw przedsiębiorczych uczniów jak również wspierania młodzieży w świadomym planowaniu ścieżki edukacyjno – zawodowej.

Organizator: Bożena Piśmienna


Konkurs czytelniczy „Czy znasz twórczość Michała Książka?”

Wyniki konkursu: „Czy znasz twórczość Michała Książka?” – etap szkolny - przeprowadzonego w ramach projektu „Podlaskie spotkania z pisarzami”
1 miejsce ex aequo: Jakub Demianko kl I TI – 22p.
Maciej Piszczatowski kl ISMS – 22p.
2 miejsce Aleksandra Jakimiuk kl II WET – 20,5p.
3 miejsce Natalia Parfieniuk kl I TI – 18,3p.
4 miejsce Maciej Kamiński kl IV TI – 17,5p.
5 miejsce Dominika Grzybko kl II WET - 12,5p.
6 miejsce Beata Tarasiewicz kl II WET - 12p.

Trzy osoby z największą liczba punktów przechodzą do etapu II – międzyszkolnego.

Organizatorzy:
Agnieszka Haponik
Anna Żylińska
Emilia Chmielewska


Październik 2016

OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ KARIERY

Nasza szkoła już po raz ósmy przystąpiła do Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery - corocznej akcji Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej. Tegoroczne hasło przedsięwzięcia: „Bądź autorem swojej kariery”. W związku z tym w dniach 17 – 21.10.2016r. w szkole zrealizowano szereg działań, których celem było wspieranie młodzieży w planowaniu dalszej edukacji, pracy, a ostatecznie kariery zawodowej.

Realizacja zajęć informacyjnych i warsztatowych dla uczniów.
Uczniowie z kilku klas maturalnych zostali wyposażeni w wiedzę o tym jak poruszać się po polskim i europejskim rynku pracy podczas zajęć prowadzonych przez doradców z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku „Twoja pierwsza praca z EURES”,„Nowoczesne metody poszukiwania pracy” oraz „Zawody i kompetencje przyszłości”. Podczas jednego ze spotkań gościliśmy przedstawicieli KMP oraz KWP, którzy przybliżyli uczniom zasady bezpieczeństwa, których należy przestrzegać podczas wyjazdów do pracy za granicę. W celu uświadomienia uczniom znaczenia umiejętności komunikacyjnych na ścieżkach rozwoju zawodowego, wychowawcy klas realizowali podczas godziny wychowawczej temat: „Skuteczna komunikacja” zaś szkolny doradca zawodowy podczas zajęć warsztatowych „Potencjał zawodowy ucznia w kontekście wyboru ścieżki edukacyjno – zawodowej”, wyposażał uczniów z klasy II LO SMS w wiedzę i umiejętności z zakresu świadomego planowania kariery zawodowej. W bibliotece szkolnej, jak co roku, uczniowie mogli wziąć udział w szkolnym konkursie wiedzy o rynku pracy na wesoło.

Spotkanie z olimpijczykami i paraolimpijczykami Igrzysk w Rio de Janerio 2016 r.
Nieocenionym wydarzeniem zrealizowanym podczas tegorocznego OTK okazało się spotkanie społeczności szkolnej z wybitnymi sportowcami - reprezentantami Polski na Igrzyskach Olimpijskich i Igrzyskach Paraolimpijskich w Rio de Janerio 2016r. oraz niektórymi trenerami. Wśród zaproszonych gości byli: Wojciech Nowicki, Beata Mikołajczyk, Karolina Naja, Jakub Tokarz, Renata Klekotko, Rafał Rosolski oraz absolwenci naszej szkoły: Malwina Wojtulewicz, Kamila Lićwinko, Michał Lićwinko i Joanna Fiodorow. Podczas spotkania młodzież miała okazję uczyć się od najlepszych, skorzystać z rad i doświadczeń tych, którzy osiągnęli ogromne sukcesy. To oni - autorzy swoich karier – przekazali uczniom informacje na temat tego co jest ważne w budowaniu własnej ścieżki kariery. Swoim dobrym przykładem motywowali uczniów do doskonalenia się i realizacji zamierzonych celów.
Uczniowie byli bardzo zainteresowani przebiegiem karier sportowych zaproszonych olimpijczyków i pełni uznania dla ich osiągnięć. Chętnie zadawali gościom pytania. Na koniec spotkania zostały wykonane pamiątkowe zdjęcia.

Dziękujemy naszym gościom za zaszczycenie nas swoją obecnością i życzymy dalszych sukcesów.

Koordynator szkolnych przedsięwzięć w ramach OTK
Bożena Piśmiennaszkolny doradca zawodowy


Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Dostęp do Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa można uzyskać pod następującym adresem Internetowym:

Link do Mapy Zagrożeń


Bezpieczeństwo w Sieci

W październiku uczniowie z kilku klas Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Białymstoku biorą udział w warsztatach z zakresu bezpieczeństwa w Sieci. Zajęcia organizowane sa w ramach projektu „Cybernauci – kompleksowy projekt kształtowania bezpiecznych zachowań w sieci”


Podlaskie Spotkania z Pisarzami. 7 edycja

Kolejny raz uczniowie Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Białymstoku wezmą udział w konkursie "Czy znasz twórczość Michała Książka?", organizowanego w ramach projektu Podlaskie Spotkania z Pisarzami.


Wrzesień 2016

Eastern Economic Congress – Liderzy Przyszłości
czyli „Jak przekuć Pasję w Biznes?”

23 września 2016r. uczniowie z naszej szkoły wraz z Panią Bożeną Piśmienną uczestniczyli w spotkaniu EEC – Liderzy Przyszłości, które odbyło się w ramach III Wschodniego Kongresu Gospodarczego. Naczelną ideą przedsięwzięcia była promocja wiedzy o gospodarce i przedsiębiorczości wśród młodzieży poprzez możliwość spotkania i dyskusji z praktykami biznesu.

Uczniów szkół ponadgimnazjalnych zebranych w Operze i Filharmonii Podlaskiej – Europejskim Centrum Sztuki w Białymstoku do przekuwania pasji w biznes zachęcali: Fair Play Crew, grupa tancerzy, choreografów i kreatywnych twórców, Marcin Joka – współtwórca Photona - robota, który ma pomagać dzieciom w uczeniu się programowania, Marek Antoniuk i Kasia Wawrzeniuk – założyciele RiftCat, twórcy oprogramowania do rzeczywistości wirtualnej, drużyna Futbolu Amerykańskiego Primacol Lowlanders Białystok z Rafałem Bierciem - Prezesem Zarządu Białostockiego Klubu Futbolu Amerykańskiego oraz Elwira Horosz – białostocka projektantka mody.

W ramach tego dynamicznego wydarzenia, uczniowie mieli okazję przekonać się, że pasja może być drogą do sukcesu. Wysłuchali wielu cennych rad i wskazówek od praktyków biznesu na temat tego co jest ważne w prowadzeniu własnej firmy. Przekonali się, że do osiągnięcia zamierzonych celów potrzebne są też ciężka praca, determinacja i zaangażowanie.

Warto podkreślić, że spotkanie to może być znakomitym źródłem inspiracji dla młodych ludzi planujących ścieżkę kariery zawodowej i wchodzących na rynek pracy.


Zebranie z Rodzicami uczniów klas pierwszych

Zebranie z Rodzicami uczniów klas pierwszych rozpocznie się w niedzielę,
02 października 2016 roku
o godzinie 11:00.

Więcej w menu głównym Rodzice w zakładce Zebrania z Rodzicami.


Deklaracje maturalne na egzamin w roku 2017

W menu głównym Egzaminy w zakładce Matura 2017 umieszczono deklaracje maturalne na egzamin w roku 2017 (Załącznik 1a_N i Załącznik 1b_N) oraz podano ostateczne terminy na składadanie deklaracji maturalnych.


Harmonogramy zjazdów kursów kwalifikacyjnych R.03 i R.16

W menu głównym Kursy w zakładkach Kurs kwalifikacyjny R03 i Kurs Kwalifikacyjny R16 umieszczono odpowiednio harmonogramy zjazdów w:
- Kursie kwalifikacyjnym R03 (Grupa A i Grupa B),
- Kursie kwalifikacyjnym R16.


Rozpoczęcie kursu R.03 i kursu R.16

Kursy kwalifikacyjne:
- R.03 - "Prowadzenie produkcji rolniczej",
- R.16 - "Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej"
rozpoczną się w czwartek, 15 września 2016 roku o godzinie 16:30.


Udział uczniów w Białostockim Salonie Maturzystów Perspektywy 2016

8 września 2016 roku uczniowie z klas maturalnych liceum i technikum uczestniczyli w Białostockim Salonie Maturzystów Perspektywy 2016, który odbywał się na Wydziale Elektrycznym Politechniki Białostockiej.

Maturzyści zapoznali się z ofertą edukacyjną i zasadami rekrutacji wielu regionalnych i krajowych uczelni wyższych, uczestniczyli też w wykładzie inauguracyjnym Białostockiego Salonu Maturzystów - Wszystko o maturze 2017 prowadzonym przez Panią Jolantę Gołaszewską, dyrektora OKE w Łomży oraz w wykładach Warszawskiej Szkoły Reklamy: " Osiągnij sukces na maturze ustnej dzięki narzędziom komunikacji reklamowej” i „ Rynek pracy komunikacji marketingowej, a matura i wybór szkoły. Jak zdobyć pracę marzeń?”

Zdobyta wiedza i informacja edukacyjna z pewnością pomoże uczniom lepiej zaplanować dalszą ścieżkę edukacyjno – zawodową.

Opiekunowie: Bożena Piśmienna, Iwona Cimochowicz.


Plany lekcji
w I semestrze roku szkolnego 2016/2017

W menu głównym Uczniowie w zakładce Plan lekcji umieszczono rozkłady zajęć
w I semestrze roku szkolnego 2016/2017 w:
- Liceum Ogólnokształcącym,
- Technikum Zawodowym
,
obowiązujące od 1 września 2016 roku.

Menu prawe

Dziś jest:

Imieniny obchodzą:Menu prawe dolne
   
   

   Szkołę wspierają:
Omega Clean
Eko Export
SaMASZ
Gabinet Kosmetyczny Iwona Dowgiert
Kaja Sport

  
Młodzieżowa Akademia Siatkówki
Młodzieżowa Akademia Siatkówki
   
Stopka Copyright © 2000-2021 Zespół Szkół Rolniczych w Białymstoku