Home
Nagłówek
Scroll
   Jesteś tu: ZSR CKP ›› Uczniowie » Kształcenie

W Technikum Zawodowym kształcimy w następujących zawodach:


TECHNIK INFORMATYK 351203:
Absolwenci technikum informatycznego będą umieli:
Kwalifikacja E.12 - Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych, egzamin odbędzie się po II semestrze klasy III- ej
E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych

Uczeń:
1) Planuje konfiguracje, dobiera podzespoły i montuje z nich komputery.
2) Nadzoruje organizacją pracy podczas montażu.
3) Przygotowuje do pracy systemy komputerowe z oprogramowaniem systemowym i narzędziowym.
4) Przygotowuje i konfiguruje urządzenia peryferyjne.
5) Doradza klientowi w zakresie konfiguracji i modernizacji systemów komputerowych.
6) Odpowiada za konserwacje urządzeń techniki komputerowej w czasie ich okresu użytkowania.
7) Zabezpiecza, rekonfiguruje i utrzymuje w optymalnej wydajności systemy operacyjne.
8) Wykonuje zadania serwisowe polegające na diagnozowaniu i usuwaniu usterek komputera osobistego.
9) Monitoruje pracę systemów komputerowych.
10) Wycenia i kosztorysuje konfiguracje systemów komputerowych.
11) Dba o aspekty ekologiczne na stanowisku pracy.

Kwalifikacja E.13 - Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami, egzamin odbędzie się po II semestrze III klasy)
E.13 - Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami

Uczeń:
1) Wykonuje projekt okablowania strukturalnego lokalnej sieci komputerowej.
2) Dobiera urządzenia sieciowe, komputery, medium transmisyjne do pracy w sieci lokalnej.
3) Montuje elementy lokalnej sieci komputerowej według projektu.
4) Instaluje i konfiguruje urządzenia sieciowe i sieciowe systemy operacyjne.
5) Odpowiada za właściwe działanie lokalnej sieci komputerowej.
6) Projektuje i wykonuje modernizację lokalnej sieci komputerowej.
7) Administruje zasobami i użytkownikami lokalnej sieci komputerowej.
8) Podłącza sieć lokalną do Internetu i zabezpiecza przepływ danych w sieci.
9) Nadzoruje politykę bezpieczeństwa danych osobowych w postaci elektronicznej.
10) Diagnozuje i naprawia awarie występujące w lokalnej sieci komputerowej.
11) Organizuje pracę podczas montażu sieci i jej naprawy.
12) Jest przygotowany do prowadzenia działalności usługowej dotyczącej lokalnej sieci komputerowej.

Kwalifikacja E.14 - Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami, egzamin odbędzie się po I semestrze IV klasy
E.14 - Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami, egzamin odbędzie się po I semestrze IV klasy

Uczeń:
1) Projektuje i wykonuje strony internetowe, sklepy internetowe i systemy zarządzania treścią. Buduje dynamiczne witryny wykorzystujące internetowe bazy danych i usługi zdalnych serwerów.
2) Tworzy aplikacje, skrypty i aplety wykonywane po stronie klienta oraz serwera.
3) Administruje aplikacjami i witrynami internetowymi.
4) Projektuje i tworzy bazy danych.
5) Doradza klientowi w oprawie graficznej i strukturze budowanej strony.
6) Tworzy i obrabia grafikę, dźwięk i filmy na potrzeby stron internetowych.
7) Zabezpiecza strony internetowe oraz bazy danych.
8) Monitoruje i testuje witryny i aplikacje internetowe.
9) Konfiguruje i naprawia lokalne i internetowe bazy danych.
10) Nadzoruje prace projektowe i wykonawcze dotyczące aplikacji internetowych i baz danych.
12) Prowadzi działalność gospodarczą i usługową w zakresie baz danych i aplikacji internetowych.

Nauka trwa 4 lata i kończy się egzaminem maturalnym i egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe dającym tytuł technika informatyka, po zdaniu egzaminu z poszczególnych kwalifikacji.

Po ukończeniu szkoły można kontynuować naukę na każdym kierunku studiów wyższych lub podjąć pracę w:
■ Przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją sprzętu komputerowego.
■ Przedsiębiorstwach zajmujących się naprawą i serwisem sprzętu komputerowego.
■ Sklepach komputerowych.
■ Sklepach internetowych.
■ Firmach i instytucjach różnych branż, w których znajdują zastosowanie elementy IT.
■ Firmach graficznych i reklamowych.
■ Przedsiębiorstwach telekomunikacyjnych.
■ Własnej firmie.

Przedmioty rozszerzone: matematyka i informatyka (od klasy II-ej)


TECHNIK ROLNIK 314207:
Absolwenci technikum rolniczego będą umieli:
Kwalifikacja R.3. - Prowadzenie produkcji rolniczej (rozpoczęcie 01.09.2012r. zakończenie 26.06.2015 r. - 2 semestr III klasy)
1. Prowadzenie produkcji roślinnej

Uczeń:
1) określa wpływ czynników klimatyczno-glebowych na wzrost i rozwój oraz plonowanie roślin;
2) dobiera rośliny do warunków klimatyczno-glebowych i ekonomicznych danego rejonu;
3) dobiera zmianowanie roślin uprawnych do określonych warunków gospodarstwa rolniczego;
4) wykonuje prace związane z konserwacją urządzeń wodno-melioracyjnych;
5) planuje nawożenie organiczne i mineralne;
6) ocenia jakość materiału siewnego;
7) przygotowuje materiał siewny do siewu;
8) planuje zabiegi agrotechniczne odpowiednie do warunków glebowych i wymagań roślin uprawnych;
9) wykonuje zabiegi agrotechniczne związane z produkcją roślin uprawnych;
10) rozpoznaje choroby, szkodniki i chwasty roślin uprawnych;
11) dobiera metody i środki ochrony roślin zgodnie z zasadami integrowanej ochrony roślin;
12) dobiera narzędzia, urządzenia i maszyny do prac w produkcji roślinnej;
13) obsługuje maszyny i urządzenia stosowane w produkcji roślinnej;
14) prowadzi uprawę roślin zgodnie ze Zwykłą Dobrą Praktyką Rolniczą i z zasadami wzajemnej Zgodności oraz rachunkiem ekonomicznym;
15) stosuje ekologiczne metody uprawy roślin;
16) przestrzega warunków przechowywania produktów pochodzenia roślinnego;
17) przechowuje oraz przygotowuje produkty pochodzenia roślinnego do sprzedaży;
18) prowadzi sprzedaż bezpośrednią produktów pochodzenia roślinnego.

2. Prowadzenie produkcji zwierzęcej
Uczeń:
1) określa położenie narządów i układów w organizmach zwierząt gospodarskich;
2) określa procesy życiowe zachodzące w organizmach zwierząt gospodarskich;
3) rozpoznaje gatunki, typy użytkowe i rasy zwierząt gospodarskich;
4) określa kierunki chowu zwierząt gospodarskich;
5) rozpoznaje i ocenia jakość pasz stosowanych w żywieniu zwierząt gospodarskich;
6) przygotowuje, konserwuje i przechowuje pasze;
7) analizuje wpływ racjonalnego żywienia zwierząt gospodarskich na wyniki produkcyjne i ekonomiczne;
8) dobiera narzędzia, urządzenia i maszyny do prac w produkcji zwierzęcej;
9) obsługuje maszyny i urządzenia stosowane w produkcji zwierzęcej;
10) wykonuje prace związane z żywieniem, rozrodem oraz pielęgnacją zwierząt gospodarskich;
11) wykonuje prace związane z higieną zwierząt i utrzymaniem pomieszczeń gospodarskich;
12) określa warunki zoohigieniczne w pomieszczeniach dla zwierząt gospodarskich;
13) prowadzi produkcję zwierzęcą zgodnie ze Zwykłą Dobrą Praktyką Rolniczą i z Zasadami Wzajemnej Zgodności;
14) rozpoznaje objawy chorobowe na podstawie wyglądu i zachowania zwierząt gospodarskich;
15) przestrzega zasad identyfikacji i rejestracji oraz obrotu zwierzętami gospodarskimi;
16) stosuje metody ekologiczne w produkcji zwierzęcej;
17) przygotowuje zwierzęta do aukcji, pokazów i wystaw;
18) przygotowuje zwierzęta i produkty pochodzenia zwierzęcego do sprzedaży;
19) prowadzi sprzedaż bezpośrednią zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego.

3. Obsługa środków technicznych stosowanych w rolnictwie
Uczeń:
1) posługuje się dokumentacją techniczną, instrukcjami obsługi maszyn i urządzeń rolniczych oraz normami i katalogami;
2) rozpoznaje materiały konstrukcyjne i eksploatacyjne stosowane w maszynach i urządzeniach rolniczych;
3) obsługuje urządzenia i systemy energetyki odnawialnej;
4) obsługuje urządzenia wodociągowe stosowane w budynkach inwentarskich;
5) obsługuje i konserwuje urządzenia wodno-melioracyjne;
6) dobiera pojazdy i środki transportu do rodzaju prac wykonywanych w rolnictwie;
7) przygotowuje do pracy pojazdy, maszyny, narzędzia i urządzenia;
8) przeprowadza kalibrację opryskiwaczy stosowanych w ochronie roślin;
9) wykonuje czynności związane z przeglądami technicznymi oraz konserwacją pojazdów, maszyn i urządzeń rolniczych.

Kwalifikacja R.16. - Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej (rozpoczęcie 01.09.2012 r. zakończenie 29.01.2016 r. 1 semestr IV klasy)
1. Organizowanie produkcji roślinnej

Uczeń:
1) przewiduje pogodę na podstawie pomiarów czynników atmosferycznych oraz obserwacji zjawisk meteorologicznych, prognoz i map pogody,
2) posługuje się przyrządami meteorologicznymi;
3) wykonuje przeglądy techniczne urządzeń melioracyjnych oraz planuje ich konserwację i naprawę;
4) planuje sposoby przeciwdziałania procesom degradacji i dewastacji gleb;
5) projektuje zmianowania roślin w zależności od warunków klimatyczno-glebowych;
6) planuje i organizuje prace związane z uprawą roli, nawożeniem i ochroną roślin uprawnych;
7) dobiera maszyny i narzędzia do rodzaju zabiegów uprawowych z uwzględnieniem wymagań roślin uprawnych;
8) dobiera technologie produkcji roślin uprawnych oraz produkcji pasz na użytkach zielonych;
9) prowadzi plantacje nasienne;
10) organizuje proces produkcji roślinnej zgodnie ze Zwykłą Dobrą Praktyką Rolniczą i z Zasadami Wzajemnej Zgodności;
11) organizuje przechowywanie i sprzedaż produktów roślinnych z zachowaniem norm jakości i bezpieczeństwa żywności;
12) planuje produkcję roślinną w gospodarstwie rolnym na podstawie analizy ekonomicznej;
13) nadzoruje realizację zadań w zakresie produkcji roślinnej;
14) stosuje przepisy prawa dotyczące nasiennictwa, ochrony środowiska, ochrony roślin i bezpieczeństwa żywności;
15) korzysta z programów komputerowych do wspomagania organizacji i kontroli procesu produkcji roślinnej.

2. Organizowanie produkcji zwierzęcej
Uczeń:
1) określa funkcje oraz znaczenie narządów i układów organizmu zwierząt gospodarskich;
2) określa warunki niezbędne do zabezpieczenia dobrostanu zwierząt gospodarskich;
3) analizuje uwarunkowania produkcji zwierzęcej oraz wymogi dobrostanu zwierząt gospodarskich;
4) dobiera rasy i typy użytkowe zwierząt gospodarskich do określonych warunków gospodarstwa i technologii produkcji;
5) organizuje prace związane z rozrodem zwierząt gospodarskich;
6) określa fizjologiczne podstawy żywienia zwierząt gospodarskich;
7) ustala normy żywienia i dawki pokarmowe dla zwierząt gospodarskich;
8) analizuje wpływ racjonalnego żywienia oraz warunków zoohigienicznych na zdrowie zwierząt gospodarskich;
9) planuje i organizuje prace związane z konserwowaniem i przechowywaniem pasz;
10) organizuje prace związane z przygotowaniem i zadawaniem pasz;
11) organizuje przechowywanie i sprzedaż produktów zwierzęcych z zachowaniem norm jakości zdrowotnej i bezpieczeństwa żywności;
12) prowadzi prace hodowlane w gospodarstwie rolnym;
13) określa wpływ chowu i hodowli zwierząt na środowisko naturalne;
14) organizuje produkcję zwierzęcą zgodnie ze Zwykłą Dobrą Praktyką Rolniczą i z Zasadami Wzajemnej Zgodności;
15) planuje produkcję zwierzęcą w gospodarstwie rolnym na podstawie rachunku ekonomicznego;
16) nadzoruje realizację zadań wykonywanych w produkcji zwierzęcej;
17) korzysta z programów komputerowych wspomagających organizację i nadzorowanie produkcji zwierzęcej.

Nauka trwa 4 lata i kończy się egzaminem maturalnym i egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe dającym tytuł technika rolnika, po zdaniu egzaminu z poszczególnych kwalifikacji.

Po ukończeniu szkoły można kontynuować naukę na każdym kierunku studiów wyższych lub podjąć pracę w:
■ w gospodarstwie rolnym,
■ firmach branży rolniczej zajmujących się:
      o produkcją rolniczą,
      o sprzedażą produktów rolnych,
      o doradztwem i sprzedażą produktów ochrony roślin
      o przetwórstwem i produkcją spożywczą
      o doradztwem i sprzedażą sprzętu rolniczego

Przedmioty rozszerzone: biologia i chemia (od klasy Ii-ej)
Przedmiot uzupełniający: historia i społeczeństwo (klasa III i IV)


TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA 311512:
Absolwenci technikum mechanizacji rolnictwa będą umieli:
Kwalifikacja M.l. - Użytkowanie pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie rozpoczęcie 0l.09.20l2 r. zakończenie 27.06.2014 r. (2 semestr II klasy)
1. Użytkowanie pojazdów stosowanych w rolnictwie

Uczeń:
1) rozróżnia środki transportu stosowane w rolnictwie;
2) rozpoznaje mechanizmy, zespoły i układy pojazdów stosowanych w rolnictwie;
3) rozróżnia rodzaje silników pojazdów stosowanych w rolnictwie;
4) przeprowadza przeglądy techniczne ciągników i pojazdów samochodowych;
5) wykonuje prace związane z konserwacją pojazdów stosowanych w rolnictwie;
6) dobiera materiały eksploatacyjne w celu prawidłowego użytkowania pojazdów stosowanych w rolnictwie;
7) dobiera pojazdy i środki transportu do rodzaju wykonywanych prac;
8) sporządza kalkulację kosztów związanych z eksploatacją pojazdów stosowanych w rolnictwie.

2. Użytkowanie maszyn, narzędzi i urządzeń stosowanych w rolnictwie
Uczeń:
1) rozpoznaje maszyny, urządzenia i narzędzia rolnicze;
2) dobiera maszyny, urządzenia i narzędzia rolnicze do wykonywania prac związanych z produkcją roślinną i zwierzęcą;
3) dobiera parametry pracy maszyn i urządzeń rolniczych;
4) wykonuje agregatowanie maszyn i narzędzi rolniczych;
5) wykonuje prace w gospodarstwie rolnym za pomocą agregatów ciągnikowych i urządzeń technicznych;
6) wykonuje czynności związane z konserwacją maszyn, urządzeń i narzędzi rolniczych;
7) sporządza kalkulację kosztów związanych z użytkowaniem maszyn i urządzeń rolniczych.

Kwalifikacja M.2. - Obsługa techniczna oraz naprawa pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie rozpoczęcie 01.09.2012 r. zakończenie 26.06.2015 r. (2 semestr III klasy)
1. Obsługa techniczna i naprawa pojazdów stosowanych w rolnictwie

Uczeń:
1) posługuje się dokumentacją techniczną pojazdów stosowanych w rolnictwie;
2) ocenia stan techniczny pojazdów stosowanych w rolnictwie;
3) rozpoznaje usterki i uszkodzenia pojazdów stosowanych w rolnictwie;
4) przygotowuje pojazdy stosowane w rolnictwie do naprawy;
5) dobiera narzędzia do naprawy pojazdów stosowanych w rolnictwie;
6) demontuje i montuje części i zespoły pojazdów stosowanych w rolnictwie;
7) wykonuje wymianę części i zespołów pojazdów stosowanych w rolnictwie;
8) wykonuje badania techniczne pojazdów stosowanych w rolnictwie;
9) posługuje się oprogramowaniem komputerowym dotyczącym eksploatacji ciągników i pojazdów samochodowych stosowanych w rolnictwie;
10) wykonuje badania techniczne pojazdów stosowanych w rolnictwie;
11) wykonuje naprawy pojazdów stosowanych w rolnictwie;
12) ustala ceny świadczonych usług;
13) dokonuje zapisów w książce przeglądów technicznych pojazdów stosowanych w rolnictwie.

2. Obsługa techniczna i naprawa maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie
Uczeń:
1) posługuje się dokumentacją techniczną i instrukcjami obsługi maszyn i urządzeń rolniczych;
2) ocenia stan techniczny maszyn, urządzeń i narzędzi rolniczych;
3) rozpoznaje usterki i uszkodzenia maszyn, urządzeń i narzędzi rolniczych;
4) przygotowuje maszyny, urządzenia i narzędzia rolnicze do naprawy;
5) dobiera narzędzia do naprawy maszyn, urządzeń i narzędzi rolniczych;
6) wykonuje demontaż maszyn, urządzeń i narzędzi rolniczych;
7) wykonuje wymianę zużytych lub uszkodzonych części, zespołów i podzespołów maszyn, urządzeń i narzędzi rolniczych;
8) montuje części, zespoły i podzespoły;
9) ocenia jakość wykonanego montażu;
10) wykonuje badania techniczne maszyn i urządzeń rolniczych;
11) dokonuje zapisów w książce przeglądów technicznych;
12) przestrzega zasad rachunku ekonomicznego podczas wykonywania napraw maszyn, urządzeń i narzędzi rolniczych;
13) sporządza kalkulację kosztów napraw maszyn, urządzeń i narzędzi rolniczych.

Kwalifikacja M.43. - Organizacja prac związanych z eksploatacją środków technicznych stosowanych w rolnictwie rozpoczęcie 01.09.2012 r. zakończenie 29.01.2016 r. (1 semestr IV klasy)
1. Planowanie i organizacja prac związanych z obsługą techniczną i naprawą pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie

Uczeń:
1) sporządza harmonogramy obsługi technicznej pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie;
2) prowadzi dokumentację obsługi i naprawy pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie;
3) sporządza zapotrzebowanie na części zamienne do naprawy pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie;
4) nadzoruje wykonywanie naprawy maszyn, urządzeń, narzędzi i środków transportowych stosowanych w rolnictwie;
5) przeprowadza próby po naprawie środków transportowych, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie;
6) kalkuluj e koszty związane z obsługą i naprawą poj azdów, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie;
7) stosuje przepisy prawa dotyczące eksploatacji środków technicznych stosowanych w rolnictwie.

2. Nadzorowanie prac związanych z użytkowaniem maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie
Uczeń:
1) sporządza harmonogramy pracy maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie;
2) dobiera pojazdy, maszyny i urządzenia do określonych prac w produkcji roślinnej i zwierzęcej;
3) ocenia sprawność działania pojazdów, maszyn i urządzeń przeznaczonych do określonych prac;
4) sporządza dokumentację pracy pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie;
5) sporządza zapotrzebowanie na materiały eksploatacyjne;
6) planuje racjonalne wykorzystanie maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie;
7) nadzoruje proces użytkowania maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych do określonych zabiegów agrotechnicznych;
8) kontroluje stan techniczny maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w budynkach inwentarskich;
9) podejmuje działania wynikające z problemów technicznych, technologicznych i organizacyjnych występujących w procesach produkcji roślinnej i zwierzęcej;
10) nadzoruje procesy technologiczne związane z użytkowaniem pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie;
11) podejmuje decyzje w przypadku uszkodzenia lub awarii pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie;
12) nadzoruje wykonanie prac związanych z bieżącą i okresową konserwacją pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie;
13) ocenia stan techniczny pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie po wykonaniu prac w gospodarstwie rolnym.

Nauka trwa 4 lata i kończy się egzaminem maturalnym i egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe dającym tytuł technika mechanizacji rolnictwa, po zdaniu egzaminu z poszczególnych kwalifikacji.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) użytkowania pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w produkcji rolniczej;
2) obsługiwania pojazdów, środków transportu, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie;
3) oceniania stanu technicznego maszyn i urządzeń rolniczych;
4) organizowania prac związanych z konserwacją i naprawą środków technicznych stosowanych w rolnictwie;
5) prowadzenia pojazdów samochodowych i ciągników rolniczych.

Przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka (od klasy II-ej).
Przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo.


TECHNIK WETERYNARII 324002:
Absolwenci technikum weterynarii będą umieli:
Kwalifikacja R.9. - Prowadzenie chowu, hodowli i inseminacji zwierząt rozpoczęcie 01.09.2012 r. zakończenie 30.01.2014 r. (1 semestr II klasy).
1. Prowadzenie chowu i hodowli zwierząt gospodarskich i zwierząt towarzyszących.

Uczeń:
1) rozpoznaje gatunki, rasy i typy użytkowe zwierząt gospodarskich i zwierząt towarzyszących;
2) rozpoznaje budowę układów w organizmach poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich i zwierząt towarzyszących;
3) określa położenie narządów w organizmie zwierzęcym;
4) porównuje budowę układów i narządów zwierząt gospodarskich i zwierząt towarzyszących;
5) ocenia pokrój i kondycję zwierząt gospodarskich i zwierząt towarzyszących;
6) identyfikuje zachowanie zwierząt gospodarskich i zwierząt towarzyszących;
7) rozpoznaj e pasze stosowane w żywieniu zwierząt gospodarskich i zwierząt towarzyszących i ocenia ich jakość;
8) określa wpływ składników pokarmowych na prawidłowy rozwój i funkcjonowanie organizmów zwierzęcych;
9) produkuje, konserwuje, przechowuje i przygotowuje pasze do skarmiania;
10) przestrzega zasad racjonalnego żywienia zwierząt gospodarskich i zwierząt towarzyszących;
11) układa dawki pokarmowe dla zwierząt gospodarskich i zwierząt towarzyszących;
12) sporządza planowany i sprawozdawczy obrót zwierząt gospodarskich;
13) sporządza preliminarz i bilans pasz;
14) prowadzi produkcję zwierzęcą zgodnie ze Zwykłą Dobrą Praktyką Rolniczą i z Zasadami Wzajemnej Zgodności;
15) planuje i prowadzi rozród zwierząt gospodarskich i zwierząt towarzyszących;
16) prowadzi produkcję zwierzęcą z zastosowaniem metod ekologicznych;
17) wykonuje zabiegi pielęgnacyjne u zwierząt gospodarskich i zwierząt towarzyszących;
18) ocenia dobrostan zwierząt gospodarskich i zwierząt towarzyszących;
19) dobiera technologie produkcji i pozyskiwania surowców pochodzenia zwierzęcego;
20) określa wpływ chowu zwierząt na środowisko naturalne;
21) przygotowuje do sprzedaży zwierzęta gospodarskie i zwierzęta towarzyszące oraz prowadzi ich sprzedaż bezpośrednią;
22) udziela zwierzętom pomocy przedlekarskiej.
2. Wykonywanie zabiegów inseminacji u zwierząt.
Uczeń:
1) posługuje się terminologią z zakresu andrologii, ginekologii i położnictwa zwierząt gospodarskich i zwierząt towarzyszących;
2) prowadzi dokumentację hodowlaną i inseminacyjną zwierząt gospodarskich i zwierząt towarzyszących;
3) dobiera zwierzęta gospodarskie i zwierzęta towarzyszące do kojarzeń i krzyżowań;
4) przestrzega zasad inseminacji zwierząt gospodarskich i zwierząt towarzyszących;
5) przygotowuj e zwierzęta gospodarskie i zwierzęta towarzyszące do zabiegów inseminacyjnych;
6) dobiera sprzęt i wykonuje zabiegi unasienniania zwierząt gospodarskich i zwierząt towarzyszących;
7) przestrzega zasad i metody pracy hodowlanej;
8) przestrzega zasad obrotu nasieniem zwierząt gospodarskich i zwierząt towarzyszących i wykorzystania go;
9) stosuje przepisy prawa dotyczące rozrodu i hodowli zwierząt gospodarskich i zwierząt towarzyszących.

Kwalifikacja R.10 - wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu usług weterynaryjnych rozpoczęcie 01.09.2012 r. zakończenie 26.06.2015 r. (2 semestr III klasy)
1. Wykonywanie czynności pomocniczych w diagnozowaniu chorób zwierząt.

Uczeń:
1) dobiera narzędzia do poskramiania zwierząt;
2) przygotowuje zwierzęta do badań klinicznych;
3) określa znaczenie kliniczne poszczególnych okolic ciała zwierząt;
4) rozróżnia sprzęt i aparaturę diagnostyczną;
5) dobiera metody przeprowadzania badań fizykalnych zwierząt;
6) wykonuje badania fizykalne zwierząt;
7) analizuje wyniki badań fizykalnych zwierząt;
8) wykonuje badania w zakresie diagnostyki obrazowej;
9) wykonuje czynności związane z pobieraniem materiału do badań laboratoryjnych;
10) dobiera metody utrwalania i przechowywania prób do badań laboratoryjnych;
11) stosuje techniki wykonywania badań laboratoryjnych;
12) wykonuje czynności pomocnicze w trakcie sekcyjnego badania zwłok zwierzęcych;
13) posługuje się dokumentacją z zakresu diagnostyki chorób zwierząt.

2. Wykonywanie czynności pomocniczych związanych z profilaktyką i leczeniem chorób zwierząt.
Uczeń:
1) ocenia stan zdrowia zwierzęcia w momencie zagrożenia jego życia;
2) rozpoznaje czynniki wywołujące choroby u zwierząt;
3) określa wpływ różnych czynników chorobotwórczych na stan zdrowia zwierząt;
4) określa drogi szerzenia się chorób zwierzęcych i odzwierzęcych;
5) wykonuje czynności mające na celu ratowanie życia zwierząt i zapobieganie powikłaniom;
6) rozpoznaje objawy chorób zwierząt;
7) rozróżnia weterynaryjne produkty lecznicze i przechowuje je zgodnie z obowiązującymi zasadami;
8) stosuje racjonalny sposób żywienia różnych gatunków zwierząt w zależności od stanu ich zdrowia;
9) poskramia i przygotowuje zwierzęta do czynności lekarsko-weterynaryjnych;
10) rozróżnia drogi podawania leków zwierzętom;
11) podaje leki zwierzętom według zaleceń lekarza weterynarii;
12) dobiera i przygotowuje instrumentarium oraz materiały do wykonania zabiegów lekarsko-weterynaryjnych;
13) dokonuje mycia, sterylizacji i konserwacji narzędzi i sprzętu weterynaryjnego zgodnie z obowiązującymi procedurami;
14) wykonuje czynności pomocnicze podczas weterynaryjnych zabiegów chirurgicznych, leczniczych, profilaktycznych i fizjoterapeutycznych;
15) sprawuje opiekę nad zwierzętami leczonymi i po zabiegach chirurgicznych;
16) dobiera materiały oraz wykonuje opatrunki i okłady u zwierząt;
17) dobiera i wykonuje zabiegi rehabilitacyjne u zwierząt.

3. Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych i zootechnicznych u zwierząt.
Uczeń:
1) ocenia stan utrzymania zwierzęcia;
2) określa potrzebę wykonania zabiegów pielęgnacyjnych;
3) dobiera metody poskramiania i przygotowywania zwierząt do zabiegów pielęgnacyjnych i zootechnicznych;
4) przygotowuje zwierzęta do wykonania zabiegów pielęgnacyjnych i zootechnicznych;
5) dobiera metody i techniki pielęgnacji w zależności od gatunku zwierzęcia i jego stanu;
6) dobiera materiały oraz sprzęt do wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i zootechnicznych u zwierząt;
7) wykonuje zabiegi pielęgnacyjne i zootechniczne u zwierząt.

Kwalifikacja R.11 - wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu realizacji zadań inspekcji weterynaryjnej rozpoczęcie 01.09.2012 r. zakończenie 29.01.2016 r. (1 semestr IV klasy).
1. Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu bezpieczeństwa żywnościowego oraz w zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.

Uczeń:
1) stosuje przepisy prawa dotyczące kontroli i nadzoru weterynaryjnego oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt;
2) wykonuje czynności pomocnicze w ramach kontroli i nadzoru warunków weterynaryjnych utrzymania zwierząt;
3) stosuje przepisy prawa dotyczące identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz przemieszczania zwierząt;
4) wykonuje czynności pomocnicze prowadzone w ramach kontroli zdrowia zwierząt i ochrony ich zdrowia;
5) wykonuje czynności pomocnicze prowadzone w ramach kontroli i nadzoru weterynaryjnego, dotyczące przestrzegania zasad identyfikacji i rejestracji oraz przemieszczania zwierząt;
6) wykonuje czynności pomocnicze prowadzone w ramach kontroli i nadzoru weterynaryjnego dotyczące bezpieczeństwa żywności pochodzenia zwierzęcego;
7) wykonuje czynności pomocnicze związane z prowadzeniem nadzoru weterynaryjnego dotyczącego bezpieczeństwa pasz i materiałów paszowych;
8) wykonuje czynności pomocnicze prowadzone w ramach monitoringu i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.

2.Wykonywanie czynności pomocniczych podczas badania przedubojowego zwierząt i poubojowego mięsa.
Uczeń:
1) stosuje przepisy prawa oraz instrukcje dotyczące wykonywania czynności podczas badania przedubojowego zwierząt i poubojowego mięsa;
2) kontroluje warunki dobrostanu zwierząt kierowanych do uboju;
3) wykonuje czynności pomocnicze dotyczące weterynaryjnego badania przedubojowego zwierząt;
4) wykonuje czynności pomocnicze dotyczące weterynaryjnego badania poubojowego mięsa;
5) przestrzega zasad kategoryzacji i postępowania z ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego;
6) przestrzega procedur postępowania weterynaryjnego w przypadku podejrzenia wystąpienia chorób zwierząt;
7) wykonuje zabiegi sanitarne.

Nauka trwa 4 lata i kończy się egzaminem maturalnym i egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe dającym tytuł technika weterynarii, po zdaniu egzaminu z poszczególnych kwalifikacji.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik weterynarii powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) prowadzenia chowu i hodowli zwierząt gospodarskich i towarzyszących oraz wykonywania zabiegów inseminacji wybranych gatunków zwierząt;
2) wykonywania czynności pomocniczych dotyczących diagnozowania, profilaktyki i leczenia chorób zwierząt;
3) wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i zootechnicznych u zwierząt;
4) wykonywania czynności pomocniczych z zakresu zapewniania bezpieczeństwa żywnościowego oraz czynności pomocniczych w zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt;
5) wykonywania czynności pomocniczych w trakcie prowadzenia badań przedubojowych zwierząt oraz w poubojowym badaniu mięsa;
6) prowadzenia i obsługi ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami).

Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia (od klasy II-ej).
Przedmioty uzupełniający: historia i społeczeństwo.


TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU 314202:
Absolwenci technikum architektury krajobrazu będą umieli:
Kwalifikacja R.21 - Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu (egzamin odbędzie się po II semestrze klasy Ill-ej)
1. Przygotowywanie roślin ozdobnych do urządzania obiektów architektury krajobrazu

Uczeń:
1) określa funkcje roślin ozdobnych w kształtowaniu krajobrazu;
2) określa zastosowanie podstawowych grup roślin w obiektach architektury krajobrazu;
3) dobiera narzędzia i sprzęt do prac związanych z uprawą i pielęgnacją roślin ozdobnych;
4) wykonuje podstawowe prace uprawowe i pielęgnacyjne w szkółkach roślin ozdobnych;
5) dobiera technologie produkcji roślin do warunków przyrodniczych i ekonomicznych;
6) ocenia stan roślin przeznaczonych do urządzania obiektów architektury krajobrazu;
7) przygotowuje materiał roślinny do ekspedycji zgodnie ze specyfikacją;
8) przygotowuje rośliny do transportu, składowania i sadzenia;
9) przygotowuje materiały do wykonywania dekoracji roślinnych.

2. Wykonywanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu
Uczeń:
1) charakteryzuje walory przyrodnicze krajobrazu;
2) przeprowadza inwentaryzację szaty roślinnej;
3) przeprowadza analizy funkcjonalno-przestrzenne wnętrz ogrodowych;
4) wykorzystuje zasady kompozycji w projektowaniu obiektów roślinnych architektury krajobrazu;
5) opracowuje projekty koncepcyjne i techniczne obiektów roślinnych;
6) projektuje układy roślinne z uwzględnieniem warunków siedliskowych i wartości dekoracyjnych;
7) planuje rozmieszczenie zadrzewień w krajobrazie;
8) opracowuje graficznie projekty koncepcyjne i techniczne obiektów roślinnych;
9) planuje organizację prac związanych z sadzeniem roślin;
10) dobiera metody sadzenia roślin ozdobnych;
11) posługuje się narzędziami, urządzeniami i sprzętem ogrodniczym;
12) przygotowuje glebę do sadzenia roślin ozdobnych;
13) wykonuje czynności związane z sadzeniem roślin;
14) wykonuje zabiegi pielęgnacyjne roślin;
15) dobiera metody nawadniania roślin;
16) rozlicza koszt robót i materiałów związanych z wykonywaniem i pielęgnacją obiektów roślinnych;
17) projektuje i wykonuje dekoracje roślinne.

Kwalifikacja R.22 - Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu (egzamin odbędzie się po I semestrze klasy IV-ej)
1. Kształtowanie i projektowanie obiektów małej architektury krajobrazu

Uczeń:
1) określa walory kulturowe oraz zasady kształtowania i ochrony krajobrazu obszarów zurbanizowanych i niezurbanizowanych;
2) dobiera elementy wyposażenia do różnych obiektów architektury krajobrazu;
3) wykonuje inwentaryzację wyposażenia terenów zieleni;
4) dokonuje analizy funkcjonalno-przestrzennej elementów małej architektury ogrodowej;
5) wykorzystuje zasady kompozycji w projektowaniu elementów małej architektury krajobrazu;
6) wykonuje projekty koncepcyjne i techniczne małych form architektonicznych;
7) opracowuje graficznie projekty koncepcyjne i techniczne obiektów architektury krajobrazu;
8) dobiera materiały budowlane do wykonania małych form architektury krajobrazu.

2. Urządzanie i konserwacja obiektów małej architektury krajobrazu
Uczeń:
1) korzysta z dokumentacji projektowo-technicznej dotyczącej wykonywania elementów małej architektury;
2) planuje organizację prac związanych z budową małych form architektonicznych;
3) wykonuje roboty ziemne związane z budową małych form architektonicznych;
4) dobiera techniki wykonywania elementów małej architektury krajobrazu;
5) posługuje się narzędziami, urządzeniami i sprzętem do robót budowlanych;
6) wykonuje czynności związane z budową obiektów architektury krajobrazu;
7) wykonuje zabiegi związane z konserwacja elementów małej architektury krajobrazu;
8) planuje prace związane z rewaloryzacją zabytkowych elementów małej architektury krajobrazu;
9) rozlicza koszt robót i materiałów związanych z urządzaniem i konserwacją elementów małej architektury krajobrazu.

Nauka trwa 4 lata i kończy się egzaminem maturalnym i egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe dającym tytuł technika architektury krajobrazu, po zdaniu egzaminu z poszczególnych kwalifikacji.

Po ukończeniu szkoły można kontynuować naukę na każdym kierunku studiów wyższych lub podjąć pracę w:
■ Przedsiębiorstwach zajmujących się zagospodarowaniem terenów zielonych,
■ Firmach i instytucjach różnych branż, w których znajdują się obiekty architektury krajobrazu,
■ Firmach budowlanych,
■ Pracowniach konserwacji zabytków,
■ Pracowniach projektowych,
■ Prywatnych firmach,
■ Urzędach administracji samorządowej,
■ Parkach krajobrazowych i narodowych,
■ Własnej firmie.

Przedmioty rozszerzone: geografia i biologia (od klasy II-ej)
Przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo (klasa III i IV)


TECHNIK TURYSTKI WIEJSKIEJ 501203
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik turystyki wiejskiej jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) organizowania i prowadzenia działalności turystycznej na obszarach wiejskich;
2) planowania, organizowania i wykonywania prac w gospodarstwie rolnym;
3) planowania i organizowania działalności agroturystycznej;
4) obsługiwania klienta w gospodarstwie agroturystycznym.
Świadectwo lub dyplom ukończenia szkoły kształcącej w zawodzie technik turystyki wiejskiej potwierdza posiadanie kwalifikacji rolniczych, co oznacza, że absolwent może prowadzić indywidualne gospodarstwo rolne. Może także samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą.

Szczegóły dotyczące kierunku i kwalifikacji ...

W Liceum Ogólnokształcącym kształcimy w następujących profilach:Opis Klasy siatkarskiej w LO


Szkoła posiada doskonałą infrastrukturę oraz bazę sportową, w skład której wchodzą:

  • Hala do gier zespołowych o wymiarach 45 x 24 m dzielona kotarami na trzy odrębne sektory z widownią na ok. 700 miejsc oraz taras balkonowy na ok. 100 miejsc, pełniący funkcję „łącznika” między szkołą i halą sportową a internatem;
  • Sala gimnastyczna o wymiarach 24 x 12 m;
  • Sala do aerobiku;
  • Hala do lekkiej atletyki ( bieżnia tartanowa ze skocznią w dal o wymiarach 95 x 8,5 m, hala do skoku wzwyż i skoku o tyczce oraz rzutnia do pchnięcia kulą o wymiarach 24 x18 m z nawierzchnią syntetyczną „MONDO”);
  • Dwie profesjonalnie wyposażone siłownie;
  • Boiska przyszkolne do gier zespołowych: piłka siatkowa; koszykówka; piłka ręczna, kort do tenisa ziemnego o nawierzchni syntetycznej.

Ogromnym atutem szkoły jest zlokalizowany tuż obok internat na 150 miejsc ze stołówką, świetlicą, salą telewizyjną i komputerową, w którym mają zakwaterowanie uczniowie– sportowcy z poza miasta Białegostoku. Szkoła posiada własny środek transportu ( bus dla 20 osób), dowożący uczniów na imprezy sportowe, czy obozy.
Odnośnie odnowy biologiczne w placówce znajduje się sauna fińska i gabinet pielęgniarki. Wszystkie dzieci z klas sportowych objęte są opieką medyczną przychodni sportowo-lekarskiej. Młodzież klas siatkarskich ma do dyspozycji w razie kontuzji lekarza i fizjoterapeute.
Zajęcia treningowe w ramach klas o profilu piłka siatkowa odbywają się w wymiarze 10h tygodniowo, a dla bardziej zaawansowanych 16 h tygodniowo ( 2 h zajęć na hali sportowej + 4 h siłowni + 2 h gimnastyki funkcjonalnej ).
Najzdolniejsza młodzież bierze udział w rozgrywkach o Mistrzostwo woj. Podlaskiego w kategorii kadet/ka junior/ka oraz w Mistrzostwach woj. podlaskiego szkół ponadgimnazjalnych. Uczniowie naszej szkoły licznie uczestniczą w turniejach towarzyskich na terenie całego kraju. Szkoła przy współudziale Białostockiej Akademii Siatkówki organizuje uczniom rokrocznie obozy sportowe w okresie wakacyjnym i ferii zimowych.
Młodzież ucząca się w klasach sportowych o profilu piłka siatkowa objęta jest programem Siatkarskich Ośrodków Szkolnych.
Siatkarskie Ośrodki Szkolne to wspólna inicjatywa Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Polskiego Związku Piłki Siatkowej. To pionierskie i innowacyjne w skali kraju przedsięwzięcie ruszyło 1 września 2012 roku, w 127 szkołach w Polsce - 32 liceach i 95 gimnazjach, z udziałem 207 nauczycieli.
Najistotniejszą częścią projektu było powołanie 32 żeńskich i męskich Siatkarskich Ośrodków Szkolnych w każdym województwie. Na każdy Ośrodek składają się trzy szkoły gimnazjalne i jedna ponadgimnazjalna, w których szkoleni są uczniowie z klas 1-3. Łącznie systemem szkolenia objętych zostało 3035 młodych siatkarek i siatkarzy.
W ramach programu każdy Siatkarski Ośrodek Szkolny został zaopatrzony w nowoczesny sprzęt treningowy, sfinansowano system rozgrywek pomiędzy szkołami, które zakwalifikowały się do programu.Siatkarskie Ośrodki Szkolne. Powołane z inicjatywy PZPS przy współpracy z samorządami terytorialnymi pod koniec sierpnia 2012 r.,S.O.S skupiają szerokie grono tych uczniów, którzy w siatkówkę grają na wyższym poziomie i uczęszczają do klas siatkarskich. W skład S.O.S. wchodzą trzy klasy ze specjalizacją siatkówki z trzech gimnazjów oraz jedna szkoła z terytorialnie nieodległego liceum, tak by możliwa była współpraca struktur i nauczycieli, a uczniowie po zakończeniu gimnazjów mogli kontynuować edukację siatkarską w liceum bliskim ich miejscu zamieszkania.

Trenerzy pracujący z młodzieżą :
DZIEWCZĘTA : Sebastian Grzegorek, Jarosław Grodzki, Marcin Czeremcha
CHŁOPCY: Czesław Tobolski, Łukasz Siemion, Rafał Cybulski

Menu prawe

Dziś jest:

Imieniny obchodzą:Menu prawe dolne
   
Media społecznościowe
   
Rolnik na YouTube  Facebook
Rolnik na Instagramie
   

   
   

Szkołę wspierają:
Omega Clean
Eko Export
SaMASZ
Dachy Stachurski
Kaja Sport

Młodzieżowa Akademia Siatkówki
Młodzieżowa Akademia Siatkówki
   
Stopka Copyright © 2000-2021 Zespół Szkół Rolniczych w Białymstoku