Home
Nagłówek
Scroll
   Jesteś tu: ZSR ›› Oferta kształcenia » Technikum

W Technikum Zawodowym oferujemy naukę w następujących zawodach:


Kwalifikacje:
OGR.03. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu
OGR.04 Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu


Uczeń szkoły kształcącej w zawodzie technik architektury krajobrazu przygotowuje się do wykonywania następujących zadań zawodowych:
• opracowywania projektów obiektów terenów zieleni
• urządzania i pielęgnacji terenów zieleni i zadrzewień
• urządzania i konserwacji obiektów małej architektury krajobrazu
• prowadzenia ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami)

Technik architektury krajobrazu może:
• podjąć pracę w jednostkach opracowujących projekty zagospodarowania, realizujących i pielęgnujących obiekty architektury krajobrazu
• pracować w jednostkach administracji samorządowej w wydziałach geodezji i kartografii, ochrony środowiska, kształtowania i pielęgnacji zieleni, w szkółkach drzew, krzewów i roślin ozdobnych
• prowadzić własną działalność gospodarczą z zakresu architektury krajobrazu oraz działalność rolniczą

Po zdaniu egzaminu maturalnego absolwent może też podjąć naukę na każdym kierunku studiów.

Uczeń w trakcie nauki ma możliwość realizowania bezpłatnego kursu na prawo jazdy kat. T oraz zdobywania dodatkowych umiejętności i uprawnień na kursach i szkoleniach, organizowanych w ramach projektu unijnego, takich jak:
• florystyczny
• prawo jazdy kat. B
• z zakresu doradztwa dotyczącego stosowania środków ochrony roślin
• z zakresu obsługi kas fiskalnych
• z zakresu obsługi programów komputerowych do projektowania obiektów architektury krajobrazu

Przedmioty zawodowe m.in.
• rośliny ozdobne
• ochrona i kształtowanie krajobrazu
• urządzanie i konserwacja terenów zielonych
• podstawy projektowania architektury krajobrazu
• język obcy zawodowy
• działalność gospodarcza

Uzyskanie kwalifikacji technika architektury krajobrazu daje absolwentowi uprawnienia rolnicze niezbędne do zakupu ziemi rolnej, przejęcia gospodarstwa rolnego oraz pozyskiwania dotacji unijnych.


Kwalifikacje
• INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
• INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych


Uczeń szkoły kształcącej w zawodzie technik informatyk przygotowuje się do wykonywania następujących zadań zawodowych:
• montowania , eksploatowania i administrowania systemów komputerowych i urządzeń peryferyjnych
• wykonywania, eksploatowania i administrowania lokalnych sieci komputerowych
• tworzenia, administrowania i użytkowania bazy danych, stron www, aplikacji internetowych
i systemów zarządzania treścią

Technik informatyk może podjąć pracę w:
• wyspecjalizowanych przedsiębiorstwach informatycznych oraz wszędzie tam, gdzie mają zastosowanie komputery
• ośrodkach obliczeniowych
• instytucjach zajmujących się tworzeniem i eksploatacją oprogramowania komputerowego
• firmach zajmujących się sprzedażą sprzętu komputerowego, instalujących oprogramowanie i sieci komputerowe
• punktach serwisowych sprzętu komputerowego
• może też prowadzić własną działalność gospodarczą

Po zdaniu egzaminu maturalnego absolwent może też podjąć naukę na każdym kierunku studiów.

Przedmioty zawodowe m.in.
• naprawa sprzętu komputerowego
• konfigurowanie urządzeń sieciowych
• przygotowanie urządzeń peryferyjnych
• przygotowanie stanowiska komputerowego
• administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi
• projektowanie i wykonywanie lokalnej sieci komputerowej
• administrowanie jednostanowiskowymi systemami operacyjnymi
• tworzenie stron internetowych
• tworzenie aplikacji internetowych
• tworzenie baz danych i administrowanie bazami danych


Kwalifikacje:
ROL.02. Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie
ROL.08. Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie


Uczeń szkoły kształcącej w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki przygotowuje się do wykonywania następujących zadań zawodowych:

• użytkowania pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w produkcji rolniczej
• obsługiwania pojazdów, środków transportu, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie
• oceniania stanu technicznego maszyn i urządzeń rolniczych
• prowadzenia pojazdów samochodowych i ciągników rolniczych
• organizowania prac związanych z konserwacją i naprawą środków technicznych stosowanych w rolnictwie
• obsługiwania urządzeń, systemów elektronicznych oraz nawigacji satelitarnej stosowanych w pojazdach, maszynach i urządzeniach rolniczych

Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki może:
• podjąć pracę w przedsiębiorstwach technicznej obsługi wsi i rolnictwa
• pracować w firmach i przedsiębiorstwach zajmujących się serwisowaniem, naprawą i sprzedażą sprzętu rolniczego
• prowadzić działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług mechanizacyjnych, naprawczych
• prowadzić własne gospodarstwo rolne

Po zdaniu egzaminu maturalnego absolwent może też podjąć naukę na każdym kierunku studiów.

Uczeń w trakcie nauki ma możliwość realizowania bezpłatnego kursu na prawo jazdy kat. B i kat. T oraz zdobywania dodatkowych uprawnień na kursach i szkoleniach organizowanych w CKP oraz w ramach projektu unijnego, takich jak:
• inseminacji
• operatora kombajnu zbożowego i sieczkarni samojezdnej
• obsługi wózków widłowych
• spawacza MIG/MAG

Przedmioty zawodowe m.in.
• produkcja roślinna
• produkcja zwierzęca
• język obcy zawodowy
• mechanizacja rolnictwa
• prowadzenie produkcji rolniczej
• działalność gospodarcza w rolnictwie

Uzyskanie kwalifikacji technika mechanizacji rolnictwa i agrotroniki daje absolwentowi uprawnienia rolnicze niezbędne do zakupu ziemi rolnej, przejęcia gospodarstwa rolnego oraz pozyskiwania dotacji unijnych.


Kwalifikacje
• HGT.03. Przygotowanie imprez i usług turystycznych
• HGT.08. Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych


Uczeń szkoły kształcącej w zawodzie technik organizacji turystyki przygotowuje się do wykonywania następujących zadań zawodowych:
• organizowania działalności turystycznej, imprez i usług turystycznych
• obsługiwania klientów korzystających z usług turystycznych, np. pilotażu, przewodnickich, noclegowych
• obsługiwania eventów, konferencji
• udzielania informacji turystycznej
• rozliczania imprez i usług turystycznych

Technik organizacji turystyki może podjąć pracę w:
• w biurach podróży
• jednostkach obsługi ruchu turystycznego, placówkach informacji turystycznej
• administracji rządowej i samorządowej
• obiektach noclegowych, hotelach, pensjonatach
• biurach organizatorów kongresów i konferencji
• może też prowadzić własną działalność gospodarczą

Po zdaniu egzaminu maturalnego absolwent może też podjąć naukę na każdym kierunku studiów.

Przedmioty zawodowe m.in.
• podstawy turystyki
• geografia turystyczna
• marketing usług turystycznych
• organizacja imprez i usług turystycznych
• język obcy zawodowy
• podstawy działalności gospodarczej w turystyce


Kwalifikacje
ROL.03. Prowadzenie produkcji pszczelarskiej
ROL.09. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej i pszczelarskiej


Uczeń szkoły kształcącej w zawodzie technik pszczelarz przygotowuje się do wykonywania następujących zadań zawodowych:
• zakładania oraz prowadzenia pasieki metodami tradycyjnymi i ekologicznymi
• organizowania oraz wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej i zwierzęcej
• prowadzenia i obsługiwania pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji rolniczej i pszczelarskiej
• prowadzenia sprzedaży produktów rolniczych i pszczelarskich

Technik pszczelarz może podjąć pracę w:
• firmach specjalizujących się w produkcji i przetwarzaniu miodu oraz innych produktów pszczelich
• może też prowadzić własną działalność gospodarczą, np. gospodarstwo pasieczne, agroturystyczne, marketing produktów rolnych, gospodarstwo rolne

Po zdaniu egzaminu maturalnego absolwent może też podjąć naukę na każdym kierunku studiów.

Uczeń w trakcie nauki zdobywa uprawnienia do wykonywania usług inseminacji matek pszczelich, ma możliwość realizowania bezpłatnego kursu na prawo jazdy kat. T oraz zdobywania dodatkowych umiejętności i uprawnień na kursach i szkoleniach, organizowanych w ramach projektu unijnego, takich jak:
• operatora kombajnu zbożowego i sieczkarni samojezdnej
• prawo jazdy kat. B
• stosowania środków ochrony roślin

Przedmioty zawodowe m.in.
• produkcja rolnicza
• chów i hodowla pszczół
• gospodarka pasieczna
• pożytki pszczele
• technologia produktów pasiecznych
• organizacja produkcji pszczelarskiej, organizacja produkcji rolniczej
• język obcy zawodowy
• działalność gospodarcza w rolnictwie

Uzyskanie kwalifikacji technika pszczelarza daje absolwentowi uprawnienia rolnicze niezbędne do zakupu ziemi rolnej, przejęcia gospodarstwa rolnego oraz pozyskiwania dotacji unijnych.


Kwalifikacje:
ROL.04. Prowadzenie produkcji rolniczej
ROL.10. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej


Uczeń szkoły kształcącej w zawodzie technik rolnik przygotowuje się do wykonywania następujących zadań zawodowych:
• wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej i zwierzęcej
• prowadzenia i obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej
• prowadzenia sprzedaży produktów rolniczych i zwierząt gospodarskich
• organizowania i nadzorowania produkcji roślinnej i zwierzęcej
• podejmowania decyzji na podstawie rachunku ekonomicznego

Technik rolnik może podjąć pracę w:
• firmach branży rolniczej zajmujących się produkcją rolniczą sprzedażą produktów rolnych
• firmach zajmujących się doradztwem i sprzedażą sprzętu rolniczego
• firmach zajmujących się doradztwem i sprzedażą produktów ochrony roślin
• przetwórstwie i produkcji spożywczej
• prowadzić własne gospodarstwo rolne

Po zdaniu egzaminu maturalnego absolwent może też podjąć naukę na każdym kierunku studiów.

Uczeń w trakcie nauki ma możliwość realizowania bezpłatnego kursu na prawo jazdy kat. T oraz zdobywania dodatkowych uprawnień na kursach i szkoleniach organizowanych w CKP oraz w ramach projektu unijnego, takich jak:
• inseminacji
• operatora kombajnu zbożowego i sieczkarni samojezdnej
• prawo jazdy kat. B

Przedmioty zawodowe m.in.
• produkcja roślinna
• produkcja zwierzęca
• język obcy zawodowy
• mechanizacja rolnictwa
• prowadzenie produkcji rolniczej
• działalność gospodarcza w rolnictwie

Uzyskanie kwalifikacji technika rolnika daje absolwentowi uprawnienia rolnicze niezbędne do zakupu ziemi rolnej, przejęcia gospodarstwa rolnego oraz pozyskiwania dotacji unijnych.


Kwalifikacje:
• HGT.09. Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich
• HGT.10. Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego


Uczeń szkoły kształcącej w zawodzie technik turystyki na obszarach wiejskich przygotowuje się do wykonywania następujących zadań zawodowych:
• organizowania i prowadzenia działalności turystycznej na obszarach wiejskich
• planowania, organizowania i wykonywania prac w gospodarstwie rolnym
• planowania i organizowania działalności agroturystycznej
• obsługiwania klienta w gospodarstwie agroturystycznym
• pracy w różnego typu obiektach noclegowych i gastronomicznych

Technik turystyki na obszarach wiejskich może podjąć pracę w:
• gospodarstwach rolnych i agroturystycznych
• biurach podróży, agencjach turystycznych
• jednostkach obsługi ruchu turystycznego
• placówkach informacji turystycznej, organach administracji samorządowej
• obiektach noclegowych, hotelach, pensjonatach, restauracjach, kawiarniach
• lub prowadzić własną działalność gospodarczą, gospodarstwo agroturystyczne oraz rolne

Po zdaniu egzaminu maturalnego absolwent może też podjąć naukę na każdym kierunku studiów.

Przedmioty zawodowe m.in.
• podstawy turystyki
• geografia turystyczna
• marketing usług turystycznych
• obsługa ruchu turystycznego
• język obcy zawodowy
• produkcja roślinna
• produkcja zwierzęca
• prowadzenie produkcji rolniczej
• podstawy działalności gospodarczej w turystyce

Uzyskanie kwalifikacji technika turystyki na obszarach wiejskich daje absolwentowi uprawnienia rolnicze niezbędne do zakupu ziemi rolnej, przejęcia gospodarstwa rolnego oraz pozyskiwania dotacji unijnych.


Kwalifikacje:
ROL.11. Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt
ROL.12. Wykonywanie weterynaryjnych czynności pomocniczych


Uczeń szkoły kształcącej w zawodzie technik architektury krajobrazu przygotowuje się do wykonywania następujących zadań zawodowych:
• prowadzenia chowu i hodowli zwierząt gospodarskich i towarzyszących
• wykonywania zabiegów inseminacji wybranych gatunków zwierząt
• wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i zootechnicznych u zwierząt
• wykonywania czynności pomocniczych dotyczących diagnozowania, profilaktyki i leczenia chorób zwierząt
• wykonywania czynności pomocniczych z zakresu zapewniania bezpieczeństwa żywnościowego oraz czynności pomocniczych w zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt
• wykonywania czynności pomocniczych w trakcie prowadzenia badań przedubojowych zwierząt oraz w poubojowym badaniu mięsa
• prowadzenia i obsługi ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami)

Technik weterynarii może pracować w:
• przychodniach i lecznicach dla zwierząt jako pomocnik lekarza weterynarii
• zakładach hodowli i unasieniania zwierząt
• organach inspekcji weterynaryjnej
• ogrodach zoologicznych, schroniskach, fermach przemysłowych
• może też prowadzić własną działalność gospodarczą w ramach usług inseminacyjnych, usług pielęgnacyjnych dla zwierząt oraz gospodarstwo rolne

Po zdaniu egzaminu maturalnego absolwent może też podjąć naukę na każdym kierunku studiów.

Uczeń w trakcie nauki zdobywa uprawnienia do wykonywania usług inseminacji zwierząt , ma możliwość realizowania bezpłatnego kursu na prawo jazdy kat. T oraz zdobywania dodatkowych umiejętności i uprawnień na kursach i szkoleniach, organizowanych w ramach projektu unijnego, takich jak:
• groomerski
• prawo jazdy kat. B
• szkolenie dotyczące pierwszej pomocy weterynaryjnej
Przedmioty zawodowe m.in.
• anatomia i fizjologia zwierząt
• chów i hodowla zwierząt
• inseminacja zwierząt
• diagnostyka weterynaryjna
• choroby i pielęgnacja zwierząt
• administracja weterynaryjna
• higiena zwierząt rzeźnych i mięsa

Uzyskanie kwalifikacji technika weterynarii daje absolwentowi uprawnienia rolnicze niezbędne do zakupu ziemi rolnej, przejęcia gospodarstwa rolnego oraz pozyskiwania dotacji unijnych.Menu prawe

Dziś jest:

Imieniny obchodzą:Menu prawe dolne
   
   

   Szkołę wspierają:
Optima Polska
Omega Clean
Eko Export
SaMASZ
Gabinet Kosmetyczny Iwona Dowgiert
Kaja Sport

  
Młodzieżowa Akademia Siatkówki
Młodzieżowa Akademia Siatkówki
   
Stopka Copyright © 2000-2020 Zespół Szkół Rolniczych w Białymstoku