Home
Nagłówek
Scroll
   Jesteś tu: ZSR ›› Oferta kształcenia » Technikum Nr 4 w Białymstoku Zespołu Szkół Rolniczych w Białymstoku

W Technikum Nr 4 w Białymstoku Zespołu Szkół Rolniczych w Białymstoku oferujemy naukę w następujących zawodach:


Kwalifikacje w zawodzie:
• OGR.03. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu
• OGR.04 Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu


Uczeń kształcący się w zawodzie technik architektury krajobrazu przygotowuje się do wykonywania następujących zadań zawodowych:
• opracowywania projektów obiektów terenów zieleni
• urządzania i pielęgnacji terenów zieleni i zadrzewień
• urządzania i konserwacji obiektów małej architektury krajobrazu
• prowadzenia ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami)

Uczeń w trakcie nauki przygotowywany jest do uzyskania uprawnień do prowadzenia doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin w zakresie stosowania środków ochrony roślin, oraz ma możliwość uczestniczenia w bezpłatnym szkoleniu na prawo jazdy
kat. T
przygotowującym do egzaminu państwowego.

Przedmioty zawodowe m. in.
• rośliny ozdobne
• ochrona i kształtowanie krajobrazu
• urządzanie i konserwacja terenów zielonych
• podstawy projektowania architektury krajobrazu
• język angielski zawodowy
• działalność gospodarcza

Kształcenie zawodowe odbywa się w specjalistycznych pracowniach zawodowych, w szklarni szkolnej, w nowocześnie wyposażonym Centrum Kształcenia Zawodowego – oddanym do użytku w 2020 roku.

Kariera zawodowa - technik architektury krajobrazu może podjąć pracę w:
• w jednostkach opracowujących projekty zagospodarowania, realizujących i pielęgnujących obiekty architektury krajobrazu
• w jednostkach administracji samorządowej w wydziałach geodezji i kartografii, ochrony środowiska, kształtowania i pielęgnacji zieleni, w szkółkach drzew, krzewów i roślin ozdobnych
• prowadzić własną działalność gospodarczą z zakresu architektury krajobrazu oraz działalność rolniczą

Po zdaniu egzaminu maturalnego absolwent może też podjąć naukę na każdym kierunku studiów.

Uzyskanie kwalifikacji technika architektury krajobrazu daje absolwentowi uprawnienia rolnicze niezbędne do zakupu ziemi rolnej, przejęcia gospodarstwa rolnego oraz pozyskiwania dotacji unijnych.


Kwalifikacje w zawodzie:
• INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
• INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych


Uczeń kształcący się w zawodzie technik informatyk przygotowuje się do wykonywania następujących zadań zawodowych:
• montowania, eksploatowania i administrowania systemów komputerowych i urządzeń peryferyjnych
• wykonywania, eksploatowania i administrowania lokalnych sieci komputerowych
• tworzenia, administrowania i użytkowania bazy danych, stron www, aplikacji internetowych i systemów zarządzania treścią

Przedmioty zawodowe m.in.
• naprawa sprzętu komputerowego
• konfigurowanie urządzeń sieciowych
• przygotowanie urządzeń peryferyjnych
• przygotowanie stanowiska komputerowego
• administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi
• tworzenie stron internetowych
• tworzenie baz danych i administrowanie bazami danych

Kształcenie zawodowe odbywa się w specjalistycznych, nowocześnie wyposażonych pracowniach komputerowych. Uczeń poszerza wiedzę i umiejętności na praktykach zawodowych w firmach z branży informatycznej.

Kariera zawodowa - technik informatyk może podjąć pracę w:
• wyspecjalizowanych przedsiębiorstwach informatycznych oraz wszędzie tam, gdzie mają zastosowanie komputery
• ośrodkach obliczeniowych
• instytucjach zajmujących się tworzeniem i eksploatacją oprogramowania komputerowego
• firmach zajmujących się sprzedażą sprzętu komputerowego, instalujących oprogramowanie i sieci komputerowe
• punktach serwisowych sprzętu komputerowego
• może też prowadzić własną działalność gospodarczą

Po zdaniu egzaminu maturalnego absolwent może też podjąć naukę na każdym kierunku studiów.


Kwalifikacje w zawodzie:
• ROL.02. Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie
• ROL.08. Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie


Uczeń szkoły kształcącej w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki przygotowuje się do wykonywania następujących zadań zawodowych:
• użytkowania pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w produkcji rolniczej
• obsługiwania pojazdów, środków transportu, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie
• oceniania stanu technicznego maszyn i urządzeń rolniczych
• prowadzenia pojazdów samochodowych i ciągników rolniczych
• organizowania prac związanych z konserwacją i naprawą środków technicznych stosowanych w rolnictwie
• obsługiwania urządzeń, systemów elektronicznych oraz nawigacji satelitarnej stosowanych w pojazdach, maszynach i urządzeniach rolniczych

Uczeń w trakcie nauki przygotowywany jest do uzyskania uprawnień do prowadzenia doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin w zakresie stosowania środków ochrony roślin, ma możliwość uczestniczenia w bezpłatnych szkoleniach na prawo jazdy kat. T oraz kat. B przygotowujących do egzaminów państwowych oraz zdobywania dodatkowych uprawnień na kursie:
• operatora kombajnu zbożowego.

Przedmioty zawodowe m.in.
• podstawy rolnictwa
• podstawy konstrukcji maszyn
• eksploatacja systemów agrotechnicznych
• podstawy elektrotechniki i elektroniki
• działalność gospodarcza
• język angielski zawodowy
Kształcenie zawodowe realizowane jest w specjalistycznych pracowniach zawodowych w nowocześnie wyposażonym Centrum Kształcenia Zawodowego – oddanym do użytku w 2020 roku. Uczeń poszerza wiedzę i umiejętności na praktykach zawodowych w firmach z branży mechanizacji rolnictwa.

Kariera zawodowa - technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki może podjąć pracę w:
• przedsiębiorstwach technicznej obsługi wsi i rolnictwa
• firmach i przedsiębiorstwach zajmujących się serwisowaniem, naprawą i sprzedażą sprzętu rolniczego
• prowadzić działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług mechanizacyjnych, naprawczych
• prowadzić własne gospodarstwo rolne

Po zdaniu egzaminu maturalnego absolwent może też podjąć naukę na każdym kierunku studiów.

Uzyskanie kwalifikacji technika mechanizacji rolnictwa i agrotroniki daje absolwentowi uprawnienia rolnicze niezbędne do zakupu ziemi rolnej, przejęcia gospodarstwa rolnego oraz pozyskiwania dotacji unijnych.


Kwalifikacje w zawodzie:
• HGT.07. Przygotowanie imprez i usług turystycznych
• HGT.08. Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych


Uczeń kształcący się w zawodzie technik organizacji turystyki przygotowuje się do wykonywania następujących zadań zawodowych:
• organizowania działalności turystycznej, imprez i usług turystycznych
• obsługiwania klientów korzystających z usług turystycznych, np. pilotażu, przewodnickich, noclegowych
• obsługiwania eventów, konferencji
• udzielania informacji turystycznej
• rozliczania imprez i usług turystycznych

Przedmioty zawodowe m.in.
• podstawy turystyki
• geografia turystyczna
• marketing usług turystycznych
• organizacja imprez i usług turystycznych
• język angielski zawodowy
• działalność gospodarcza

Kształcenie zawodowe odbywa się w specjalistycznych pracowniach zawodowych. Uczeń poszerza wiedzę i umiejętności na praktykach zawodowych w firmach z branży turystycznej.

Kariera zawodowa - technik organizacji turystyki może podjąć pracę w:
• w biurach podróży
• jednostkach obsługi ruchu turystycznego, placówkach informacji turystycznej
• administracji rządowej i samorządowej
• obiektach noclegowych, hotelach, pensjonatach
• biurach organizatorów kongresów i konferencji
• może też prowadzić własną działalność gospodarczą

Po zdaniu egzaminu maturalnego absolwent może też podjąć naukę na każdym kierunku studiów.


Kwalifikacje w zawodzie:
• ROL.03. Prowadzenie produkcji pszczelarskiej
• ROL.09. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej i pszczelarskiej


Uczeń kształcący się w zawodzie technik pszczelarz przygotowuje się do wykonywania następujących zadań zawodowych:
• zakładania oraz prowadzenia gospodarstwa pszczelarskiego metodami tradycyjnymi i ekologicznymi
• organizowania oraz wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej
• prowadzenia i obsługiwania pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji rolniczej i pszczelarskiej
• prowadzenia sprzedaży produktów rolniczych i pszczelarskich

Uczeń w trakcie nauki przygotowywany jest do uzyskania uprawnień do prowadzenia doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin w zakresie stosowania środków ochrony roślin, ma możliwość uczestniczenia w bezpłatnym szkoleniu na prawo jazdy kat. T przygotowującym do egzaminu państwowego oraz zdobywania dodatkowych umiejętności i uprawnień na kursach i szkoleniach, organizowanych w ramach projektu unijnego, takich jak:
• operatora kombajnu zbożowego i sieczkarni samojezdnej
• prawo jazdy kat. B

Przedmioty zawodowe m.in.
• chów i hodowla pszczół
• gospodarka pasieczna
• produkcja roślinna
• organizacja produkcji rolniczej
• organizacja produkcji pszczelarskiej
• pożytki pszczele
• technologia produktów pasiecznych
• język angielski zawodowy
• działalność gospodarcza

Kształcenie zawodowe odbywa się w specjalistycznych pracowniach zawodowych w nowocześnie wyposażonym Centrum Kształcenia Zawodowego – oddanym do użytku w 2020 roku. Uczeń poszerza wiedzę i umiejętności na praktykach zawodowych w przedsiębiorstwach specjalizujących się w wytwarzaniu i przetwarzaniu miodu oraz innych produktów pszczelich, indywidualnych gospodarstwach rolnych z działalnością pszczelarską.

Kariera zawodowa - technik pszczelarz może podjąć pracę w:
• gospodarstwach pasiecznych
• firmach specjalizujących się w produkcji i przetwarzaniu miodu oraz innych produktów pszczelich
• może prowadzić własne gospodarstwo pasieczne i rolnicze

Po zdaniu egzaminu maturalnego absolwent może też podjąć naukę na każdym kierunku studiów.

Uzyskanie kwalifikacji technika pszczelarza daje absolwentowi uprawnienia rolnicze niezbędne do zakupu ziemi rolnej, przejęcia gospodarstwa rolnego oraz pozyskiwania dotacji unijnych.


Kwalifikacje w zawodzie:
• ROL.04. Prowadzenie produkcji rolniczej
• ROL.10. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej


Uczeń kształcący się w zawodzie technik rolnik przygotowuje się do wykonywania następujących zadań zawodowych:
• wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej i zwierzęcej
• prowadzenia i obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej
• prowadzenia sprzedaży produktów rolniczych i zwierząt gospodarskich
• organizowania i nadzorowania produkcji roślinnej i zwierzęcej
• podejmowania decyzji na podstawie rachunku ekonomicznego

Uczeń w trakcie nauki przygotowywany jest do uzyskania uprawnień do prowadzenia doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin w zakresie stosowania środków ochrony roślin, ma możliwość uczestniczenia w bezpłatnym szkoleniu na prawo jazdy kat. T przygotowującym do egzaminu państwowego oraz zdobywania dodatkowych uprawnień na kursie:
• operatora kombajnu zbożowego.

Przedmioty zawodowe m.in.
• produkcja roślinna
• produkcja zwierzęca
• technika w rolnictwie
• planowanie i organizowanie produkcji rolniczej
• język angielski zawodowy
• działalność gospodarcza

Kształcenie zawodowe realizowane jest w specjalistycznych pracowniach zawodowych w nowocześnie wyposażonym Centrum Kształcenia Zawodowego – oddanym do użytku w 2020 roku.

Kariera zawodowa - technik rolnik może podjąć pracę w:
• firmach branży rolniczej zajmujących się produkcją rolniczą sprzedażą produktów rolnych
• firmach zajmujących się doradztwem i sprzedażą sprzętu rolniczego
• firmach zajmujących się doradztwem i sprzedażą produktów ochrony roślin
• przetwórstwie i produkcji spożywczej
• prowadzić własne gospodarstwo rolne

Po zdaniu egzaminu maturalnego absolwent może też podjąć naukę na każdym kierunku studiów.

Uzyskanie kwalifikacji technika rolnika daje absolwentowi uprawnienia rolnicze niezbędne do zakupu ziemi rolnej, przejęcia gospodarstwa rolnego oraz pozyskiwania dotacji unijnych.


Kwalifikacje w zawodzie:
• HGT.09. Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich
• HGT.10. Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego


Uczeń kształcący się w zawodzie technik turystyki na obszarach wiejskich przygotowuje się do wykonywania następujących zadań zawodowych:
• organizowania i prowadzenia działalności turystycznej na obszarach wiejskich
• planowania, organizowania i wykonywania prac w gospodarstwie rolnym
• planowania i organizowania działalności agroturystycznej
• obsługiwania klienta w gospodarstwie agroturystycznym
• pracy w różnego typu obiektach noclegowych i gastronomicznych

Przedmioty zawodowe m.in.
• podstawy turystyki
• geografia turystyczna
• obsługa ruchu turystycznego
• język angielski zawodowy
• produkcja roślinna
• produkcja zwierzęca
• prowadzenie produkcji rolniczej
• usługi agroturystyczne
• działalność gospodarcza

Kształcenie zawodowe odbywa się w specjalistycznych pracowniach zawodowych. Uczeń poszerza wiedzę i umiejętności na praktykach zawodowych w firmach z branży turystycznej.

Kariera zawodowa - technik turystyki na obszarach wiejskich może podjąć pracę w:
• gospodarstwach rolnych i agroturystycznych
• biurach podróży, agencjach turystycznych
• jednostkach obsługi ruchu turystycznego
• placówkach informacji turystycznej, organach administracji samorządowej,
• obiektach noclegowych, hotelach, pensjonatach, restauracjach, kawiarniach
• lub prowadzić własną działalność gospodarczą, gospodarstwo agroturystyczne oraz rolne

Po zdaniu egzaminu maturalnego absolwent może też podjąć naukę na każdym kierunku studiów.

Uzyskanie kwalifikacji technika turystyki na obszarach wiejskich daje absolwentowi uprawnienia rolnicze niezbędne do zakupu ziemi rolnej, przejęcia gospodarstwa rolnego oraz pozyskiwania dotacji unijnych.


Kwalifikacje w zawodzie:
• ROL.11. Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt
• ROL.12. Wykonywanie weterynaryjnych czynności pomocniczych


Uczeń kształcący się w zawodzie technik weterynarii przygotowuje się do wykonywania następujących zadań zawodowych:
• prowadzenia chowu i hodowli zwierząt gospodarskich i towarzyszących
• wykonywania zabiegów inseminacji wybranych gatunków zwierząt
• wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i zootechnicznych u zwierząt
• wykonywania czynności pomocniczych dotyczących diagnozowania, profilaktyki i leczenia chorób zwierząt
• wykonywania czynności pomocniczych z zakresu zapewniania bezpieczeństwa żywnościowego oraz czynności pomocniczych w zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt
• wykonywania czynności pomocniczych w trakcie prowadzenia badań przedubojowych zwierząt oraz w poubojowym badaniu mięsa
• prowadzenia i obsługi samochodu osobowego

Uczeń w trakcie nauki ma możliwość bezpłatnego uczestniczenia w szkoleniu na prawo jazdy kat. B przygotowującym do egzaminu państwowego.

Przedmioty zawodowe m.in.
• anatomia i fizjologia zwierząt
• chów zwierząt
• rozród i inseminacja zwierząt
• diagnostyka weterynaryjna
• profilaktyka i leczenie chorób zwierząt
• kontrola i nadzór weterynaryjny
• język angielski zawodowy
• działalność gospodarcza

Kształcenie zawodowe realizowane jest w specjalistycznych pracowniach zawodowych w nowocześnie wyposażonym Centrum Kształcenia Zawodowego – oddanym do użytku w 2020 roku oraz w gabinetach lekarzy weterynarii. Uczeń poszerza wiedzę i umiejętności na praktykach zawodowych w firmach z branży weterynaryjnej.

Kariera zawodowa - technik weterynarii może pracować w:
• przychodniach i lecznicach dla zwierząt jako pomocnik lekarza weterynarii
• zakładach hodowli i unasieniania zwierząt
• laboratoriach diagnostycznych
• organach inspekcji weterynaryjnej
• ogrodach zoologicznych, schroniskach, fermach przemysłowych
• może też prowadzić własną działalność gospodarczą w ramach usług inseminacyjnych, usług pielęgnacyjnych dla zwierząt, chowu i użytkowania zwierząt

Po zdaniu egzaminu maturalnego absolwent może też podjąć naukę na każdym kierunku studiów.

Uzyskanie kwalifikacji technika weterynarii daje absolwentowi uprawnienia rolnicze niezbędne do zakupu ziemi rolnej, przejęcia gospodarstwa rolnego oraz pozyskiwania dotacji unijnych.

Menu prawe

Dziś jest:

Imieniny obchodzą:Menu prawe dolne
   
Media społecznościowe
   
Rolnik na YouTube  Facebook
Rolnik na Instagramie
   

   
   

Szkołę wspierają:
Omega Clean
Eko Export
SaMASZ
Dachy Stachurski
Kaja Sport

Młodzieżowa Akademia Siatkówki
Młodzieżowa Akademia Siatkówki
   
Stopka Copyright © 2000-2021 Zespół Szkół Rolniczych w Białymstoku