TYGODNIOWY ROZKŁAD ZAJĘĆ NAUCZYCIELI ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH CKP W BIAŁYMSTOKU OBOWIĄZUJĄCY OD 18 WRZEŚNIA 2017 R.
Dzień tygodnia Godzina lekcyjna W. Joszczyk A. Kamiński G. Ostrowski P. Orłowski T. Rząca A. Barański M. Jatulewicz A. Lichograj E. Chmielewska B. Ptaszyńska G. Hołownia A. Kozłowska B. Wyszyńska O. Kolodyńska E. Krotke A. Sobczyńska E. Filipowicz A. Trusiewicz A. Pawluczuk M. Śpiewak J. Cybulski A. Kozikowski M. Bagiński T. Suszyński A. Jabłoński P. Ostrowski A. Gromko D. Bielewska M. Kozłowska A. Pyrski A. Ziniewicz-Rogacz E. Szorc T. Chilmon B. Kamieńska J. Olszewski K. Sieńko J. Suszyńska E. Barańczuk A. Topczewska E. Dawidziuk D. Ostrowska I. Cimochowicz E. Zajkowska A. Haponik K. Poniatowski M. Aponiewicz M. Żynel R. Kierman B. Bobka M. Kubiak M. Roszkowski D. Roszko D. Popławska M. Gaszewska J. Godun M. Niewińska K. Gutowski K. Bułach B. Piśmienna A. Wendrzycka M. Kowalska K. Żakiewicz A. Tarasiuk B. Barszczewska L. Rybaczek T. Kuczyńska E. Januszewska A. Perkowska A. Orłowska J. Gołębiewski J. Grochowski Z. Grabowski S. Ostrowski M. Zapora K. Łobaczewski H. Moniuszko ks. W. Szanciło ks. D. Łuczaj ks. Ł. Okruszko ks. M. Bajena G. Szmyga R. Nazarkiewicz P. Zabawski J. Zalewski T. Dąbrowski J. Suproń Cz. Tobolski J. Grodzki S. Grzegorek P. Lenkiewicz M. Dernoga P. Anchim M. Jarkowski A. Walicki Vacat insyminacja Vacat Vacat
Poniedziałek 1           III TI IV TAK I TAK   II TAK II WET III WET III TMR   II WET III TMR III SMS       I TI  IV TI   I TI IV TI II SMS           I WET     II TI                   I TMR   IV WET,  IV TMR IV TRT IV TTW,  IV WET           I TR         II TR             I TOT                 II TTW                         II KS III KS,  I BT,  II BT   III KS,  I BT,  II BT          
2           III TI   I BT   II KS II WET III TAK II TMR   II WET II TMR III TRT   III TRT   I TI  IV TI   I TI IV TI II SMS           IV TAK   I SMS II TI   III TMR     III SMS       I WET I TR   IV WET,  IV TMR IV TRT IV TTW,  IV WET         II TAK II TR I TAK       II TTW             I TOT             I TMR           III WET                   III KS,   II BT   III KS,   II BT          
3             III KS II WET   II KS IV TMR II TI II TMR II TI IV TMR II TMR III WET   III WET   I TI  IV TI   I TI IV TI II SMS         IV TTW II TR II BT I SMS   I BT III TMR     III SMS         I WET III TTW   III TI III TRT         II TAK IV TR III TAK       II TTW     IV WET   III TAK I TR I TOT I TOT I TAK   I TR     I TMR   I TR       IV TAK                                        
4             II SMS IV TMR II TI III SMS III KS     II TRT I TAK II TRT   IV TRT IV TRT   III TI IV TI   III TI IV TI IV TAK         III TMR   II BT I SMS II KS II TMR I TI                 III TTW I WET I TMR III TRT I TMR,   IWET     II WET II TAK   III TAK             III WET   III TAK I TR I TOT I TOT I BT   I TR         I TR       IV WET                                  
5     II WET   II TR   II SMS   II TI         I SMS   II TTW II KS I TAK I TAK   III TI IV TI   III TI IV TI         III SMS II BT III KS III TMR II TAK   II TMR IV TMR     IV TAK I TI           I WET I TMR   I TMR,   IWET     IV WET     III TAK   IV TTW   IV TR     III WET   III TAK I TR I TOT I TOT     I TR         I TR     III TRT I BT                                  
6     III SMS   II TR       III TRT   II BT     I SMS   IV TAK II TI II TI     III TI I TAK   III TI IV TI       IV TTW II SMS II KS III KS I TI IV WET     II TMR     II TAK I BT     II WET                 I WET IV TR   III TAK   II TTW   I WET     III WET   III TAK I TR I TOT I TOT III TMR   I TR       I TMR I TR     IV TMR                                    
7     III SMS   III TR       II BT               I TI I TI       III TI   III TI II TI   II TI   IV TAK II TTW I BT   IV TRT IV TI     II WET IV WET   II TR III KS II SMS I TMR II TMR                 I WET I TAK   III TAK   II TAK I SMS I WET     III WET   III TAK I TR III TTW I TOT II KS   I TR       IV TMR I TR     III TMR                                    
8                 II BT                         I BT   III TI II TI   II TI   II TRT IV TI             I WET IV WET   II KS I TAK                     III KS         II SMS II TMR             III TR III TTW               IV TMR                                            
9                                                                                                                 II BT II TI             III TR III TTW               IV TMR       IV TI               III KS II KS III KS                
10                                                                                                                                                                             III KS II KS III KS                
11                                                                                                                                                                                                  
12                                                                                                                                                                                                  
Wtorek 1     II WET                   I WET I WET I TAK     IV TI IV TI     III TMR             IV TAK         II TAK I TMR     III WET P               II TI,  II TRT III SMS   IV TMR II TRT II SMS I SMS   III TAK       III TI   I TR IV WET   IV WET                               III TRT                   II KS III KS,  I BT,  II BT   III KS,  I BT,  II BT          
2   II TAK II WET     III WET             I TRO I TRO I TMR   III TRT IV TAK III TRT   III TI III TMR   III TI         I TAK III SMS       IV TI I WET     I TI   II KS           II BT III KS   IV TMR II TI II SMS I SMS   III TAK II TR     IV TTW   IV TR IV WET   IV WET                         II TTW     II TMR                     I BT   I BT          
3   II TMR       III WET III KS       II SMS   III TAK IV TI IV TI   II TRT II BT II TRT   III TI I SMS   III TI II TAK       IV TTW II TI       I TOT I TR IV TMR IV TR I TAK   II KS           I BT III SMS   I TI I TI      I WET IV TAK III TR     II WET   III TR IV WET   IV WET   IV TAK III TTW III TTW III TTW     III TMR     III TMR III TMR III TR     I TMR                                    
4   II TMR       I TMR III KS I BT IV TI   II WET II TI   II TI II WET   III TAK I SMS III TAK   III TI     III TI II TAK III WET     II TTW IV TR IV TTW     II TR II KS IV TMR I TAK     II BT I TRO           III SMS   I TI I TI      I WET IV TAK III TR         III TR     IV WET   IV TAK III TTW III TTW III TTW     III TMR     III TMR III TMR III TR     II SMS                                    
5   II TR         II SMS I BT I TI III SMS III TI III TI   IV TRT IV TRT II TTW     III KS   II TI   IV TI IV TI II TI III WET       I SMS II KS I TMR       II TMR IV TMR     II BT I WET             I TAK,  I TRO I TAK I TRO     II WET IV TAK III TR II TAK       III TR     IV WET   IV TAK III TTW III TTW III TTW     III TMR     III TMR III TMR III TR III TAK                                        
6           IV TRT II SMS I WET   II KS III KS III WET       III WET         II TI   IV TI IV TI II TI III TI       II TTW II WET III TAK I TI     I BT IV TMR     II TR  III SMS       I TMR     I TAK,  I TRO I TAK I TRO     IV WET IV TAK III TR II TAK     I SMS III TR         IV TAK III TTW III TTW III TTW   II TMR III TMR     III TMR III TMR III TR II BT                                        
7   II WET       I TRO IV WET I WET II BT II KS   III SMS                 II TI   IV TI IV TI II TI II SMS       IV TMR I TAK I TI IV TRT     I BT       II TAK I TMR       I SMS     III TI         III KS IV TAK III TR III TAK       III TR III WET III WET   III WET IV TAK III TTW III TTW III TTW   II TMR III TMR     III TMR III TMR III TR II TRT                                        
8                 II TMR II TAK                         IV TI IV TI II TI             I TRO II BT     III KS       II SMS I SMS       I BT     III TI               III TAK     I TMR   III WET III WET   III WET   III TTW III TTW III TTW   IV TMR III TMR     III TMR III TMR   I TI                                        
9                                                                                                                         III WET III WET   III WET                     IV TMR   III KS                                        
10                                                                                                                                                     IV TMR                       III KS II KS III KS                
11                                                                                                                                                     IV TMR                       III KS II KS III KS                
12                                                                                                                                                                                                  
Środa 1     PR         II TRT II TI           PR PR II TMR   II TMR             PR     PR IV TI II WET   IV TRT   I TMR PR PR PR   PR         I TAK III TAK III WET III TMR III TAK,   III WET,  III TMR       PR I TRO   IV TAK     PR   IV WET   IV WET                     II TAK       III TI IV TMR                 II KS II KS                
2     PR         II WET II TMR         PR PR II TI II TI     III TI III TI       PR     PR II TTW   I TI   II TR I WET PR PR PR   PR         IV TAK III TAK III WET III TMR III TAK,  III WET,  III TMR       PR II TAK   I TAK     PR   IV WET   IV WET       III TTW I TOT   IV TMR       I TMR I TR     IV TRT IV TI                                    
3     PR     I TMR   II WET             PR PR II TAK   II TAK   III TI III TI     I TI PR     PR   II TMR III TTW III TR I TOT I TR PR PR PR   PR         I TI   IV TAK IV TI IV TAK,   IV TI       PR III TAK IV TR   I TAK III WET I WET II TR IV WET   IV WET       IV TTW II TTW   IV TMR       I TAK IV TMR IV TTW   II TI III TMR                                    
4     II WET     III TI II SMS     III SMS III TRT III TRT     IV WET IV WET II KS I WET I WET   II TI I TMR   II TI I TI III WET I TI       I BT III KS III TMR   I TR       I SMS           I TOT II BT IV TAK IV TI IV TAK,   IV TI         III TAK IV TR   I TAK     II TR             IV TTW II TTW   IV TMR       I TAK IV TMR IV TTW     II TMR                                    
5           III TMR III KS I BT   III SMS III TI III TI   II TRT I TMR II TRT   IV WET IV WET   II TI IV TI   II TI IV TI IV TAK     I TI       II BT   II KS       I WET             II WET II TAK II TMR   II WET,   II TAK,  II TMR         IV TR   I TAK III TAK         III WET       IV TTW III TRT   IV TMR       I TAK IV TMR IV TTW I SMS I TRO II SMS                                    
6     III SMS     I TRO III KS I BT   III TAK III TI III TI   II TRT   II TRT   II BT     II TI IV TI   II TI IV TI II SMS     I SMS           III TTW   III TMR   III TR II KS           II WET II TAK II TMR   II WET,   II TAK,  II TMR     IV WET   IV TR   I TAK IV TAK       III WET       IV TTW     IV TMR       I TAK IV TMR IV TTW I TI I WET I TMR                                    
7   III TMR       I TRO       III TAK II BT     I SMS II KS     I BT     I TI IV TI   I TI IV TI II SMS   I TMR IV TAK             III KS II TMR     III SMS   III TI       II TI,  II TRT       II TRT     I WET   IV TR   I TAK II TAK     III WET III WET IV WET III WET   III TR III TTW     IV TMR       I TAK IV TMR   II WET                                        
8   III TMR        I SMS       II KS II BT                   I TI IV TI   I TI IV TI     I TRO IV TAK             III KS I BT     II SMS     III TI     II TI,  II TRT       II TRT     I WET         II WET     III WET III WET IV WET III WET   III TR III TTW     IV TMR         IV TMR   III TAK                                        
9                                         I TI IV TI   I TI IV TI                     I BT                           II KS                     III WET III WET   III WET   III TR                     II BT                   III KS   III KS                
10                                                                                                                                                                             III KS   III KS                
11                                                                                                                                                                                                  
12                                                                                                                                                                                                  
Czwartek 1     II WET             II TAK IV TMR III WET     IV TMR III TTW         III TI III TI IV TI IV TI I TI   I TOT I TAK                                 I TI   III SMS     II TI   I SMS I WET IV TAK   III TAK   III TR   I WET   IV WET                             II TRT                     II KS II KS III KS,  I BT,  II BT   III KS,  I BT,  II BT          
2     III SMS             II KS IV TMR III TAK II TMR   IV TMR II TMR   I TMR I TMR   III TI III TI IV TI IV TI I TI II TTW I TI I SMS III TTW       III TR           III WET           I TAK II BT III KS     II TI II SMS   I WET IV TAK II TR II TAK   IV TR   I WET   IV WET       I TRO IV TTW III TMR               II WET                         I BT   I BT          
3                   II KS   II TAK III TMR IV TRT IV TRT III TMR   IV TMR IV TMR     I WET IV TI IV TI II TI II SMS II TI I BT I TMR       I TI I SMS       IV WET III WET III SMS         I WET II BT III KS I TAK,  I TRO I TAK I TRO     II WET IV TAK III TTW III TAK   III TI   III TR           II TR II TTW II TTW   II TMR   II TR       II TR                                          
4     I TAK       III KS IV TMR         I TRO I TRO II KS   II WET   II WET       IV TI IV TI II TI II SMS II TI I TI I BT   III TI   II BT         IV WET I TMR IV TAK     III TRT     III TAK III WET III TMR III TAK,   III WET,   III TMR       I WET II TAK IV TR     IV TTW               II TR II TTW II TTW   II TMR   II TR       II TR I SMS III SMS                                      
5           III TMR IV WET IV TMR II BT III SMS     I TI I TI     III TI   III TI         II TI II TI III WET     IV TTW II SMS II KS I TRO   IV TI   III TAK  I SMS I BT   IV TAK           III TTW I WET I TMR III TRT I TMR,  I WET     II WET IV TR   II TAK                   II TR II TTW II TTW     II TMR II TR       II TR III KS I TAK                                      
6           I SMS IV WET I WET II BT III SMS     I BT       III TAK   III TAK       II TI II TI III TI     IV TTW III WET I TAK IV TAK   IV TI II KS IV TMR IV TR I TMR III TR II SMS           II WET II TAK II TMR   II WET,   II TAK,  II TMR   III KS           I TI             II TR II TTW II TTW   III TMR   II TR       II TR   I TRO                                      
7           I SMS IV TAK I TAK IV TI III SMS     I BT       II SMS             II TI II TI III TI     I WET IV WET II BT III TR   II TAK II KS II TMR II WET   I TI       III TAK           IV TMR       III KS           I TRO   III WET III WET   III WET   II TR II TTW II TTW   III TMR I TMR II TR       II TR   IV TRT                                      
8           IV TRT IV TAK I TAK IV TI                               II TI         IV TMR II BT III KS       II TMR I TMR   I BT                                           III WET III WET   III WET     II TTW II TTW   III TMR               III TI   II KS                                  
9                                                               III KS                                                         III WET III WET   III WET           IV TMR                   II KS             III KS   III KS                
10                                                                                                                                                                             III KS   III KS                
11                                                                                                                                                                                                  
12                                                                                                                                                                                                  
Piątek 1     III SMS       II SMS   II TMR III TAK III TR II TAK       II TI       TOT       III TI II TI III WET   I WET II TTW IV TI   I TMR   II TR   IV TMR   I SMS                     I TI I TI         IV TRT IV TAK       II WET   IV WET           III TTW             III TMR                           II KS III KS,  I BT,  II BT   III KS,  I BT,  II BT     II WET    
2     III SMS       II SMS   II BT III TAK III TRT III TRT       II TI   I SMS III KS     III TI   III TI II TI II TTW   I TI I TRO III WET   I WET   II TR   IV TMR                 I TAK I BT IV TAK IV TI IV TAK,   IV TI II KS         I TMR II TAK   IV TR   II WET   IV WET           IV TTW   III TMR II TMR                                               II WET    
3         I TMR   III KS   II BT III SMS II SMS III WET I TI I TI   III WET III TMR I TRO III TMR     II TI     III TI III TI II TI   IV TAK I SMS       IV TI   III TAK   I WET             II TR I BT IV WET,  IV TMR IV TRT IV TTW,  IV WET II KS       I TAK III TR II TAK II TAK III TTW   II WET             I TOT II TTW   I TMR II TMR   I TMR II TMR II TMR                                       II WET    
4         I TMR I SMS III KS   III TRT   II SMS   I WET I WET IV WET IV WET III SMS IV TMR IV TMR     II TI     III TI III TI II TI   IV TAK       III TMR IV TI II KS III TAK   I TRO   II BT       III WET I TI                 I TAK   II TAK II TAK II TR   II WET             IV TTW II TTW   I TMR II TMR   I TMR II TMR II TMR IV TR       I BT                             II WET    
5         I TMR I SMS   II TRT III TRT   III KS III SMS I BT   I TAK   II SMS IV TI IV TI     I WET     III TI III TI I TR           III TMR IV WET II KS   IV TMR     II BT   I TI     I WET                 III TAK   II TAK II TAK IV TAK   II WET             IV TTW I TOT   I TMR II TMR   I TMR II TMR II TMR IV TR   II TI   III WET                             II WET    
6     I TAK   I TMR III WET   II TRT I TI     III SMS   IV TI IV TI IV TAK II KS II TI           III TI III TI       II BT   III TR I SMS III TTW III KS IV TMR     II SMS   III TMR                       III TAK   II TAK II TAK IV WET I TRO II WET             IV TTW   I BT I TMR II TMR   I TMR II TMR II TMR IV TR   I WET                                 II WET    
7         I TMR     IV TMR I TI         IV TI IV TI IV TAK   I BT               III TI         II KS   II BT   II TI III KS I TRO     II TR   III SMS   I SMS                   III TAK   II TAK II TAK   I WET               IV TTW     I TMR II TMR   I TMR II TMR II TMR IV TR   I TAK   IV WET                             II WET    
8               IV TMR             II KS                                   II BT     I BT           III KS                                                 IV TTW   II TI   II TMR     II TMR II TMR IV TR   III SMS   IV TAK                             II WET    
9                                                                                                                                                                         III KS II KS III KS         II WET    
10                                                                                                                                                                             III KS II KS III KS                
11                                                                                                                                                                                                  
12