TYGODNIOWY ROZKŁAD ZAJĘĆ NAUCZYCIELI ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH CKP W BIAŁYMSTOKU OBOWIĄZUJĄCY OD 11 GRUDNIA 2017 R.
Dzień tygodnia Godzina lekcyjna W. Joszczyk A. Kamiński G. Ostrowski P. Orłowski T. Rząca A. Barański M. Jatulewicz A. Lichograj E. Chmielewska B. Ptaszyńska G. Hołownia A. Kozłowska B. Wyszyńska O. Kolodyńska E. Krotke A. Sobczyńska E. Filipowicz A. Trusiewicz A. Pawluczuk M. Śpiewak J. Cybulski A. Kozikowski M. Bagiński T. Suszyński A. Jabłoński P. Ostrowski A. Gromko D. Bielewska M. Kozłowska A. Pyrski A. Ziniewicz-Rogacz E. Szorc T. Chilmon B. Kamieńska J. Olszewski K. Sieńko J. Suszyńska M. Grabowska         (E. Barańczuk) A. Topczewska E. Dawidziuk D. Ostrowska I. Cimochowicz E. Zajkowska A. Haponik K. Poniatowski M. Aponiewicz M. Żynel R. Kierman B. Bobka M. Kubiak M. Roszkowski D. Roszko D. Popławska M. Gaszewska J. Godun M. Niewińska K. Gutowski K. Bułach B. Piśmienna A. Wendrzycka M. Kowalska K. Żakiewicz A. Tarasiuk B. Barszczewska L. Rybaczek
(K. Sturgulewska)
T. Kuczyńska E. Januszewska A. Perkowska A. Orłowska J. Gołębiewski J. Grochowski Z. Grabowski S. Ostrowski M. Zapora K. Łobaczewski H. Moniuszko ks. W. Szanciło ks. D. Łuczaj ks. Ł. Okruszko ks. M. Bajena G. Szmyga R. Nazarkiewicz P. Zabawski J. Zalewski T. Dąbrowski J. Suproń Cz. Tobolski J. Grodzki S. Grzegorek P. Lenkiewicz M. Dernoga P. Anchim M. Jarkowski A. Walicki Vacat insyminacja Vacat Vacat
Poniedziałek 1           III TI IV TAK     II TAK II WET III WET III TMR   II WET III TMR         I TI      I TI   II SMS           I WET   IV TI II TI                   I TMR   IV WET,  IV TMR IV TRT IV TTW,  IV WET         III TAK I TR I TAK       II TR             I TOT                 II TTW                         II KS III KS,  I BT,  II BT   III KS,  I BT,  II BT          
2           III TI   I BT IV TI II KS II WET III TAK II TMR   II WET II TMR III TRT   III TRT   I TI      I TI   II SMS           IV TAK   I SMS II TI   III TMR     III SMS       I WET I TR   IV WET,  IV TMR IV TRT IV TTW,  IV WET         II TAK II TR I TAK       II TTW             I TOT             I TMR           III WET                   III KS,   II BT   III KS,   II BT          
3           IV TRT III KS II WET IV TI II KS IV TMR II TI II TMR II TI IV TMR II TMR III WET   III WET   I TI      I TI   II SMS           II TR II BT I SMS I WET I BT III TMR     III SMS           III TTW   III TI III TRT       IV WET II TAK   III TAK       II TTW         III TAK I TR I TOT I TOT I TAK   I TR     I TMR   I TR       IV TAK                                  
4             II SMS IV TMR II TI   III KS     II TRT I TAK II TRT III SMS IV TRT IV TRT   III TI     III TI   III WET         III TMR   II BT I SMS II KS II TMR I TI     IV TAK           III TTW I WET I TMR III TRT I TMR,   IWET     II WET II TAK   III TAK                 III TAK I TR I TOT I TOT I BT   I TR         I TR     IV TI IV WET                                  
5     II WET   II TR   II SMS   II TI         I SMS   II TTW II KS I TAK I TAK   III TI     III TI         IV TTW III SMS II BT III KS III TMR II TAK   II TMR IV TMR     IV TAK I TI           I WET I TMR   I TMR,   IWET     IV WET IV TR   III TAK             III WET   III TAK I TR I TOT I TOT     I TR         I TR     III TRT I BT                                  
6     III SMS   II TR       III TRT   II BT     I SMS   IV TAK II TI II TI     III TI I TAK   III TI         IV TTW II SMS II KS III KS I TI IV WET     II TMR     II TAK I BT   I TMR II WET                 I WET IV TR   III TAK   II TTW         III WET   III TAK I TR I TOT I TOT III TMR   I TR         I TR     IV TMR                                    
7     III SMS   III TR       II BT               I TI I TI       III TI   III TI II TI   II TI   IV TAK II TTW I BT   IV TRT       II WET IV WET   II TR III KS II SMS   II TMR                 I WET I TAK   III TAK   II TAK I SMS       III WET   III TAK I TR III TTW I TOT II KS   I TR         I TR     III TMR                                    
8                 II BT                         I BT   III TI II TI   II TI   II TRT IV WET               I SMS   II KS I TAK                     III KS         II SMS II TMR             III TR III TTW                                                            
9                                                                                                                 II BT II TI             III TR III TTW                                       III KS II KS III KS                
10                                                                                                                                                                             III KS II KS III KS                
11                                                                                                                                                                                                  
12                                                                                                                                                                                                  
Wtorek 1     II WET                   I WET I WET I TAK           III TI III TMR   III TI           IV TI       II TAK I TMR     III WET P   IV TAK           II TI,  II TRT III SMS   IV TMR II TRT II SMS I SMS IV WET IV TR       IV TTW   I TR                                     III TRT                   II KS III KS,  I BT,  II BT   III KS,  I BT,  II BT          
2   II TAK II WET     III WET IV TAK           I TRO I TRO I TMR   III TRT   III TRT   III TI III TMR   III TI         I TAK III SMS       IV TI I WET     I TI   II KS           II BT III KS   IV TMR II TI II SMS I SMS IV WET IV TR II TR     IV TTW                                   II TTW     II TMR                     I BT   I BT          
3   II TMR       III WET III KS I TAK     II SMS     IV TI IV TI   II TRT II BT II TRT   III TI     III TI II TAK         II TI IV TTW IV TAK   I TOT I TR IV TMR IV TR IV WET   II KS I SMS         I BT III SMS   I TI I TI      I WET III TAK III TR     II WET   III TR           III TTW III TTW III TTW     III TMR     III TMR III TMR III TR     I TMR                                    
4   II TMR       I TMR III KS I BT     II WET II TI   II TI II WET   III TAK I SMS III TAK         IV TI II TAK III WET     II TTW IV TR IV TTW IV TAK   II TR II KS IV TMR I TAK IV WET   II BT I TRO           III SMS   I TI I TI      I WET   III TR     III TI   III TR           III TTW III TTW III TTW     III TMR     III TMR III TMR III TR     II SMS                                    
5   II TR         II SMS I BT I TI III SMS III TI III TI   IV TRT IV TRT II TTW     III KS   II TI     IV TI II TI III WET     IV TAK I SMS II KS I TMR   IV WET   II TMR IV TMR     II BT         I WET     I TAK,  I TRO I TAK I TRO     II WET   III TR II TAK       III TR           III TTW III TTW III TTW     III TMR     III TMR III TMR III TR III TAK                                        
6           IV TRT II SMS I WET   II KS III KS III WET       III WET     IV WET   II TI     IV TI II TI III TI     IV TAK II TTW II WET III TAK I TI     I BT       II TR  III SMS       I TMR     I TAK,  I TRO I TAK I TRO         III TR II TAK     I SMS III TR           III TTW III TTW III TTW   II TMR III TMR     III TMR III TMR III TR II BT   IV TMR                                    
7   II WET       I TRO   I WET II BT II KS   III SMS       IV TAK         II TI     IV TI II TI II SMS           I TI IV TRT     I BT       II TAK I TMR       I SMS     III TI         III KS   III TR III TAK       III TR III WET III WET   III WET   III TTW III TTW III TTW   II TMR III TMR     III TMR III TMR III TR II TRT                                        
8                 II TMR II TAK                           IV TI II TI IV TAK           I TRO II BT     III KS       II SMS I WET       I BT     III TI               III TAK     I TMR   III WET III WET   III WET   III TTW III TTW III TTW     III TMR     III TMR III TMR   I TI                                        
9                                                                                                                         III WET III WET   III WET       III TTW                 III KS                                        
10                                                                                                                                                                             III KS II KS III KS                
11                                                                                                                                                                             III KS II KS III KS                
12                                                                                                                                                                                                  
Środa 1               II TRT II TI           PR PR II TMR   II TMR                   PR IV TI II WET   IV TRT IV WET I TMR   PR PR   PR         I TAK III TAK III WET III TMR III TAK,   III WET,  III TMR       PR I TRO         PR I WET                           II TAK       III TI                   II KS II KS                
2           I TMR IV WET II WET II TMR         PR PR II TI II TI     III TI III TI             PR II TTW I TAK I TI   II TR     PR PR   PR         IV TAK III TAK III WET III TMR III TAK,  III WET,  III TMR       PR II TAK       III TR PR I WET               I TOT             I TR     IV TRT IV TI                                    
3           IV TRT IV WET II WET             PR PR II TAK IV TAK II TAK   III TI III TI     I TI II TTW     PR IV TMR II TMR III TTW III TR I TOT I TR   PR PR   PR         I TI   IV TAK IV TI IV TAK,   IV TI       PR III TAK     I TAK III WET I WET II TR                           I TAK I TMR     II TI III TMR                                    
4     II WET     III TI II SMS IV TMR   III SMS III TRT III TRT     IV WET IV WET II KS I WET I WET   II TI I TMR   II TI I TI III WET I TI   IV TTW   I BT III KS III TMR   I TR   IV TR   I SMS           I TOT II BT IV TAK IV TI IV TAK,   IV TI         III TAK     I TAK     II TR               II TTW           I TAK         II TMR                                    
5           III TMR III KS I BT   III SMS III TI III TI   II TRT I TMR II TRT   IV WET IV WET   II TI     II TI IV TI IV TAK     IV TTW       II BT   II KS IV TMR IV TR   I WET     I TI       II WET II TAK II TMR   II WET,   II TAK,  II TMR             I TAK III TAK         III WET         III TRT           I TAK     I SMS I TRO II SMS                                    
6     III SMS     I TRO III KS I BT   III TAK III TI III TI   II TRT II KS II TRT   II BT     II TI     II TI   II SMS     I SMS           III TTW IV TMR     III TR             II WET II TAK II TMR   II WET,   II TAK,  II TMR     IV WET       I TAK IV TAK       III WET                     I TAK     I TI I WET I TMR                                    
7   III TMR       I TRO       III TAK II BT     I SMS II KS     I BT     I TI     I TI   II SMS   I TMR IV TAK             III KS II TMR     III SMS   III TI       II TI,  II TRT       II TRT     I WET       I TAK II TAK     III WET III WET   III WET   III TR III TTW             I TAK     II WET                                        
8   III TMR        I SMS       II KS II BT                   I TI     I TI       I TRO               III KS I BT     II SMS     III TI     II TI,  II TRT       II TRT     I WET         II WET     III WET III WET   III WET   III TR III TTW                   III TAK                                        
9                                         I TI     I TI                       I BT                           II KS                     III WET III WET   III WET   III TR                     II BT                   III KS   III KS                
10                                                                                                                                                                             III KS   III KS                
11                                                                                                                                                                                                  
12                                                                                                                                                                                                  
Czwartek 1     II WET       IV WET     II TAK IV TMR III WET     IV TMR III TTW         III TI III TI   IV TI I TI IV TAK I TOT I TAK                                 I TI   III SMS     II TI   I SMS I WET   I TMR III TAK       I WET                                 II TRT                     II KS II KS III KS,  I BT,  II BT   III KS,  I BT,  II BT          
2     III SMS       IV WET     II KS IV TMR III TAK II TMR   IV TMR II TMR   I TMR I TMR   III TI III TI   IV TI I TI IV TAK I TI I SMS III TTW   IV TTW   III TR           III WET           I TAK II BT III KS     II TI II SMS   I WET   II TR II TAK       I WET           I TRO II TTW                 II WET                         I BT   I BT          
3             IV TAK     II KS   II TAK III TMR IV TRT IV TRT III TMR   IV TMR IV TMR     I WET   IV TI II TI II SMS II TI I BT I TMR       I TI I SMS       IV WET III WET III SMS         I WET II BT III KS I TAK,  I TRO I TAK I TRO     II WET   III TTW III TAK   III TI   III TR           II TR II TTW II TTW   II TMR   II TR       II TR                                          
4     I TAK       III KS IV TMR         I TRO I TRO II KS   II WET   II WET         IV TI II TI II SMS II TI I TI I BT IV TR III TI   II BT         IV WET I TMR IV TAK     III TRT     III TAK III WET III TMR III TAK,   III WET,   III TMR       I WET II TAK       IV TTW               II TR II TTW II TTW   II TMR   II TR       II TR I SMS III SMS                                      
5           III TMR     II BT III SMS     I TI I TI IV WET IV WET III TI   III TI         II TI II TI III WET     IV TTW II SMS II KS I TRO   IV TI   III TAK  I SMS I BT   IV TAK           III TTW I WET I TMR III TRT I TMR,  I WET     II WET IV TR   II TAK                   II TR II TTW II TTW   IV TMR II TMR II TR       II TR III KS I TAK                                      
6           I SMS   I WET II BT III SMS     I BT   IV WET IV WET III TAK   III TAK       II TI II TI III TI     IV TTW III WET I TAK IV TAK   IV TI II KS IV TMR IV TR I TMR III TR II SMS           II WET II TAK II TMR   II WET,   II TAK,  II TMR   III KS           I TI             II TR II TTW II TTW   III TMR   II TR       II TR   I TRO                                      
7           I SMS   I TAK IV TI III SMS     I BT       II SMS             II TI II TI III TI     I WET IV WET II BT III TR   II TAK II KS II TMR II WET   I TI       III TAK           IV TMR       III KS           I TRO   III WET III WET   III WET   II TR II TTW II TTW   III TMR I TMR II TR       II TR   IV TRT   IV TAK                                  
8           IV TRT   I TAK         III TAK                       II TI           II BT III KS       II TMR I TMR   I BT                           IV WET               III WET III WET   III WET     II TTW II TTW   III TMR               III TI   II KS                                  
9                                                               III KS                                                         III WET III WET   III WET                               II KS             III KS   III KS                
10                                                                                                                                                                             III KS   III KS                
11                                                                                                                                                                                                  
12                                                                                                                                                                                                  
Piątek 1     III SMS       II SMS   II TMR III TAK III TR II TAK   IV TRT IV TRT II TI   IV WET IV WET TOT   I SMS   III TI II TI     I WET II TTW IV TI   I TMR   II TR                     I TAK       I TI I TI               IV TAK   II WET             III TTW               III TMR                           II KS III KS,  I BT,  II BT   III KS,  I BT,  II BT     II WET    
2     III SMS       II SMS   II BT III TAK III TRT III TRT   IV TRT IV TRT II TI   I SMS III KS     III TI   III TI II TI II TTW   I TI I TRO IV TMR   I WET   II TR       I TAK           III WET   I BT IV TAK IV TI IV TAK,   IV TI II KS           II TAK   IV WET   II WET                   III TMR II TMR     I TMR                                         II WET    
3         I TMR   III KS   II BT III SMS II SMS III WET I TI I TI   III WET III TMR I TRO III TMR     II TI     III TI III TI II TI   IV TAK I SMS       IV TI   III TAK   I WET             II TR I BT IV WET,  IV TMR IV TRT IV TTW,  IV WET II KS       I TAK III TR II TAK II TAK III TTW   II WET             I TOT II TTW   I TMR II TMR   I TMR II TMR II TMR                                       II WET    
4         I TMR I SMS III KS   III TRT III SMS II SMS   I WET I WET IV WET IV WET   IV TMR IV TMR     II TI     III TI III TI II TI   IV TAK III WET     III TMR IV TI II KS III TAK   I TRO   II BT         I TI                 I TAK IV TRT II TAK II TAK II TR   II WET               II TTW   I TMR II TMR   I TMR II TMR II TMR         I BT                             II WET    
5         I TMR I SMS   II TRT III TRT   III KS III SMS I BT   I TAK IV TAK II SMS IV TI IV TI     I WET     III TI III TI I TR   I TI IV TR IV TTW   III TMR IV WET II KS   IV TMR     II BT         I WET                 III TAK   II TAK II TAK     II WET               I TOT   I TMR II TMR   I TMR II TMR II TMR     II TI   III WET                             II WET    
6     I TAK   I TMR III WET   II TRT I TI     III SMS   IV TI IV TI   II KS II TI           III TI III TI     IV WET II BT   III TR I SMS III TTW III KS IV TMR     II SMS   III TMR                       III TAK   II TAK II TAK   I TRO II WET                 I BT I TMR II TMR   I TMR II TMR II TMR     I WET                                 II WET    
7         I TMR     IV TMR I TI               III SMS I BT               III TI         II KS   II BT   II TI III KS I TRO     II TR       I SMS                   III TAK   II TAK II TAK   I WET                   III TMR I TMR II TMR   I TMR II TMR II TMR     I TAK   IV WET                             II WET    
8                                   IV WET                             II BT     I BT I WET     II KS                                                         II TI   II TMR     II TMR II TMR     III SMS                                 II WET    
9                                                                                                                                                                         III KS II KS III KS         II WET    
10                                                                                                                                                                             III KS II KS III KS                
11                                                                                                                                                                                                  
12