TYGODNIOWY ROZKŁAD ZAJĘĆ NAUCZYCIELI ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH CKP W BIAŁYMSTOKU OBOWIĄZUJĄCY OD 12 LUTEGO 2018 ROKU.
Dzień tygodnia Godzina lekcyjna W. Joszczyk A. Kamiński G. Ostrowski P. Orłowski T. Rząca A. Barański M. Jatulewicz A. Lichograj E. Chmielewska B. Ptaszyńska G. Hołownia A. Kozłowska B. Wyszyńska O. Kolodyńska E. Krotke A. Sobczyńska E. Filipowicz A. Trusiewicz A. Pawluczuk M. Śpiewak J. Cybulski R. Michałowski A. Kozikowski M. Bagiński T. Suszyński A. Jabłoński P. Ostrowski A. Gromko D. Bielewska M. Kozłowska A. Pyrski A. Ziniewicz-Rogacz E. Szorc T. Chilmon B. Kamieńska J. Olszewski K. Sieńko J. Suszyńska E. Barańczuk A. Topczewska E. Dawidziuk D. Ostrowska I. Cimochowicz E. Zajkowska A. Haponik K. Poniatowski M. Aponiewicz M. Żynel R. Kierman B. Bobka M. Kubiak M. Roszkowski D. Roszko D. Popławska M. Gaszewska J. Godun M. Niewińska K. Gutowski K. Bułach B. Piśmienna A. Wendrzycka M. Kowalska K. Żakiewicz A. Tarasiuk B. Barszczewska K. Sturgulewska T. Kuczyńska E. Januszewska A. Perkowska A. Orłowska J. Gołębiewski J. Grochowski Z. Grabowski S. Ostrowski M. Zapora K. Łobaczewski H. Moniuszko ks. W. Szanciło ks. D. Łuczaj ks. Ł. Okruszko ks. M. Bajena G. Szmyga R. Nazarkiewicz P. Zabawski J. Zalewski T. Dąbrowski J. Suproń Cz. Tobolski J. Grodzki S. Grzegorek P. Lenkiewicz M. Dernoga P. Anchim M. Jarkowski A. Walicki Vacat insyminacja Vacat Vacat
Poniedziałek 1                 II TMR     III WET   IV TI IV TI   II WET   II WET   I TI  III TI     III TI   II TTW         I TAK IV TAK     II TI         II TR         I TMR   IV WET,  IV TMR IV TRT IV TTW,  IV WET       I WET II TAK I TR III TAK       III TR             I TOT     III TMR                                     II KS III KS,  I BT,  II BT   III KS,  I BT,  II BT          
2              IV TAK I BT IV TI II KS   III TAK II TMR     II TMR III TRT   III TRT   I TI  III TI     III TI   II SMS         II WET     I SMS II TI         III SMS         I TR   IV WET,  IV TMR IV TRT IV TTW,  IV WET       I WET II TAK II TR I TAK       II TTW             I TOT     III TMR       I TMR           III WET                   III KS,   II BT   III KS,   II BT          
3             IV TRT II WET IV TI II KS IV TMR II TI II TMR II TI IV TMR II TMR III WET   III WET   I TI  III TI     III TI   II SMS           II TR II BT I SMS I WET I BT III TMR     III SMS           III TTW     III TRT       IV WET II TAK   III TAK       II TTW         III TAK I TR I TOT I TOT I TAK   I TR     I TMR   I TR       IV TAK                                        
4     II WET       II SMS IV TMR II TI   III KS     II TRT I TAK II TRT III SMS IV TRT IV TRT     III TI III TI       III WET         III TMR I TI II BT I SMS II KS II TMR       IV TAK           III TTW I WET I TMR III TRT I TMR,   IWET           III TAK   II TAK             III TAK I TR I TOT I TOT I BT   I TR         I TR     IV TI IV WET                                  
5             II SMS   II TI   II WET     I SMS II WET II TTW II KS I TAK I TAK     III TI III TI             IV TTW III SMS II BT III KS III TMR II TAK   II TMR IV TMR     IV TAK I TI           I WET I TMR   I TMR,   IWET     IV WET IV TR   III TAK   II TR         III WET   III TAK I TR I TOT I TOT     I TR         I TR     III TRT I BT                                  
6     III SMS   II TR       III TRT   II WET     I SMS II WET IV TAK II TI II TI         I WET             IV TTW II SMS II KS   I TI IV WET I TMR   II TMR     II TAK I BT II BT   I TAK                 III KS IV TR   III TAK   II TTW         III WET   III TAK I TR I TOT I TOT III TMR   I TR         I TR     IV TMR                                    
7     III SMS   III TR       II BT           I TMR   I TI I TI         I SMS     II TI   II TI   IV TAK II TTW I BT   IV TRT II TR     II WET IV WET   II SMS III KS                       I WET I TAK   III TAK   II TAK II TMR           III TAK I TR III TTW I TOT II KS   I TR         I TR     III TMR                                    
8                 II BT                           I BT     II TI   II TI   IV TAK IV WET       II TR     II TMR I SMS   II KS I TAK                     I WET II TAK       II SMS                 III TTW                       I TMR                                    
9                                             II TI         II TI                                                           II BT                                                         III KS II KS III KS                
10                                                                                                                                                                               III KS II KS III KS                
11                                                                                                                                                                                                    
12                                                                                                                                                                                                    
Wtorek 1   II WET               III TAK   III TMR I WET I WET I TAK             III TI     III TI I TI         IV TI       II TAK I TMR         IV TAK           II TI,  II TRT III SMS   IV TMR II TRT   I SMS IV WET IV TR III TR     IV TTW   I TR                           II TMR                             II KS III KS,  I BT,  II BT   III KS,  I BT,  II BT          
2   II TAK II WET       IV TAK I TAK   III TAK   III TMR I TRO I TRO I TMR   III TRT   III TRT     III TI     III TI I TI         III SMS       IV TI I WET         II KS           II BT III KS   IV TMR II TI   I SMS IV WET IV TR       IV TTW   II TR                           II TMR   II TTW                           I BT   I BT          
3   II TMR II WET       III KS I TAK II TI   II SMS III WET   IV TI IV TI   II TRT II BT II TRT     III TI I TMR   III TI II TAK         IV TR IV TTW IV TAK   I TOT I TR IV TMR   IV WET   II KS I SMS         I BT III SMS   I TI I TI      I WET III TAK III TR         III TR           III TTW III TTW III TTW   III TMR III TMR     III TMR   III TR                                          
4   II TMR         III KS I BT   I TRO II WET II TI   II TI II WET   III TAK I SMS III TAK     III TI III TI   IV TI II TAK III WET     II TTW IV TR IV TTW IV TAK   II TR II KS IV TMR I TAK IV WET   II BT I TMR           III SMS   I TI I TI      I WET   III TR         III TR           III TTW III TTW III TTW   III TMR III TMR     III TMR   III TR     II SMS                                    
5   II TR         II SMS I BT I TI III SMS   II TAK   IV TRT IV TRT II TTW     III KS   II TI III TI III TI   IV TI II TI III WET     IV TAK I SMS   I TMR   IV WET II KS II TMR IV TMR     II BT               I TAK,  I TRO I TAK I TRO     II WET   III TR         III TR     II WET     III TTW III TTW III TTW   III TMR III TMR     III TMR   III TR III TAK                                        
6             IV TRT I WET II TMR II KS III KS III WET       III WET     IV WET   II TI       IV TI II TI III TI     IV TAK     III TAK I TI     I BT       II SMS III SMS II TRT     I TMR     I TAK,  I TRO I TAK I TRO         III TR II TAK     I SMS III TR     II WET     III TTW III TTW III TTW   III TMR III TMR     III TMR   III TR II BT   IV TMR                                    
7     I TAK         I WET II BT     III SMS       IV TAK         II TI       IV TI II TI II SMS     II TRT     I TI IV TRT     I BT       II TAK I TRO       I SMS     III TI   II KS     III KS   III TR III TAK     I TMR III TR III WET III WET II WET III WET   III TTW III TTW III TTW   III TMR III TMR     III TMR   III TR     II TMR                                    
8               II WET I SMS                                 II TI IV TAK           I TRO II BT     III KS         I WET       I BT     III TI               II TAK         III WET III WET   III WET   III TTW III TTW III TTW   III TMR III TMR     III TMR     II TRT   I TMR                                    
9                                                                 III KS                                                         III WET III WET   III WET                         II TRT   III TRT                                    
10                                                                                                                           III WET III WET   III WET                                             III KS II KS III KS                
11                                                                                                                                                                               III KS II KS III KS                
12                                                                                                                                                                                                    
Środa 1     II WET       II SMS II TRT                                 I TI         IV TTW IV TI III TI     IV WET     IV TMR   III TR           I TAK III TAK III WET III TMR III TAK,   III WET,  III TMR         I TRO       IV TAK   I WET               III TTW           II TAK I TMR     II TI                   II KS II KS                
2         II TR   IV WET II WET   II KS II BT         II TMR   II TMR           I TI   III TI I TI   IV TTW II TTW       IV TI III TTW   IV TMR   I BT           IV TAK III TAK III WET III TMR III TAK,  III WET,  III TMR   II SMS      II TAK       III TR II TI I WET               I TOT           I TMR I TR   III KS I TAK                                      
3         I TMR   IV WET II WET   II KS II BT II TI   II TI     II TAK   II TAK           I TI I TI II TTW     I SMS IV TMR II TMR III TTW III TR I TOT I TR   I BT   III WET     III TI         IV TAK IV TI IV TAK,   IV TI   II SMS      I TAK       III TAK I WET II TR                     I TMR       I TMR   III KS IV TRT III TMR                                    
4         I TMR   III WET IV TMR   III SMS III TRT III TRT     IV WET IV WET II KS I WET I WET   II TI       II TI I TI II SMS I TI       I BT III KS III TMR   I TR   IV TR   I SMS           I TOT II BT IV TAK IV TI IV TAK,   IV TI         III TAK     I TAK IV TTW   II TR               II TTW     I TMR     I TAK I TMR   II WET III TI II TMR                                    
5         I TMR   III KS I BT I SMS III SMS III TI III TI   II TRT II KS II TRT   IV WET IV WET   II TI       II TI IV TI IV TAK         IV TTW   II BT     IV TMR IV TR   I WET             II WET II TAK II TMR   II WET,   II TAK,  II TMR       III TAK     I TAK           III WET         III TRT   III TMR I TMR     I TAK I TMR   I TI I TRO II SMS                                    
6     III SMS   I TMR   III KS I BT I SMS I TRO III TI III TI   II TRT II KS II TRT   IV TAK     II TI       II TI   II SMS         II BT   IV TRT     IV TMR III TMR                 II WET II TAK II TMR   II WET,   II TAK,  II TMR     IV WET III TAK III TR   I TAK         III WET         III TTW     I TMR     I TAK I TMR   I TI I WET IV TI                                    
7         I TMR   IV TRT   III TI I TRO   III TMR   I SMS       I BT     I TI       I TI   II SMS         II KS         III KS       III SMS   II TAK       II TI,  II TRT       II TRT     I WET III TAK III TR   I TAK       III WET III WET II WET III WET       III TTW   II TMR I TMR     I TAK I TMR   II BT                                        
8             IV TRT   III TI II TAK   III TMR           II BT     I TI       I TI                       III KS       II SMS   II KS I BT I TRO   II TI,  II TRT       II TRT     I WET III TAK III TR   I TAK       III WET III WET II WET III WET           II TMR       I TAK     I SMS                                        
9                                         I TI       I TI                       I BT             II TI                       III TR           III WET III WET   III WET           II TMR                                 III KS   III KS                
10                                                                                                                           III WET III WET   III WET                                             III KS   III KS                
11                                                                                                                                                                                                    
12                                                                                                                                                                                                    
Czwartek 1     I TAK       IV WET   II TMR   IV TMR II TAK     IV TMR III TTW                 IV TI   IV TAK I TOT     II TTW                             I TI   III SMS     II TI   I SMS     III TR III TAK       I WET II WET II WET               III TMR                                   II KS II KS III KS,  I BT,  II BT   III KS,  I BT,  II BT          
2     III SMS       IV WET   I SMS II KS IV TMR III TAK II TMR   IV TMR II TMR   I TMR I TMR       III TI   IV TI   IV TAK   I TRO III TTW       III TR         I TI III WET           I TAK II BT III KS     II TI II SMS       II TR II TAK       I WET II WET II WET             III TMR           II TTW                           I BT   I BT          
3             IV TAK I TMR I SMS II KS III TI III TI III TMR IV TRT IV TRT III TMR   IV TMR IV TMR           IV TI   II SMS   I BT   II TI   I WET I TI II TAK       IV WET III WET III SMS           II BT III KS I TAK,  I TRO I TAK I TRO         III TTW III TAK       III TR II WET II WET       II TR II TTW II TTW   II TMR   II TR       II TR                                          
4             III KS IV TMR III TI III SMS     I TRO I TRO II KS               II TI   IV TI   II SMS II TI I TI I BT     III TTW II BT I SMS     I WET IV WET I TMR IV TAK           III TAK III WET III TMR III TAK,   III WET,   III TMR         II TAK   I TAK       III TR II WET II WET       II TR II TTW II TTW   II TMR   II TR       II TR   IV TRT                                      
5             III KS III TMR II BT III SMS     I TI I TI IV WET IV WET III TI   III TI       I TAK   II TI II TI III WET     IV TTW II SMS II KS I TRO   IV TI   III TAK  I SMS I BT   IV TAK           III TTW I WET I TMR III TRT I TMR,  I WET       IV TR   II TAK                   II TR II TTW II TTW   IV TMR II TMR II TR       II TR II WET                                        
6             II SMS I WET II BT III SMS     I BT   IV WET IV WET III TAK   III TAK       III TMR   II TI II TI III TI     IV TTW IV TMR I TAK IV TAK   IV TI II KS   IV TR I TMR III TR             II WET II TAK II TMR   II WET,   II TAK,  II TMR   III KS           I TI   III WET III WET   III WET   II TR II TTW II TTW       II TR       II TR I SMS I TRO                                      
7                 IV TI II TAK     I BT       II SMS           III TMR   II TI II TI III TI     I WET IV WET II BT III TR     II KS II TMR II WET   I TI                   IV TMR       III KS           I TRO   III WET III WET   III WET   II TR II TTW II TTW     I TMR II TR       II TR III TAK III SMS   IV TAK                                  
8                   II TAK     III TAK                         II TI       I TRO   II BT III KS       II TMR I TMR         II TAK                     IV WET           I WET   III WET III WET   III WET     II TTW II TTW                   III TI   II KS                                  
9                                                                 III KS                                                         III WET III WET   III WET                               II KS             III KS   III KS                
10                                                                                                                                                                               III KS   III KS                
11                                                                                                                                                                                                    
12                                                                                                                                                                                                    
Piątek 1     III SMS       II SMS III TMR II TMR III TAK III TR     IV TRT IV TRT II TI   IV WET IV WET TOT     I WET     II TI     I TAK II TTW IV TI   I TMR   II TR       III WET p                   III TI I TI I TI           II TAK   IV TAK     II WET II WET         III TTW                                           II KS III KS,  I BT,  II BT   III KS,  I BT,  II BT          
2     III SMS       II SMS IV TMR II BT III TAK III TRT III TRT   IV TRT IV TRT II TI   I SMS III KS       III TI     II TI III TI   I TI I TMR III WET   I WET           I TAK               I BT IV TAK IV TI IV TAK,   IV TI II KS         II TR II TAK   IV WET     II WET II WET         I TRO II TTW     II TMR       III TMR                                            
3             III KS I TAK II BT III SMS II SMS III WET I TI I TI   III WET III TMR I TRO III TMR       III TI     II TI III TI II TI I TMR IV TAK I SMS       IV TI   III TAK   I WET             II TR I BT IV WET,  IV TMR IV TRT IV TTW,  IV WET II KS         III TR II TAK II TAK III TTW     II WET II WET         I TOT II TTW     II TMR     II TMR II TMR                                            
4             III KS I TMR III TRT III SMS II SMS   I WET I WET IV WET IV WET   IV TMR IV TMR       III TI     II TI III TI II TI I SMS IV TAK III WET     III TMR IV TI II KS III TAK   I TRO   II BT         I TI                 I TAK IV TRT II TAK II TAK II TR     II WET II WET           II TTW     II TMR     II TMR II TMR         I BT                                  
5               II TRT III TRT   III KS III SMS I BT   I TAK IV TAK II SMS IV TI IV TI       III TI       III TI I TR I WET I TI IV TR IV TTW   III TMR IV WET II KS IV TMR       II BT                           III TAK I TMR II TAK II TAK II WET I SMS                 I TOT     II TMR     II TMR II TMR     II TI   III WET                                  
6             III WET II TRT I TI   II BT III SMS III TMR     III TMR II KS II TI         III TI       III TI     I TAK IV WET II WET   III TR I SMS III TTW III KS IV TR     II SMS         I TMR                 III TAK   II TAK II TAK   I TRO                   I BT   II TMR     II TMR II TMR     I WET                                      
7     II WET       III WET   I TI               III SMS I BT         III TI       III TI         II KS   II BT   II TI III KS I TRO     II TR         I WET                 III TAK   II TAK II TAK                       III TMR   II TMR     II TMR II TMR     I TAK   IV WET                                  
8                                   IV WET         III TI                     II BT     I BT I TI     II KS         I WET                                               II TI   II TMR     II TMR II TMR     III SMS                                      
9                                                                                                                                                                               III KS II KS III KS                
10                                                                                                                                                                               III KS II KS III KS                
11                                                                                                                                                                                                    
12