TYGODNIOWY ROZKŁAD ZAJĘĆ NAUCZYCIELI ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH CKP W BIAŁYMSTOKU OBOWIĄZUJĄCY OD 09 MAJA 2018 ROKU.
Dzień tygodnia Godzina lekcyjna W. Joszczyk A. Kamiński G. Ostrowski P. Orłowski T. Rząca A. Barański M. Jatulewicz A. Lichograj E. Chmielewska B. Ptaszyńska G. Hołownia A. Kozłowska B. Wyszyńska O. Kolodyńska E. Krotke A. Sobczyńska E. Filipowicz A. Trusiewicz A. Pawluczuk M. Śpiewak J. Cybulski R. Michałowski A. Kozikowski M. Bagiński T. Suszyński A. Jabłoński P. Ostrowski A. Gromko D. Bielewska M. Kozłowska A. Pyrski A. Ziniewicz-Rogacz E. Szorc T. Chilmon B. Kamieńska J. Olszewski K. Sieńko J. Suszyńska E. Barańczuk A. Topczewska E. Dawidziuk D. Ostrowska I. Cimochowicz E. Zajkowska A. Haponik K. Poniatowski M. Aponiewicz M. Żynel R. Kierman B. Bobka M. Kubiak M. Roszkowski D. Roszko D. Popławska M. Gaszewska J. Godun M. Niewińska K. Gutowski K. Bułach B. Piśmienna A. Wendrzycka M. Kowalska K. Żakiewicz A. Tarasiuk B. Barszczewska K. Sturgulewska T. Kuczyńska E. Januszewska A. Perkowska A. Orłowska J. Gołębiewski J. Grochowski Z. Grabowski S. Ostrowski M. Zapora K. Łobaczewski H. Moniuszko ks. W. Szanciło ks. D. Łuczaj ks. Ł. Okruszko ks. M. Bajena G. Szmyga R. Nazarkiewicz P. Zabawski J. Zalewski T. Dąbrowski J. Suproń Cz. Tobolski J. Grodzki S. Grzegorek P. Lenkiewicz M. Dernoga P. Anchim M. Jarkowski A. Walicki Vacat insyminacja Vacat Vacat
Poniedziałek 1                               III TMR II WET   II WET   I TI  III TI     III TI             I TAK     II TR II TI                   I TMR                 II TAK           III TR             I TOT     II TMR           II TTW                         II KS  I BT,  II BT   I BT,  II BT          
2               I BT   II KS   III WET III TMR     II TMR III TRT   III TRT   I TI  III TI     III TI   II SMS         II WET     II TR II TI                   I TR                 II TAK   I TAK       II TTW               I TOT   III TMR       I TMR                                 II BT     II BT          
3               II WET   II KS   II TI II TMR II TI   II TMR III WET   III WET   I TI  III TI     III TI   II SMS         I BT II TR II BT I SMS I WET II TMR                   III TTW     III TRT         II TAK   III TAK       II TTW         III TAK I TR I TOT I TOT I TAK III TMR I TR     I TMR   I TR                                                
4     II WET       II SMS   II TI II TAK     II TMR II TRT   II TRT           III TI III TI       III WET         III TMR I TI II BT I SMS II KS II TMR                   III TTW I WET I TMR III TRT I TMR,   IWET       I TAK   III TAK                 III TAK I TR I TOT I TOT I BT   I TR         I TR                                          
5             II SMS   II TI   II WET     I SMS II WET II TTW II KS         III TI III TI       III WET         II BT     II TAK   II TMR         I TI           I WET I TMR   I TMR,   IWET       I TAK   III TAK   II TR             III TAK I TR I TOT I TOT III TMR   I TR         I TR     III TRT I BT                                  
6         II TR   III WET   III TRT   II WET       II WET   II TI II TI         I WET               II SMS III TI     I SMS I TMR I BT III TMR     II TAK I BT II BT             I TI I TI       I TAK   III TAK   II TTW             III TAK I TR I TOT I TOT     I TR         I TR       II KS                                  
7         III TR       II BT   III TI       I TMR   I TI I TI         I SMS     II TI   II TI     II TTW       I TOT     II WET     II TR I TAK II TAK                     I WET     III TAK   II SMS II TMR           III TAK I TR III TTW   II KS   I TR         I TR     III TMR III WET                                  
8                 II BT           I TAK               I BT     II TI   II TI             I TOT     II TMR     II KS                       I WET         II TAK I SMS               III TTW                       I TMR III WET                                  
9                                             II TI         II TI                                                           II BT                                                           II KS                  
10                                                                                                                                                                                 II KS                  
11                                                                                                                                                                                                    
12                                                                                                                                                                                                    
Wtorek 1   II WET               III TAK   III TMR I WET I WET I TAK             III TI     III TI I TI                   I TMR                     II TI,  II TRT       II TRT   I SMS   II TAK III TR         I TR                           II TMR                             II KS  I BT,  II BT    I BT,  II BT          
2     II WET         I TAK   III TAK   III TMR I TRO I TRO I TMR   III TRT   III TRT     III TI     III TI I TI                   I WET         II KS           II BT       II TI   I SMS   II TAK           II TR                           II TMR   II TTW                           I BT   I BT          
3   II TMR II WET         I TAK     II SMS III WET   I SMS     II TRT II BT II TRT     III TI I TMR   III TI II TAK                 I TOT I TR         II KS     II TI     I BT     I TI I TI      I WET III TAK III TR         III TR           III TTW III TTW III TTW   III TMR III TMR     III TMR   III TR                                          
4   II TMR I TAK       II SMS I BT   I TRO II WET II TI   II TI II WET II TTW III TAK I SMS III TAK     III TI III TI     II TAK III WET               II TR II KS         II BT I TMR               I TI I TI      I WET   III TR         III TR           III TTW III TTW III TTW   III TMR III TMR     III TMR   III TR                                          
5   II TR         II SMS I BT I TI II TAK                     II TI III TI III TI     II TI III WET     II TTW     I TMR     II KS II TMR       II BT I SMS             I TAK,  I TRO I TAK I TRO     II WET   III TR         III TR     II WET     III TTW III TTW III TTW   III TMR III TMR     III TMR   III TR III TAK                                        
6   II TAK           I WET II TMR II KS   III WET       III WET         II TI         II TI III TI     I SMS     III TAK I TI     I BT           II TRT     I TMR     I TAK,  I TRO I TAK I TRO         III TR         III TR     II WET     III TTW III TTW III TTW   III TMR III TMR     III TMR   III TR II BT   II SMS                                    
7               I WET II BT     II TAK                 II TI         II TI       II TRT       I TI     I BT       II SMS I TRO     I TAK I SMS     III TI   II KS         III TR III TAK     I TMR III TR III WET III WET II WET III WET   III TTW III TTW III TTW   III TMR III TMR     III TMR   III TR     II TMR                                    
8               II WET I SMS     III TAK                           II TI             I TRO II BT             II SMS II WET       I BT     III TI               II TAK     I TI   III WET III WET   III WET   III TTW III TTW III TTW   III TMR III TMR     III TMR     II TRT   I TMR                                    
9                                                                                                                 III TAK         III WET III WET   III WET                         II TRT   III TRT                                    
10                                                                                                                           III WET III WET   III WET                                               II KS                  
11                                                                                                                                                                                 II KS III S                
12                                                                                                                                                                                                    
Środa 1     II WET         II TRT                 II SMS               I TI                   I SMS     II TMR   III TR     III TI       III TAK III WET III TMR III TAK,   III WET,  III TMR         I TRO         II TI I WET               III TTW           II TAK I TMR                         II KS II KS                
2         II TR     II WET II TI II KS II BT         II TMR   II TMR           I TI   III TI I TI     II TTW       I SMS III TTW   I TAK   I BT             III TAK III WET III TMR III TAK,  III WET,  III TMR   II SMS      II TAK       III TR   I WET               I TOT           I TMR I TR                                            
3         I TMR     II WET II TMR II KS II BT II TI   II TI     II TAK   II TAK           I TI I TI II TTW I TOT     I SMS   III TTW III TR   I TR   I BT   III WET           I TAK     III TI     II SMS              III TAK I WET II TR                     I TMR       I TMR       III TMR                                    
4         I TMR         III TAK III TRT III TRT         II KS       II TI       II TI I TI II SMS I TI       I BT I WET III TMR   I TR       I SMS           I TOT II BT                     I TAK II TAK   II TR     III WET         II TTW     I TMR     I TAK I TMR   II WET III TI II TMR                                    
5         I TMR     I BT I SMS III TAK III TI III TI   II TRT II KS II TRT         II TI       II TI                 II BT           I WET             II WET II TAK II TMR   II WET,   II TAK,  II TMR             I TAK           III WET         III TRT   III TMR I TMR     I TAK I TMR   I TI I TRO II SMS                                    
6         I TMR     I BT I SMS I TRO III TI III TI   II TRT II KS II TRT         II TI       II TI   II SMS         II BT         III TAK                   II WET II TAK II TMR   II WET,   II TAK,  II TMR         III TR   I TAK       III WET III WET   III WET       III TTW   III TMR I TMR     I TAK I TMR   I TI I WET                                      
7         I TMR       III TI I TRO   III TMR   I SMS       I BT     I TI       I TI   II SMS         II KS         III TAK       II TAK           II TI,  II TRT       II TRT     I WET   III TR   I TAK       III WET III WET II WET III WET       III TTW   II TMR I TMR     I TAK I TMR   II BT                                        
8                 III TI II TAK   III TMR           II BT     I TI       I TI             II KS         I BT       II SMS       I TRO   II TI,  II TRT       II TRT     I WET   III TR   I TAK       III WET III WET II WET III WET           II TMR       I TAK     I SMS II TI                                      
9                                         I TI       I TI                       I BT                                     III TR           III WET III WET   III WET                                                                  
10                                                                                                                                                                                                    
11                                                                                                                                                                                                    
12                                                                                                                                                                                                    
Czwartek 1     I TAK           II TMR     II TAK       III TTW                           I TRO II TTW     III TMR II TR                     I TI         II TI   I SMS I WET   III TR III TAK       I WET II WET II WET                                                   II KS II KS   I BT,  II BT    I BT,  II BT          
2                 I SMS II KS   III TAK II TMR     II TMR                     II TTW   I TRO III TTW     I TMR III TR         I TI             I TAK II BT       II TI II SMS   I WET   II TR II TAK       I WET II WET II WET             III TMR                                       I BT   I BT          
3                 I SMS II KS     III TMR     III TMR             III TI       II SMS   I BT   II TI   I WET I TI II TAK         III WET             II BT   I TAK,  I TRO I TAK I TRO         III TTW III TAK       III TR II WET II WET       II TR II TTW II TTW   II TMR I TMR II TR       II TR                                          
4                 III TI       I TRO I TRO     II KS           II TI       II SMS II TI I TI     II TMR III TTW II BT II TAK     I WET I SMS I TMR       I BT     III TAK III WET III TMR III TAK,   III WET,   III TMR             I TAK       III TR II WET II WET       II TR II TTW II TTW       II TR       II TR                                          
5     II WET         III TMR II BT       I TI I TI     III TI   III TI       I TAK   II TI II TI II SMS         II KS I TRO       III TAK  I SMS I BT III WET             III TTW I WET I TMR III TRT I TMR,  I WET           II TAK                   II TR II TTW II TTW     II TMR II TR       II TR                                          
6             II SMS III TMR II BT       I BT       III TAK   III TAK         II TI II TI III TI   I WET     I TAK I TI     II KS     I TMR III TR             II WET II TAK II TMR   II WET,   II TAK,  II TMR                   III WET III WET   III WET   II TR II TTW II TTW       II TR       II TR I SMS I TRO                                      
7             II SMS I TMR         I BT                   III TMR   II TI II TI III TI         II BT III TR     II KS II TMR II WET I WET I TI                                 II TAK     I TRO   III WET III WET   III WET   II TR II TTW II TTW       II TR       II TR III TAK I TAK                                      
8                         III TAK                   III TMR     II TI           II BT           I TMR I TRO       II KS                           II TAK     I WET   III WET III WET   III WET     II TTW II TTW                 II WET III TI   I BT                                  
9                                                                                                                           III WET III WET   III WET                               II KS                                  
10                                                                                                                                                                                                    
11                                                                                                                                                                                                    
12                                                                                                                                                                                                    
Piątek 1                 II TMR   III TR III TI       II TI   I TMR I TMR TOT     I WET     II TI     I TAK II TTW II SMS               III WET p                               III TAK II TR II TAK         II WET II WET         III TTW                                           II KS  I BT,  II BT     I BT,  II BT          
2               I WET II BT   III TRT III TRT       II TI II SMS I SMS         III TI     II TI III TI   I TI I TMR III WET               I TAK               I BT       II KS       III TAK II TR II TAK         II WET II WET         I TRO II TTW     II TMR       III TMR                                            
3               I TAK II BT   II SMS III WET I TI I TI   III WET III TMR I TRO III TMR       III TI     II TI III TI II TI I TMR I WET I SMS                             II TR I BT       II KS       III TAK III TR II TAK II TAK III TTW     II WET II WET         I TOT II TTW     II TMR     II TMR II TMR                                            
4               I TMR III TRT   II SMS   I WET I WET       I TAK I TAK       III TI     II TI III TI II TI I SMS I BT III WET     III TMR   II KS         II BT         I TI                 III TAK I TR II TAK II TAK II TR     II WET II WET         I TOT II TTW     II TMR     II TMR II TMR                                            
5             II SMS II TRT III TRT       I BT   I TAK     I WET I WET       III TI       III TI I TR   I TI       III TMR   II KS         II BT                           III TAK I TMR II TAK II TAK II WET I SMS       III WET         I TOT     II TMR     II TMR II TMR     II TI                                      
6               II TRT I TI   II BT       II KS     II TI         III TI     III TI   I TAK   II WET   III TR   III TTW   III TMR     II SMS         I TMR                 III TAK   II TAK II TAK   I TRO       III WET           I BT   II TMR     II TMR II TMR     I WET                                      
7             III WET   I TI                 I BT         III TI       III TI         II KS   II BT   II TI   I TRO     II TR         I WET                 III TAK   II TAK II TAK                       III TMR   II TMR     II TMR II TMR     I TAK                                      
8             III WET                               III TI                     II BT       I TI     II KS         I WET                 III TAK                             II TI   II TMR     II TMR II TMR                                            
9                                                                                                                                                                             II KS                
10                                                                                                                                                                                 II KS                  
11                                                                                                                                                                                                    
12