TYGODNIOWY ROZKŁAD ZAJĘĆ OBOWIĄZUJĄCY OD 10 LUTEGO 2020 ROKU
Dzień tygodnia Godzina lekcyjna A. Kamiński A. Pyrski B. Piśmienna T. Rząca A. Barański M. Paszko A. Lichograj E. Chmielewska U. Roszkowska B. Ptaszyńska G. Hołownia A. Kozłowska B. Wyszyńska O. Kolodyńska E. Krotke J. Carewicz A. Sobczyńska A. Prus A. Trusiewicz A. Pawluczuk M. Paniczko M. Śpiewak A. Kozikowski M. Puczyński T. Suszyński A. Jabłoński P. Ostrowski A. Gromko K. Łogwiniuk A. Ostrowska D. Bielewska M. Kozłowska N. Andrzejewska A. Ziniewicz-Rogacz E. Szorc D. Burak T. Chilmon B. Kamieńska J. Olszewski K. Sieńko M. Maksymowicz J. Suszyńska M. Grabowska A. Topczewska E. Dawidziuk D. Ostrowska I. Cimochowicz E. Zajkowska A. Haponik K. Poniatowski M. Aponiewicz M. Żynel R. Kierman B. Bobka M. Kubiak D. Łempicki D. Roszko J. Suproń D. Popławska M. Gaszewska M. Niewińska K. Gutowski K. Bułach A. Orłowska J. Godun A. Wendrzycka T. Kuczyńska M. Kowalska K. Żakiewicz A. Tarasiuk B. Barszczewska K. Olchowik (E.Januszewska) K. Bagińska A. Perkowska J. Gołębiewski J. Grochowski Z. Grabowski S. Ostrowski M. Zapora K. Łobaczewski H. Moniuszko R. Kuliński W. Bajgus ks. A. Turliński ks. Ł. Okruszko ks. A. Iwanowicz ks. M. Bajena ks. T. Piotrowski ks. P. Puchalski G. Szmyga R. Nazarkiewicz M. Roszkowski P. Zabawski J. Zalewski K. Kryński J. Grodzki S. Grzegorek R. Rydzewski P. Lenkiewicz P. Anchim T. Dolgonosova Vacat Vacat Vacat Vacat
Poniedziałek 1         III SMS I AKG III TWE     I OTG       II TRT II TRT I TBG   II TAK III TAK         I TI I TI II TIF II TI     I TAK   IV TTW         III TI IV TR I MAG III LTB         I TWE   I RTG     I TAK  IV TWE, IV TI       IV TI IV TWE, IV TAK, IV TMA     II LOI             I WEG II TOT  I WEG II TWE   II TWE III TOT II TOT           II TMA I TMA     I TR                           I LOI                
2         III SMS I AKG I TMA     I SMS       I TOT III TAK I TOT   I TR I IG   I IG     I TI I TI II TIF II TI     I WET   IV TTW     II TTW   III TI IV TR I MSG III LTB   I RTG   I OTG I TBG   III TRO   III TWE I TWE IV TWE, IV TI       IV TI IV TWE, IV TAK, IV TMA     II LOI   I TAK         I WEG II TOT  I WEG II TWE   II TWE I TTW II TOT       II TAK II TR II TMA III TMA     I MAG         II SMS                 I LOI                
3         I TOT I LOI IV TRT II LOI I TAK I SMS   III TI   III TI I TRT I TRT   I WEG III SMS I WEG       I TI I TI I IG II TAK     I WET   III TOT   I TBG IV TAK   I TMA II TIF IV TI III LTB   IV TMA IV TWE II TR II SMS         I MSG I RTG, I MAG I OTG I MAG, I OTG   II TI I RTG       III TAK           III TR II TOT    II TWE   II TWE II TTW II TOT       II TMA III TMA         I AKG         III TWE                                        
4   III SMS     I TRT I MSG III LTB II LOI II TIO     III TI   III TI II SMS       III TR II TTW I TBG     II TI     I SMS   II TI I OTG       IV TI I RTG   I AKG III TOT III TMA I IG   IV TMA IV TWE   IV TAK         I LOI I TWE, I TAK I TWE I TMA I TI I TAK, I TMA I TI, I TWE     I WEG III TAK II TAK   II TR       I TOT   II TWE III TWE II TWE I TOT       II TMA     II TMA II TMA     I MAG IV TRT                                          
5         I TRT I MSG III TWE   I TMA II SMS   IV TI   I AKG I AKG     IV TWE III LTB IV TWE I SMS   III TI II TI III TI   II TWE   II TI I TAK I IG     IV TMA I RTG     III TOT III TR II LOI   III TMA I OTG I LOI III SMS   I TI     I TAK  II TIO, II TRT I TBG   II TRT II TIO       I TWE III TAK II TAK II TAK IV TTW     I TWE I TOT     I WEG   I TOT       II TMA I MAG I MAG II TMA II TMA         IV TAK                                        
6     I IG   IV TI   IV TWE     II SMS I TAK I TAK   I AKG I AKG     IV TMA   IV TMA I MSG   III TI II TI III TI   I SMS I TI II TI   I LOI     I TRT   III TAK   IV TAK   II LOI I WEG I OTG I RTG III LTB III SMS         I TI II TIO, II TRT I TBG III TMA II TRT II TIO       I TWE   II TAK II TAK I TMA     I TWE I TOT     III TWE   I TOT       II TMA I MAG I MAG II TMA II TMA       III TRO II TWE                                        
7   II SMS I OTG   IV TI   IV TWE       I IG I SMS         I IG I TMA II LOI I TMA I LOI   III TI   II TIO     I TI III TI         I MSG II TI I RG   IV TAK   IV TMA     I TAK III LTB           I TRT III TRO III TAK III TMA III TAK, III TRO         I TWE   II TAK II TAK       I TWE I TOT     II TWE   I TOT   I TTG   II TMA I MAG I MAG II TMA II TMA       II TRT I WEG           I MSG, I SMS, II SMS, III SMS I MSG, I SMS, II SMS, III SMS                          
8                       IV TAK         IV TMA   I TAK I TAK     III TMA   II TI     II TI III TI         II LOI           IV TWE II SMS   I MSG I TR         I TMA III TRO III TAK I LOI III TAK, III TRO     I MSG, I SMS, II SMS, III SMS I MSG, I SMS, II SMS, III SMS I TWE   II TAK II TAK     II TR I TWE       II TWE   I TOT   I TTG   II TMA I MAG I MAG II TMA II TMA II TTW       I WEG           I MSG, I SMS, II SMS, III SMS I MSG, I SMS, II SMS, III SMS I MSG, I SMS, II SMS, III SMS                        
9                                             III TMA   II TI     II TI                                     I TAK           I LOI       I MSG, I SMS, II SMS, III SMS I MSG, I SMS, II SMS, III SMS     II TAK II TAK     II TRT         II TWE   I TOT   I TTG   II TMA I MAG I MAG II TMA II TMA III TRO                   I MSG, I SMS, II SMS, III SMS I MSG, I SMS, II SMS, III SMS I MSG, I SMS, II SMS, III SMS I MSG, I SMS, II SMS I MSG, I SMS, II SMS, III SMS                    
10                                                                                                                 I MSG, I SMS, II SMS, III SMS I MSG, I SMS, II SMS, III SMS                                                                 I MSG, I SMS, II SMS, III SMS I MSG, I SMS, II SMS, III SMS I MSG, I SMS, II SMS, III SMS I MSG, I SMS, II SMS I MSG, I SMS, II SMS, III SMS                    
11                                                                                                                 I MSG, I SMS, II SMS, III SMS I MSG, I SMS, II SMS, III SMS                                                                     I MSG, I SMS, II SMS, III SMS I MSG, I SMS, II SMS I MSG, I SMS, II SMS, III SMS   II LOI                
12                                                                                                                                                                                                 II LOI                
Wtorek 1 II TMA     I TMA         II TI II SMS     III TMA III TR I MAG I MAG               II TIF II TWE p I AKG p I TWE p III TAK p I RG p     I IG   I TI       I TAK p         I WEG p             I OTG IV TAK,  IV TRT       IV TRT   I MSG                             III TOT     I TMA I TMA             I TTW                           I LOI   III LTB, I TBG, II LOI, I LOI III LTB, I TBG, II LOI, I LOI III LTB, I TBG, II LOI, I LOI II TWE p      
2   II TIO   I TMA     III TWE III TI II TI II SMS     IV TMA I TOT I TRT I TOT I RG, II TR p           I TI   II TAK p II TWE p I TWE p II TMA p II TMA p     I OTG I MAG IV TI       I TAK p III TMA     I MSG I WEG p             I TI IV TAK,  IV TRT       IV TRT   III SMSM I SMS   III TAK I AKG       III TR             III TOT     I TMA I TMA             I IG IV TWE                         I LOI   III LTB, I TBG, II LOI, I LOI III LTB, I TBG, II LOI, I LOI III LTB, I TBG, II LOI, I LOI II TWE p      
3     I OTG I TMA     IV TRT II LOI I WEG II SMS   II TMA III TOT     III TMA II TMA   IV TI   I MSG   II TI I TI I LOI II TI II TIF I TI       I MAG I AKG IV TWE IV TAK   I TBG II TR III TWE III LTB   IV TMA I SMS I IG           I TTG       I TOT,  I TRT I TOT, I TRT I TOT III SMSM   I TWE III TAK II TAK     II TOT III TR I RG           II TTW     I TMA I TMA II TWE           I TAK III TI                                          
4   IV TTW   I TMA     I TAK II LOI II TIO I OTG I TI I TOT III TWE III TWE III LTB I TI II TTW   III SMS I MAG I TBG   III TI   IV TI II TI III TI I MAG II TI     I AKG I TBG   IV TAK   I TTG II TR I MSG IV TWE     I TWE I LOI IV TR         I RG     III TMA I WEG   I IG, I WEG   I IG II TWE III TAK III TAK   II SMS I SMS   I TR             I TTW I TTW I TMA I TMA II TMA   II TAK           IV TMA                                        
5   IV TTW     I TOT   III TMA IV TMA I LOI I OTG I WEG III TWE I WEG III SMS III LTB II LOI III TOT   I TWE I TWE I AKG   III TI   IV TI II TIF  III TI I AKG       II TTW     I IG   I TTG IV TAK III TR IV TWE II SMS I TMA I TI   IV TR   II TI         II TWE II TWE, II TAK, II TMA II TMA     I MSG     III TAK III TAK   II TOT I TBG I RG               I TTW I TTW   I RG   II TR I TAK   I RG   I TR   I MAG       I SMS                                
6   I MSG     I TOT I TBG III LTB III TRO II TAK I TI I TWE I TWE I LOI III SMS     II TOT   II LOI I TTG I SMS       IV TI II TIF  II TWE         I TAK     IV TR   II TI IV TAK I MAG II TTW II SMS   I IG   I AKG I OTG       I WEG   III TWE III TI, III TWE III TI           III TAK III TAK   I TR III TMA I RG               I TTW I TTW   I RG   I TMA II TMA   I RG   II TR                                            
7         II TRT I TBG III LTB I IG I TWE I SMS   III TI   III TI     II TAK II TI I TAK I TAK I LOI       IV TI II TIF  II TWE               III TRO   II TOT III SMS II TMA   I WEG       I MAG I TRT       I AKG   II SMS II LOI             III TAK III TAK   I MSG   I RG     III TWE III TWE   III TWE   I OTG I TTG   I RG   I TMA III TMA   I RG   I TOT           I TI   I MSG, I SMS, II SMS, III SMS I MSG, I SMS, II SMS, III SMS                          
8     I WEG   III SMS I LOI III LTB     II TWE     II TI       II TOT II TR   II TIF             II TAK         II TTW     I TAK   I TMA                       III TMA I MAG   I TBG II LOI       I MSG, I SMS, II SMS, III SMS I MSG, I SMS, II SMS, III SMS   III TAK III TAK   III TOT I TOT I RG   I OTG III TWE III TWE   III TWE   I OTG I TTG   I RG     II TMA   I RG   I TWE           I TRT   I MSG, I SMS, II SMS, III SMS I MSG, I SMS, II SMS, III SMS I MSG, I SMS, II SMS, III SMS                        
9           I LOI                           I TTW                                                 I TAK         I WEG   II TAK         I MSG, I SMS, II SMS, III SMS I MSG, I SMS, II SMS, III SMS           II TIO I RG   I OTG III TWE III TWE   III TWE   I OTG I TTG   I RG         I RG           I TWE   I TOT   I MSG, I SMS, II SMS, III SMS I MSG, I SMS, II SMS, III SMS I MSG, I SMS, II SMS, III SMS I MSG, I SMS, II SMS I MSG, I SMS, II SMS, III SMS                    
10                                                                                                       II TAK         I MSG, I SMS, II SMS, III SMS I MSG, I SMS, II SMS, III SMS                   III TWE III TWE   III TWE                                       I MSG, I SMS, II SMS, III SMS I MSG, I SMS, II SMS, III SMS I MSG, I SMS, II SMS, III SMS I MSG, I SMS, II SMS I MSG, I SMS, II SMS, III SMS                    
11                                                                                                                                                                                                 II LOI                
12                                                                                                                                                                                                 II LOI                
Środa 1         I RTG     I IG     II TIF I TOT I TWE   IV TWE                 I TI I TI III TI           IV TTW           IV TAK III TR II TTW II SMS         III SMS         I AKG II TWE II TWE, II TAK, II TMA II TMA IV TMA I AKG, I MAG       I TAK III TAK         I WEG II TOT I WEG         II TOT                         I TMA   IV TI                 I LOI   III LTB, I TBG, II LOI, I LOI III LTB, I TBG, II LOI, I LOI III LTB, I TBG, II LOI, I LOI        
2         III SMS     I IG     I TMA I OTG III TOT   IV TWE I TMA     III TWE III TWE     III TMA I TI I TI III TI     II TIF     IV TRT   I TWE     II TI I TRT IV TI I TOT II SMS     III TR   I MSG         I AKG II TWE II TWE, II TAK, II TMA II TMA IV TMA I AKG, I MAG   I SMS   I TAK VI TAK       II TR I WEG II TOT I WEG         II TOT               II TTW         I RTG   III TAK                 I LOI   III LTB, I TBG, II LOI, I LOI III LTB, I TBG, II LOI, I LOI III LTB, I TBG, II LOI, I LOI        
3 II TMA       III SMS   I TAK II LOI   II SMS I MSG I OTG II TI I AKG I AKG I OTG   I RG I TWE I TWE     III TMA I TI I TI III TI IV TTW   II TIF     I WEG   I TRT     I TBG IV TR IV TI IV TWE   IV TMA   I TOT IV TAK III LTB         III TRO III TAK I LOI III TAK, III TRO       I SMS II TWE II TAK         II TTW II TR II TOT           II TOT I TTG   I MAG           I TMA       I IG   III TWE                                  
4   IV TTW     III SMS   I TAK   II TMA II SMS I RTG I RTG IV TMA II TWE II TWE   IV TMA I TI I TI       III TI   IV TI II TI III TI II TI II TIF     I TMA   IV TWE II TTW   II TOT IV TR III TWE II LOI   III TMA I TOT I MSG IV TAK I AKG     I TWE   III LTB   I LOI I WEG   I IG, I WEG   I IG I SMS III TAK     II TR   I TR I TR III TR         III TOT I TTW IIII TOT   III TR I TR       III TR I MAG     II TAK I OTG   I TBG                                  
5   IV TTW     II TRT I MSG I TMA   II TMA   I TWE I TWE III TAK II TWE II TWE   II TI IV TAK   IV TAK     III TI   IV TI    III TI II TI II TIF     II TOT I TBG I TI I RTG   I TAK III SMS III TMA IV TMA   I TOT IV TWE   IV TR I MAG           II SMS II LOI I WEG   I IG, I WEG   I IG I SMS       I TTW II TAK I TR I TR III TR III TWE III TWE   III TWE III TOT I OTG IIII TOT   III TR I TR       III TR       I LOI I AKG III LTB                                    
6   II SMS     II TRT I MSG III TMA   I TWE II TWE I TAK I TAK   IV TRT III LTB   I TTW IV TWE   IV TWE         IV TI I IG I SMS   I IG     II TOT III TAK II LOI I TOT   III TI II TIF II TMA IV TMA   I TI I AKG I LOI III SMS I TBG         I RTG, I MAG I OTG I MAG, I OTG     I RTG     I WEG       II TAK II TI I TR I TR III TR III TWE III TWE   III TWE III TOT   IIII TOT   III TR I TR       III TR   I TMA                                            
7     I AKG     I TBG IV TRT   II TI II TWE   II TMA   II TRT II TRT   II TMA IV TMA    IV TMA         IV TI I IG I SMS I TTW I IG     I TWE I WEG   III TI   I LOI II TIF   IV TWE   I TMA   III LTB II SMS         I TOT I RTG, I MAG I OTG I MAG, I OTG     I RTG     II TAK       III TAK II LOI I TR I TR III TR III TWE III TWE   III TWE III TOT II TOT IIII TOT   III TR I TR       III TR   I TI   III TMA I MSG I TAK                                    
8           I TBG III TAK   I TI         II TRT II TRT     IV TMA    IV TMA         III TI   II TAK I IG I IG       I OTG III LTB III TMA   I LOI         I AKG     II SMS       II TMA I SMS           I TAK I MSG, I SMS, II SMS, III SMS I MSG, I SMS, II SMS, III SMS II TWE       I RTG I TOT I TR I TR III TR III TWE III TWE   III TWE III TOT II TOT IIII TOT   III TR I TR       III TR   I TMA   I MAG I MSG II TI       I MSG, I SMS, II SMS, III SMS I MSG, I SMS, II SMS, III SMS I MSG, I SMS, II SMS, III SMS                        
9                                       II TAK               I TTG                                     II TRT     I AKG           I TAK I MSG, I SMS, II SMS, III SMS I MSG, I SMS, II SMS, III SMS         I TOT II TI               III TOT   IIII TOT     I MAG               II TMA           I MSG, I SMS, II SMS, III SMS I MSG, I SMS, II SMS, III SMS I MSG, I SMS, II SMS, III SMS I MSG, I SMS, II SMS I MSG, I SMS, II SMS, III SMS                    
10                                                                                                                 I MSG, I SMS, II SMS, III SMS I MSG, I SMS, II SMS, III SMS                                     I MAG                           I MSG, I SMS, II SMS, III SMS I MSG, I SMS, II SMS, III SMS I MSG, I SMS, II SMS, III SMS I MSG, I SMS, II SMS I MSG, I SMS, II SMS, III SMS                    
11                                                                                                                                                         I MAG                           I MSG, I SMS, II SMS, III SMS   I MSG, I SMS, II SMS, III SMS       II LOI                
12                                                                                                                                                                                                 II LOI                
Czwartek 1   I MSG                   I SMS I AKG, II TAK p I MAG, II TMA p III TAK   II TWE p               I TMA p I WEG p II TI II TR p       I TI           I TRT IV TI       I TWE p                           III SMS                               II TOT                                               I LOI   III LTB, I TBG, II LOI, I LOI III LTB, I TBG, II LOI, I LOI III LTB, I TBG, II LOI, I LOI        
2   III SMS         III TAK         I SMS III TMA II TMA p II TAK p   III TOT III TI III TI     I TOT     I TAK p II TWE p II TI I MAG, II TMA p I RG, II TR p     I TRT     III TWE     IV TAK IV TI     I WEG I TWE p I TI   I IG                 IV TMA   I MSG     I AKG         III TR           II TOT I OTG                                               I LOI   III LTB, I TBG, II LOI, I LOI III LTB, I TBG, II LOI, I LOI III LTB, I TBG, II LOI, I LOI        
3         III SMS   IV TWE   II TAK   II TIF   I LOI I AKG II SMS I TBG III TR I MAG III LTB     II TOT       III TI II TWE I MAG II TI I OTG   II TTW   IV TI I IG     IV TAK III TWE IV TMA   I SMS I WEG II TR   I TOT         I TWE, I TAK I TWE I TMA I TI I TAK, I TMA I TI, I TWE I MSG   II LOI III TAK     III TOT   I TR   I TTG         I TTW       II TMA   I RG   III TMA                                                  
4         I MAG   III LTB IV TMA II TAK   II TIF IV TAK III TWE III TWE I TTW I TBG II TOT   II SMS I AKG   III TOT   II TI   III TI II TWE I AKG II TI I MSG   IV TTW   II LOI IV TR   I LOI III SMS II TMA I TOT   I IG   I TR   I RTG         I TWE,  I TAK I TWE I TMA I TI I TAK, I TMA I TI, I TWE     I SMS III TAK     II TTW   II TR   I OTG     I WEG     I OTG     III TMA   III TR III TMA III TMA       IV TWE       IV TI                                  
5         I RTG I LOI III LTB IV TMA     II TIF IV TAK   II TWE II TWE II LOI II TOT   III TAK III TAK       II TI     I SMS   II TI I WET     I MAG I TMA II TR I TI III TI III SMS I MSG I IG   I TAK IV TWE   I TBG I WEG               I TOT, I TRT I TOT, I TRT I TOT       II TAK I AKG   III TR   II TTW   I OTG     III TWE     I OTG III TOT   III TMA   II TMA III TMA III TMA       IV TRT       II SMS                                  
6         I RTG   III TWE II LOI I WEG I SMS I IG     IV TRT I MAG I MAG I IG   II TWE II TWE   I OTG II TI     I OTG   II TI I WET     I AKG IV TMA II TTW I TI   III SMS I MSG IV TWE II SMS I LOI I TMA   IV TAK         I WET III LTB     I TOT, I TRT I TOT, I TRT I TOT       II TAK III TAK I TAK II TMA   III TR II TR III TOT                 III TMA     III TMA III TMA I TAK     III TI     II TIO I TBG                                  
7     I WEG   I TRT I AKG   III TI II TIO IV TAK I TI       IV TWE I TI II TTW         I TOT   I IG       I RG I IG   I MAG   I LOI IV TMA I SMS III TAK II TI IV TR   II LOI II SMS II TMA I TBG   I TWE         I TTG III LTB                   II TAK I TAK IV TTW   III TR II TR III TOT III TWE III TWE II TWE III TWE     I OTG   III TMA     III TMA III TMA I TAK     II SMS   I TMA                                      
8     I MAG         III TI II TMA I TI             IV TMA             I IG     I WEG   I IG   I AKG     III LTB IV TAK   I TBG     II LOI II SMS   I LOI   IV TR   I TMA     I WEG II TIO, II TRT     II TRT II TIO   I MSG, I SMS, II SMS, III SMS I MSG, I SMS, II SMS, III SMS     II TAK I TAK IV TTW   III TR I TWE III TOT III TWE III TWE II TWE III TWE     I OTG   III TMA     III TMA III TMA I TAK     III SMS   I RTG II TI III TAK I TRT   I MSG, I SMS, II SMS, III SMS I MSG, I SMS, II SMS, III SMS I MSG, I SMS, II SMS, III SMS                        
9                                 II TI                       I IG   III TI     I LOI                               I IG IV TAK, IV TRT       IV TRT   I MSG, I SMS, II SMS, III SMS I MSG, I SMS, II SMS, III SMS     II TAK I TAK     III TR   III TOT III TWE III TWE I TWE III TWE         III TMA I MAG   III TMA III TMA I TAK     II TRT   I AKG     II LOI   I MSG, I SMS, II SMS, III SMS I MSG, I SMS, II SMS, III SMS I MSG, I SMS, II SMS, III SMS I MSG, I SMS, II SMS I MSG, I SMS, II SMS, III SMS                    
10                                 II TAK                                                                               I MSG, I SMS, II SMS, III SMS I MSG, I SMS, II SMS, III SMS                   III TWE III TWE   III TWE           I MAG                           I MSG, I SMS, II SMS, III SMS I MSG, I SMS, II SMS, III SMS I MSG, I SMS, II SMS, III SMS I MSG, I SMS, II SMS I MSG, I SMS, II SMS, III SMS                    
11                                                                                                                                                                                     I MSG, I SMS, II SMS, III SMS     I MSG, I SMS, II SMS I MSG, I SMS, II SMS, III SMS   II LOI                
12                                                                                                                                                                                                 II LOI                
Piątek 1           I MSG III LTB   I SMS   I TMA II TMA   IV TRT   I TMA II TMA I TI I TI III TAK   I TOT III TI I TOT III TI II TI I WEG I TR     I TBG III TOT   I TWE     I TTG III SMS III TMA           I TAK           IV TWE, IV TI II TAK     IV TI IV TWE, IV TAK, IV TMA     II LOI           I RG III TR   II TWE II TWE       I TTW I TTW   I MAG                   I IG II TIO                   I LOI                
2         IV TI I TBG III LTB II LOI I WEG I TI I RTG I RTG III TOT III SMS       I TMA III TMA III TMA   I TOT III TI I TOT III TI II TIF IV TTW I TMA     I MSG I SMS   IV TWE IV TR   I TAK II TR III TWE I IG   IV TMA     IV TAK           I AKG II SMS     II TI I AKG, I MAG     II TAK III TAK       II TOT I TR III TR   II TWE II TWE       I TTW I TTW   II TMA                   I OTG I TWE                   I LOI                
3         III SMS I LOI III TMA II LOI I TWE I TI I MSG I OTG III TOT III TR   I OTG II TAK IV TR IV TI I TMA       I IG III TI I IG IV TTW I TMA III TI   I SMS II TTW   IV TWE I TOT   I AKG II TR II TMA IV TMA   I TBG   I RTG III TWE             II SMS     II TI I TAK       III TAK       II TIF I TR     II TWE II TWE I WEG   II TOT I TTW I TTW               I MAG     IV TAK   III LTB                                    
4         I MAG   I TMA   I TWE IV TAK I MSG IV TI II TI I TOT IV TWE I TOT II TOT I TR II SMS I TTW   I OTG III TI I IG II TIF I IG I OTG   III TI   I WEG IV TTW   III LTB I SMS I TI I TBG IV TR II TMA II LOI   IV TMA   III TR III SMS                             III TAK   I AKG I RTG I LOI II TR     II TWE II TWE III TWE   II TTW II TTW III TOT   II TR     I AKG III TMA II TR       II TAK   I TAK                                    
5               IV TMA I TMA IV TAK I WEG   I WEG   I TRT I TRT II TOT   III TR IV TTW   III TOT II TI I IG II TIF II TI  I SMS I IG       I TOT I TBG III LTB I TAK I RG I LOI IV TR IV TI II LOI   I TWE IV TWE I TMA II SMS   II TAK         III TWE III TI, III TWE III TI           III TAK   I AKG I MSG III TMA II TR   I TTG         II TTW II TTW I OTG   II TR     I AKG I MAG II TR       II TWE       I TI                                
6             III TAK III TRO   I SMS     I LOI   II SMS III TMA II TOT IV TWE   IVTWE     I TI  I IG II TIF II TI   I TI II TI   I OTG I TAK I WEG II LOI II TMA I RG   IV TAK       I TRT I MAG III LTB           I IG   III TWE III TI, III TWE III TI           II TAK   I AKG II TWE I TBG II TR         I TWE   II TTW II TTW I TTG   II TR     I AKG I TMA II TR       IV TMA       I TOT                                
7             IV TWE III TRO   II SMS     IV TMA     II LOI IV TMA II TMA   II TMA       I TI II TI      I TI II TIF   I RTG II TOT I OTG I TMA II TWE III TAK   IV TAK   III LTB   I MAG I TRT I WEG           I TBG     III TMA             II TAK I TAK I AKG     II TR   I TOT     I TWE   II TTW II TTW     II TR   III TMA I AKG   II TR       I LOI       I SMS   I MSG, I SMS, II SMS, III SMS I MSG, I SMS, II SMS, III SMS                          
8                   II TWE     IV TMA                     I TBG II TI     I TI II TIF     I RTG I LOI         III TOT   III LTB     I TWE           I TOT I MAG             I MSG, I SMS, II SMS, III SMS I MSG, I SMS, II SMS, III SMS   II TAK I TAK I AKG     II TR             II TTW II TTW     II TR   II TMA I AKG   II TR       III TMA       II LOI   I MSG, I SMS, II SMS, III SMS I MSG, I SMS, II SMS, III SMS I MSG, I SMS, II SMS, III SMS I MSG, I SMS, II SMS I MSG, I SMS, II SMS, III SMS                    
9                                                                                         I TAK                   I MSG, I SMS, II SMS, III SMS I MSG, I SMS, II SMS, III SMS     II TAK                     II TTW II TTW                       II TMA           I MSG, I SMS, II SMS, III SMS I MSG, I SMS, II SMS, III SMS I MSG, I SMS, II SMS, III SMS I MSG, I SMS, II SMS I MSG, I SMS, II SMS, III SMS                    
10                                                                                                                   I MSG, I SMS, II SMS, III SMS                                                                 I MSG, I SMS, II SMS, III SMS I MSG, I SMS, II SMS, III SMS I MSG, I SMS, II SMS, III SMS                        
11                                                                                                                                                                                         I MSG, I SMS, II SMS, III SMS       II LOI                
12                                                                                                                                                                                                 II LOI